Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/006-01
Наименование: "Долината на розите и тракийските царе"
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е да се повиши конкурентноспособността и се диверсифицира икономиката на общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Мъглиж и Карлово чрез разработването и промотирането на цялостен туристически продукт, като по този начин се спомага за устойчивото развитие на района. Специфичната цел на проекта е да се повиши атрактивността и известността на водещи туристически дестинации и се осигури налагането на района като бранд на туристическия пазар.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3 Разработване на туристически маршрути/пакети на базата на регионални туристически продукти
Дейност 4 Подготовка и разпространение на рекламни материали за туристическия продукт на региона, организиране и провеждане на рекламни кампании
Дейност 5 Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
Дейност 6 Организиране на експедиентски пътувания, посещения на туроператори, автори на пътеводители и журналисти, информационни събития
Дейност 7 Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
Дейност 8 Независим финансов одит на проекта
Дейност 9 Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 479 560 BGN
Общ бюджет: 403 484 BGN
БФП: 394 004 BGN
Общо изплатени средства: 374 408 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 394 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 228 262 BGN
2014 85 063 BGN
2015 61 084 BGN
374 408 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 334 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 204 234 BGN
2014 76 109 BGN
2015 54 654 BGN
334 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 028 BGN
2014 8 954 BGN
2015 6 430 BGN
39 411 BGN
Финансиране от бенефициента 9 480 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 10 (Д) Приходи от нощувки на чужденци


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз