Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/012
Наименование: Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД с цел преструктуриране в Медицински център
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 25.10.2012
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура в община Малко Търново, като осигури равен и справедлив достъп на населението в общността до различни видове болнична медицинска помощ, високо качество и ефективно разпределение на обществения ресурс за здравеопазване.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Доставка и монтаж на оборудване)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 940 608 BGN
Общ бюджет: 761 936 BGN
БФП: 761 936 BGN
Общо изплатени средства: 752 727 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 761 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 480 590 BGN
2014 120 177 BGN
2015 151 960 BGN
752 727 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 647 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 408 501 BGN
2014 102 150 BGN
2015 129 166 BGN
639 818 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 088 BGN
2014 18 027 BGN
2015 22 794 BGN
112 909 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места
Индикатор 7 Брой закрити общински лечебни заведения за болнична помощ - за компонент 2
Индикатор 8 Брой създадени/подкрепени общински медицински центрове (лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа) - за компонент 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз