Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148087425 Мад Иновейшънс ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна кв. Възраждане бл. 65
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„За прозрачни и открити областни и общински администрации” BG051PO002-1.2.04-0002-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на “Мираж Трейд” ООД чрез сертифициране на системата за управление на качеството по ISO 9001:2000 и инвестиционна подкрепа BG161PO003-2.1.03-0042-C0001
Подобряване на техническото обезпечаване и работната среда на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” BG161PO002-1.4.01-0017-C0001
Оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите във ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ BG161PO003-2.1.12-0992-C0001
"Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, разионално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени" BG051PO001-3.3.06-0063-C0001
Професионална квалификация по пътя към стабилен успех в туризма - създаване на нови работни места в ВИЙОР-97 ООД BG051PO001-1.1.13-0463-C0001
Професионална квалификация по пътя към стабилен успех в туризма - създаване на нови работни места в ДЖИ ВИ ВИ АД BG051PO001-1.1.13-0464-C0001
Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на ДНСК, чрез въвеждане на електронни услуги BG051PO002-3.1.08-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз