Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-02/2007/031-01
Наименование: Реконструкция на общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/ •SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 /
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 14.10.2011
Дата на приключване: 14.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: да се реконструират общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/; • IV-86505 /Разклон Ii-86-С. Тикале/ - IІІ-863 –етап I (SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 /
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжни досиета за провеждане на тръжни процедури за общински път ІV86509 /с. Ряка – с. Катраница/ (SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 /), от км 5+000 - км 6+818,41 и от км 7+498 - до км 8+622
Дейност 3.1: . Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР за общински път ІV86509 /с. Ряка – с. Катраница/ (SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 /), от км 5+000 - км 6+818,41 и от км 7+498 - до км 8+622
Дейност 3.2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на строителен надзор за СМР „Общински път ІV86509 /с. Ряка – с. Катраница/ (SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 /)», от км 5+000 - км 6+818,41 и от км 7+498 - до км 8+622.
Дейност 4 – Публично представяне на резултатите от проведените тръжни процедури и официално подписване на договорите за строителство и строителен надзор за реконструкция на общински път ІV86509 /с. Ряка – с. Катраница/ (SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 /), от км 5+000 - км 6+818,41 и от км 7+498 - до км 8+622.
Дейност 5 - Дейности за визуализация на приноса на ЕС и РБ по проекта
Дейност 6 – Изпълнение на строителни дейности
Дейност 7 - Строителен надзор върху изпълнение на СМР на реконструкция
Дейност 8 - Авторски надзор
Дейност 9 – Приемане на обектите по проекта от държавна приемателна комисия
Дейност 10 - Наблюдение и отчитане на напредъка по проекта
Дейност 11 – Одит на проекта
Дейност 12 – Официално закриване на проекта пред широката общественост и медиите и предоставяне на постигнатите резултати
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 917 956 BGN
Общ бюджет: 2 666 055 BGN
БФП: 2 557 614 BGN
Общо изплатени средства: 2 557 614 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 557 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 061 253 BGN
2013 1 498 333 BGN
2014 - 1 972 BGN
2015 0 BGN
2 557 614 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 173 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 902 065 BGN
2013 1 273 583 BGN
2014 - 1 676 BGN
2015 0 BGN
2 173 972 BGN
В т.ч. Национално финансиране 383 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 159 188 BGN
2013 224 750 BGN
2014 - 296 BGN
2015 0 BGN
383 642 BGN
Финансиране от бенефициента 137 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни - времени
Индикатор 5 Реконструирани и рехабилитирани пътища четвъртокласна пътна мрежа
Индикатор 6 Повишаване комфорта на пътуване
Индикатор 7 Повишаване ефективността на движение
Индикатор 8 Стойност на спестеното гориво в резултат на реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 9 Стойност на спестено време в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 10 Увеличаване на трафика на пътници и товара по рехабилитираните пътища
Индикатор 11 Намаляване на рисковете за здравето на пътуващите от ПТП
Индикатор 12 Намаляване на вредното въздействие на общинския път и минаващия автомобилния трафик по него върху околната среда в буферните зони и в самите зони по Натура 2000


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз