Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0007-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-7-19
Наименование: "Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в град Левски"
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2011
Начална дата: 15.04.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: Проектиране и изграждане на ПСОВ, отвеждащ колектор от ПСОВ до водоприемника; реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Левски; доизграждане на колектори с цел прехвърляне на отпадъчните води от промишлената зона чрез помпена станция, преустановяване заустването на отпадъчни води във водоприемниците - стари корита на р.Осъм; доизграждане и рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа по трасето, по което ще се извършва реконструкция на канализационната мрежа; изграждане на съпътстваща инфраструктура за ПСОВ и Помпена станция.
Дейности: Дейност 16 (ІІ етап): Строителен надзор За етап ІІ - Провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за строителен надзор - по три позиции за изграждане на ПСОВ, строителство на канализационна мрежа и строителство на водопроводна мрежа
Дейност 17 (ІІ етап): Строителство (СМР) на ПСОВ За етап ІІ - Изготвяне на работен проект за ПСОВ за одобрения вариант за пречистване на отпадъчните води. Изготвяне на офертен проект, включително избор на оборудване и съоръжения, и ценообразуване. СМР с доставка на оборудване, съгласно предложената оферта и други дейности във връзка с изпълнението на инвестиционните обекти, включени в разработения проект.
Дейност 11: Изработване на ПУП за ПСОВ, канализационни и водопроводни мрежи Осигуряване на условия за извършване на следващата фаза от проектирането. Дейността предвижда изработване на ПУП и последващи процедури за преотреждане на площадката за ПСОВ, в това число и изработване на ПУП-ПП (парцеларен план) за трасетата на канализационна мрежа извън границите на урбанизираната територия, включващ регистър на засегнатите имоти, собственост, ограничения в ползването, баланс на засегнатите територии.
Дейност 19 (ІІ етап): Строителство (СМР) на водопроводна мрежа Дейността ще се извърши на база одобрен технически проект и разрешително за строеж (от І етап на проекта)
Дейност 8: Процедури за оценка на въздействието върху околната, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решение/разрешителни по ЗООС, ЗВ и ЗБР Дейността предвижда издаването на необходимите решения/разрешителни по ЗООС, ЗВ и ЗБР за инвестиционното предложение - доизграждане на канализационнна система с ПСОВ в гр. Левски. При необходимост избор на изпълнител за подготовка на доклад по ОВОС за изграждане на ПСОВ - Левски за над 10 000 екв.ж.
Дейност 4: Провеждане на процедура за избор на консултант за управление и отчитане на проекта Избор на консултант по две обособени позиции (за първия и втория етап) чрез открит конкурс по реда на НВМОП за управление и отчитане на проекта, който да координира и подпомага екипа на проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на Одитор. Избор на одитор за извършване на текущ одит по обособени позиции за І-ви и ІІ-ри етап на проекта по чл. 2 от НВМОП.
Дейност 12: Разработване на работни/технически проекти за линейна инфраструктура, съгласно "Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС" Дейността предвижда изготвяне на технически проекти за доизграждане и реконструкция на канализационнна и водопроводна (при необходимост) мрежа, въз основа на изготвените ПИП. Изготвяне на проектите по части, съгласно Наредба № 4 към ЗУТ и съгласуването им със съответните инстанции.
Дейност 5: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за извършване на детайлни геоложки и хидрогеоложки проучвания Избор на изпълнител, който да извърши обследване на предложените площадки/терени, теренни дейности, необходимите сондажи и изготвяне на доклади ХГП за пригодността на площадките.
Дейност 15 (ІІ етап): Провеждане на открита процедура по ЗОП и публикация в ЕВ за избор на изпълнител на инженеринг на ПСОВ и строителство на канализационна и водопроводна система За етап ІІ - Провеждане на открита процедура по ЗОП и публикация в ЕВ за избор на изпълнител на инженеринг на ПСОВ и строителство на канализационна и водопроводна система
Дейност 9: Разработване на идеен проект за ПСОВ, съгласно "Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС" Дейността предвижда изготвяне на идеен проект с обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти с предложени минимум два варианта на технологии за пречистване на водите и за третиране на утайките.
Дейност 14: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието, съгласно ЗУТ Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието, съгласно ЗУТ
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за мерки за информация и публичност Избор на изпълнител за осигуряване на публичност на проекта по обособени позиции за І-ви и ІІ-ри етап на проекта, по чл. 2 от НВМОП. Дейността предвижда подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС и за двата етапа на реализация на проекта. Мерки за информация и публичност: пресконференции; билбордове; публични събития; официална церемония; информационни стикери; постоянни обяснителни табели; печатни материали (брошури).
Дейност 20 (ІІ етап): Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура до обектите ПСОВ и помпена станция - подход, път, ВиК Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура до обектите ПСОВ и помпена станция - подход, път, ВиК
Дейност 18 (ІІ етап): Строителство (СМР) на канализационна мрежа За етап ІІ - Дейността ще се извърши на база одобрен технически проект и разрешително за строеж (от І етап на проекта)
Дейност 6: Провеждане на процедура за избор на Проектант/Консултант Избор на изпълнител чрез открит конкурс
Дейност 10: Изготвяне на план за управление на утайките Дейността ще се извърши от проектанта/консултант. Предвижда се предлагането на екологосъобразни варианти за третиране и обезвреждане на утайките от ПСОВ. Вариантните решения следва да бъдат съобразени с програмата за управление на отпадъците на общината и с технологичните решения за третиране на отпадъците на бъдещото регионално депо, което ще обслужва регион Левски.
Дейност 1: Избор на консултант за изготвяне на конкурсна документация за предвидените обществени поръчки Избор на консултант по реда на ЗОП и НВМОП, който да подготви документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за одит на проекта - за двата етапа на проекта; мерки за информация и публичност - за двата етапа на проекта; организация и уравление на проекта - за двата етапа на проекта; детайлни геоложки, хидрогеоложки проучвания за първия етап на проекта; проектиране на ПСОВ, канализационнна мрежа и водопроводна мрежа (при необходимост) с подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на строител и строителен надзор за втория етап на проекта.
Дейност 7: Прединвестиционни проучвания Разработване на прединвестиционни проучвания за ПСОВ в гр. Левски за над 10 000 екв. ж. и доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа. Включва: прединвестиционни проучвания за ПСОВ и прединвестиционни проучвания за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа.
Дейност 13: Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите в съответствие с изискванията на насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи (Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи 2008г.), както и Указания на ЕК към методиката за изготвяне на анализ разходи-ползи, Работен документ 4, 2007г. и Националната методология за изготвяне на анализ разходи-ползи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 661 062 BGN
Общ бюджет: 938 655 BGN
БФП: 938 655 BGN
Общо изплатени средства: 938 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 938 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 257 761 BGN
2012 111 548 BGN
2013 0 BGN
2014 361 932 BGN
2015 207 414 BGN
938 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 752 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 206 209 BGN
2012 89 238 BGN
2013 0 BGN
2014 289 546 BGN
2015 165 931 BGN
750 924 BGN
В т.ч. Национално финансиране 186 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 51 552 BGN
2012 22 310 BGN
2013 0 BGN
2014 72 386 BGN
2015 41 483 BGN
187 731 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз