Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/016-01
Наименование: Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е интегрирано управление и ефективен маркетинг на туристическия потенциал на общините Бургас, Приморско, Малко Търново, Средец и Камено в подкрепа на устойчивото развитие на региона и утвърждаването му като конкурентоспособна туристическа дестинация. Проектът предвижда създаването на разнообразни и с регионален потенциал туристически продукти, които чрез ефективен маркетинг да се промотират на туристическия пазар и да привлекат нови пазарни сегменти: нови туристи от страната и чужбина, да допринесат за икономическата диверсификация на региона. Формулираната обща цел е в пълно съответствие с целта на операцията, която е насочена към развитие на регионални туристически продукти и повишаване на ефективността на маркетинга. Тя е в съответствие с целите на Приоритетна ос 3, а именно „повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност и увелич
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка и организация на тръжни процедури по проекта
дейност 3: Разработване на туристически пакети
дейност 4: Рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт
дейност 5: /дейността се извършва 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19,20,21 и 22 м./ Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
дейност 6: /дейността се извършва 2,3,4,5,20,21,22,23 и 24 м./ Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
дейност 7: /дейността се извършва 2,7,8,9,10,11,18,19,20,21,22 и 23 м./ Организиране на експедиентски пътувания за туроператори, автори на пътеводители, журналисти
дейност 8: /дейността се извършва 2,3 и от 5 до 24 м./ Комуникационна кампания за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към местното развитие
дейност 9: Дейности за визуализация и публичност
дейност 10: /дейността се извършва 2,3,21,22,23,24 м./ Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 445 161 BGN
Общ бюджет: 331 221 BGN
БФП: 331 221 BGN
Общо изплатени средства: 280 471 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 936 BGN
2014 118 535 BGN
2015 0 BGN
280 471 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 281 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 890 BGN
2014 106 057 BGN
2015 0 BGN
250 947 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 046 BGN
2014 12 477 BGN
2015 0 BGN
29 523 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 11 Брой разработени регионални туристически пакети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз