Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0053-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/017-01
Наименование: Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 26.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Да се осигури дългосрочно положително въздействие върху качеството на живот и създаде устойчива достъпна и привлекателна жизнена и екологична среда на жителите, посетителите и работещите в общинския и областен център чрез планирани действия за трайно подобряване на физическата среда в интегрирани зони в град Смолян
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 дейността се извършва 1,2,7,12,15,19,20,23,24,25 и 27 м. Публичност
Дейност 3 Подготовка на тръжна документация, провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител и сключване на договори
Дейност 4 Строителни дейности
Дейност 5 Строителен надзор
Дейност 7 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 6 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 956 355 BGN
Общ бюджет: 4 297 887 BGN
БФП: 4 260 582 BGN
Общо изплатени средства: 4 044 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 260 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 647 886 BGN
2012 1 293 619 BGN
2013 1 102 704 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 044 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 621 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 474 515 BGN
2012 1 157 520 BGN
2013 986 847 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 618 883 BGN
В т.ч. Национално финансиране 639 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 173 370 BGN
2012 136 099 BGN
2013 115 857 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
425 325 BGN
Финансиране от бенефициента 37 305 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз