Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0006-C0001
Номер на проект: 10-16-5
Наименование: Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 20.04.2012
Дата на приключване: 20.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на общинска администрация Аксаково чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на Европейския съюз
Дейности: 1.Проучване състоянието на добро управление 1.1 Проучването и анализа на доброто управление в община Аксаково ще се осъществят чрез прилагане „Методика за оценка на доброто управление в общините”, която е разработена по проект „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт” на Омбудцмана на Република България по ОПАК. Целта е да се проучи прилагането на 12 принципа на добро управление, да се установят горещите проблеми, „тесните места” , за които да се търсят ефективни решения чрез проучване на опита на други държави членки на ЕС при провеждане на работните посещения в Дейност 2,3,4. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в доклад, който ще бъде публикуван в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на община Аксаково. 1.2 Разработване и отпечатване на брошура „Доброто управление в община Аксаково”. Брошурата ще съдържа резюме на доклада от проведеното проучване. Съдържанието на брошурата ще бъде превено на английски език и ще бъде разпространявано в страните, където ще се проведат работните посещения и на международната конференция. Целта е да се подпомогнат чуждестранните експерти в подготовката на подходящи практики и споделянето на опит за преодоляване на „тесните места„ в управлението на община Аксаково, също така чуждестранните партньори ще имат възможност да се запознаят с добрият опит на община Аксаково в прилагане на принципа за „Откритост и прозрачност”- един от принципите на доброто управление. Брошурата ще се разпространява при посещенията в чужбина и на международната конференция в България. 1.3 Сравнителен анализ за прилагане на 12-те принципа на добро управление. В рамките на работните посещения в Испания, Италия и Германия ще бъде предоставен преведен вариант на английски език на „Методика за оценка на доброто управление в общините” за прилагане в чуждестранните администрации. След обобщаване на резултатите, ще бъде изготвен сравнителен анализ на прилагане на 12-те принципа на добро управление и ще бъдат установени най-високите постижения в определените области, както и страните, в които те са постигнати. Така ще бъдат установени както силните, така и слабите страни и пропуски в управлението на администрациите. Резултатите ще способстват за получаване на реална оценка „къде сме ние” в областта на доброто управление. Резултатите от сравнителния анализ ще бъдат обобщени в доклад, представен на международната конференция /Дейност5/ . 1.4 Разработване и отпечатване на брошура „Доброто управление в общини от България, Италия, Испания, Германия-сравнителен анализ” на български и английски език с доклада от сравнителният анализ.
2. Работно посещение в община Игуелада - Испания Община Аксаково има установени партньорски взаимоотношения с община Игуелада – Испания. Целта на работното посещение е тяхното укрепване и проучване на опита им в прилагане на 12 - принципа на доброто демократично управление. 2.1 Прилагане „Методика за оценка на доброто управление в общините” в Игуелада – Испания. Чуждестранните партньори ще бъдат запознати с „методиката” и ще им бъде предоставен за прилагане преведен вариант, адаптиран към тяхната структура на организация. Резултатите ще бъдат обобщени в доклад и ще послужат за изготвянето на сравнителен анализ /Дейност1.3/ от прилагането на методиката и спазване на принципите на добро управление сред администрациите, в които ще се провеждат работните посещения и общинска администрация Аксаково. 2.2 Обмяна на опит и изследване на добри практики. В рамките на работното посещение ще бъде обменен опит в тези области на: 1. доброто управление, идентифицирани като слаби в проведеното проучване в община Аксаково. /Дейност 1.1/. 2. „ Ефективното управление на публичните ресурси и общинската собственост”, „Общинските дейности по опазване на околната среда и сметосъбирането” , идентифицирани от омбудцмана на РБ като слаби страни на доброто управление на национално ниво в документа: „Ново качество на живот в общините, доброто управление зачита правата на хората. Препоръки на националния омбудсман към местната власт.” 3. Публично–частното партньорство като ефективна форма на сътрудничество между бизнеса и местната власт. 15 експерта ще участват в пет дневно работното посещение, като подбора им ще бъде извършен въз основа на областите, в които работят. С преимуществото ще бъдат експертите, които работят в области, които са оценени като критични при направеното проучване в община Аксаково /дейност 1.1/. Въз основа на изследваните практики и споделения опит ще бъде изготвени доклади от участниците в работно посещение, които ще бъдат представени на експерта за разработка на Наръчника „Най-доброто от доброто демократично управление на местно ниво” /Дейност 6.3/. Партньора по проекта е отговорен за изпълнението на дейносттта.
3. Работно посещение в гр. Чераско, Италия 3.1 Прилагане „Методика за оценка на доброто управление в общините” в гр. Чераско,Италия. Чуждестранните партньори ще бъдат запознати с „методиката” и ще им бъде предоставен за прилагане преведен вариант, адаптиран към тяхната структура на организация. Резултатите ще бъдат обобщени в доклад и послужат за изготвянето на сравнителен анализ /Дейност 1.3/ от прилагането на методиката и спазване на принципите на добро управление сред администрациите, в които ще се провеждат работните посещения и общинска администрация Аксаково. 3.2 Обмяна на опит и изследване на добри практики. В рамките на работното посещение ще бъде обменен опит и изследвани минимум пет практики в области на: 1. доброто управление, идентифицирани като слаби в проведеното проучване в община Аксаково. /Дейност1.1/ 2. „Прилагането на ефективни антикорупционни мерки”, „Опазване на обществения ред и спокойствие”, идентифицирани от омбудцмана на РБ като слаби страни на доброто управление на национално ниво в документа: „Ново качество на живот в общините, доброто управление зачита правата на хората. Препоръки на националния омбудсман към местната власт.” 3. Публично–частното партньорство като ефективна форма на сътрудничество между бизнеса и местната власт. 15 експерта ще участват в пет дневно работното посещение, като подбора им ще бъде извършен въз основа на областите, в които работят. С преимуществото ще бъдат експертите, които работят в области, които са оценени като критични при направеното проучване в община Аксаково /дейност 1.1/. Въз основа на изследваните практики и споделения опит ще бъде изготвени доклади от участниците в работно посещение, които ще бъдат представени на експерта за разработка на Наръчника „Най-доброто от доброто демократично управление на местно ниво” /Дейност 6.3/ 3.3 Сключване на споразумение за сътрудничество – Община Аксаково има установени контакти с администрацията на гр.Чераско, Италия, но към момента взаимоотношенията не са формализирани. В рамките на работното посещение във връзка с проведени предварителни разговори ще се сключи споразумение за сътрудничество, което ще документализира взаимоотношенията между администрациите и ще е база за бъдещи съвместни инициативи.
4. Работно посещение в гр. Моекмюел, Германия 4.1 Прилагане „Методика за оценка на доброто управление в общините” в Моекмюел, Германия. Чуждестранните партньори ще бъдат запознати с „методиката” и ще им бъде предоставен за прилагане преведен вариант, адаптиран към тяхната структура на организация. Резултатите ще бъдат обобщени в доклад и послужат за изготвянето на сравнителен анализ /Дейност 1.3/ от прилагането на методиката и спазване на принципите на добро управление сред администрациите, в които ще се провеждат работните посещения и общинска администрация Аксаково. 4.2 Обмяна на опит и изследване на добри практики. В рамките на работното посещение ще бъде обменен опит и изследвани минимум пет практики в тези области на: 1. доброто управление, идентифицирани като слаби в проведеното проучване в община Аксаково. /Дейност 1.1/ 2. „Обществените поръчки, търгове и конкурси”, „Гражданското участие в процеса на вземане на решения на местно ниво”, ”Публично-частни партньорства”, идентифицирани от омбудцмана на РБ като слаби страни на доброто управление на национално ниво в документа: „Ново качество на живот в общините, доброто управление зачита правата на хората. Препоръки на националния омбудсман към местната власт.” 15 експерта ще участват в пет дневно работното посещение, като подбора им ще бъде извършен въз основа на областите, в които работят. С преимуществото ще бъдат експертите, които работят в области, които са оценени като критични при направеното проучване в община Аксаково /дейност 1.1/. Въз основа на изследваните практики и споделения опит ще бъде изготвени доклади от участниците в работно посещение, които ще бъдат представени на експерта за разработка на Наръчника „Най-доброто от доброто демократично управление на местно ниво” /Дейност 6.3/ 4.3 Сключване на споразумение за сътрудничество – Община Аксаково има установени контакти с администрацията на гр.Моекмюел, Германия, но към момента взаимоотношенията не са формализирани. В рамките на работното посещение във връзка с проведени предварителни разговори ще се сключи споразумение за сътрудничество, което ще документализира взаимоотношенията между администрациите и ще е база за бъдещи съвместни инициативи.
5. Международна конференция „Добро управление на местно ниво” Описание на дейността След провеждане на работните посещения и установяване на контакти с експерти в различните области на местното самоуправление ще бъде организирана тридневна международна конференция с минимум седемдесет участника. На събитието ще бъдат поканени експерти от посетените администрации в Испания, Италия и Германия, също така и от общините от Североизточния район за планиране. Целта на конференцията е да се обмени опит, представят най-добрите практики на добро управление, създаване на контакти между експерти, работещи в еднакви области на местното самоуправление, положителния опит ще може да се разпространи в широк кръг от представители на местните власти. Чрез анкетно проучване сред участниците, ще бъдат номинирани и наградени трите най-добри практики за спазване на 12-те принципа на доброто демократично управление в сферата на :  „Откритост и прозрачност”, ефективно управление на публичните ресурси и общинската собственост  „Отзивчивост” и модерно административно обслужване  „Иновации и отвореност за промени”, публично-части партньорства В рамките на конференцията ще се създадат четири фокус групи, които ще поставят основата на партньорска мрежа /Дейност 6/ в областта на доброто управление. Фокус групите ще работят в следните сфери:  „Отзивчивост”- Модерно административно обслужване  „Откритост и прозрачност”- Управление на общинската собственост, публично-частно партньорство  „Устойчивост и дългосрочна ориентация” - Опазване на околната среда, енергийна ефективност  „Стабилно-финансово управление” - Общински бюджети, определяне на местните такси и цени на услуги и гражданско участие. Наименованията на сферите съвпадат с формулировката на четири от 12-те принципа на доброто демократично управление дефинирани от Съвета на Европа. Те са определени в предвид най-ниските стойности на показателите на „Националния индекс на доброто управление в местната власт” и областите, определени като „тесни места” в документа: „Ново качество на живот в общините, доброто управление зачита правата на хората. Препоръки на националния омбудсман към местната власт.” Партньора по проекта ще участва със свои представители в конференцията и ще спомага за организиране участието на чуждестранните експерти. Предвижда се участието на 15 чуждестранни експерта от страните Испания, Италия, Германия и др. и 55 експерта от България.
6.Създаване на партньорска мрежа 6.1 Създаване на информационна платформа-интернет сайт „ Партньорство за добро управление” /с версия на български и английски език/ с рубрики съответстващи на 12-принципа на доброто демократично управление. Експерти от формираните фокус групи /Дейност 5/, както и всеки желаещ ще може да се регистрира да задава въпроси, обменя информация и опит по въпроси от сферата, в която работи. Платформата се изгражда за да обслужва партньорската мрежа и за постигане на нейните цели. Той ще е информационната платформа върху която ще се изграждат комуникационните средства на партньорската мрежа /форуми, и-мейли/ и ще се обменя информация. Резултати от международната конференция, направените проучвания и представените добри практики ще бъдат публикувани на сайта. Адреса на сайта ще бъде представен на международната конференция. 6.2 Изграждане на партньорска мрежа – Експертите присъстващи на международната конференция ще бъдат основоположници на партньорската мрежа на експертите работещи в областта на доброто управление. Създаденият интернет сайт„ Партньорство за добро управление” ще бъде форума за обмен на информация на партньорската мрежа. Партньора по проекта ще участва чрез сои експерти в партньорската мрежа и ще способства за разширяването й като насърчава включването и на други експерти от държави членки на ЕС, с които си е партнирал по други проекти. 6.3 Разработване и отпечатване на наръчник „Най-доброто от доброто демократично управление на местно ниво”. В наръчника ще бъдат публикувани резултатите от сравнителния анализ от проведените проучвания /Дейност 1.3/, най-добрите практики, изследвани при посещенията. Електронен вариант на Наръчника ще бъде публикуван на сайта „Партньорство за добро управление”. Хартиеният вариант на Наръчника ще бъде разпространяван в центъра за услуги и информация на гражданите на община Аксаково, както и сред общинските администрации, които са присъствали на международната конференция, заявили интерес към прилагане на доброто демократично управление. 6.4 Разработване на специфични правила за прилагане на ПЧП в община Аксаково. Въз основа на проучените практики, изследвания опит и нормативни документи въведени в чужди администрации по отношение на ПЧП ще бъдат разработени, предложени за одобрение на сесия на общинския съвет и въведени „Правила за прилагане на публично – частно партньорство в община Аксаково”. Целта е да се формулират ясни правила, създаде нормативна база за прилагане на ПЧП, като ефективна форма на сътрудничество между местната администрация и бизнеса. Правилата ще бъдат отпечатани в дипляна „Правила за прилагане на публично – частно партньорство в община Аксаково” и ще бъде разпространяване в центъра за услуги и информация на гражданите.
7. Дейности за управление и отчитане на проекта 7.1 Ежемесечни срещи на екипа за управление на проекта. Целта на ежемесечните срещи е да се осигури точно, ефективно и навременно изпълнение на проектните дейности. Екипът на проекта ще провежда ежемесечни срещи, на които ще се обсъждат постигнатите резултати, ще се решават възникналите в хода на изпълнението на проекта проблеми, както и ще се планират предстоящите дейности. 7.2 Шестмесечни срещи на партньорите по проекта – партньорските срещи ще се проведат в рамките на работното посещение в Испания и международната конференция в България. Целта е да се обсъди напредъка на проекта , евентуалните трудности, възникнали в хода на изпълнение на проекта. 7.3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури Дейността включва подготовка на документацията за провеждане на обществените поръчки, обявяване на процедурата и провеждане на процедурите, обявяване на резултатите и сключване на договори с изпълнителите.
8. Дейности за информация и публичност 8.1. Организиране и провеждане на две пресконференции. В началото на периода ще се проведе пресконференция за представяне целта и дейностите по проекта. В края на периода ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. 8.2.Изработване на плакати, стикери, информационни листи на проекта, представящи целите, задачите и основните дейности по проекта, които ще се разпространяват в звената за административно обслужване и по време на събитията по проекта. Ще бъдат разработени два вида информационни листи в началото на реализацията на проекта за представяне на целите и дейностите по проекта и в края на проектния период за представяне на резултатите от проекта. 8.3.Изготвяне на банери на проекта. Ще бъдат изработени два банера на български и английски език. Банерите ще се поставят на подходящи места в центъра за обслужване и информация в община Аксаково, ще се използват при провеждането на информационните събития /работни посещения, международна конференция/ по проекта. 8.4. Разработване на Интернет сайт на проекта, представящ целите, дейностите, очакваните резултати по проекта, както и календар на проекта. Публикуване на тръжните процедури по проекта и създаване на препратки към сайта на община Аксаково, посетените чуждестранни администрации, създадения сайт на партньорската мрежа /дейност 6/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 431 380 BGN
Общ бюджет: 300 240 BGN
БФП: 300 240 BGN
Общо изплатени средства: 300 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 106 303 BGN
2013 106 486 BGN
2014 87 450 BGN
2015 0 BGN
300 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 358 BGN
2013 90 513 BGN
2014 74 333 BGN
2015 0 BGN
255 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 945 BGN
2013 15 973 BGN
2014 13 118 BGN
2015 0 BGN
45 036 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Въведени правила /методика/ за мониторинг на изпълнението на политиката на добро управление
Индикатор 2 По дейност 1 - Проведено проучване по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Издадени брошури „Доброто управление в община Аксаково”
Индикатор 4 По Дейност 1 - Издадени брошури „Доброто управление в общини от България, Италия, Испания, Германия-сравнителен анализ”
Индикатор 5 По Дейност 1 - Публикация в местен ежедневник
Индикатор 6 По Дейност 2 - Повишен капацитет на брой общински служители
Индикатор 7 По Дейност 2 - Проведено проучване и приложена методика
Индикатор 8 По Дейност 2 - Изследвани практики
Индикатор 9 По Дейност 3 - Проведено проучване, приложена методика
Индикатор 10 По Дейност 3 - Повишен капацитет на брой общински служителя
Индикатор 11 По Дейност 3 - Изследвани практики
Индикатор 12 По Дейност 4 - Проведено проучване, приложена методика
Индикатор 13 По Дейност 4 - Повишен капацитет на брой общински служителя
Индикатор 14 По Дейност 4 - Изследвани практики
Индикатор 15 По Дейност 5 - Проведено анкетно проучване
Индикатор 16 По дейност 5 - Брой създадени работни групи - фокус групи с минимум 10 участника
Индикатор 17 По Дейност 5 - Проведена съвместна инициатива между администрации на страни членки на ЕС
Индикатор 18 По Дейност 6 - Създадена партньорска мрежа
Индикатор 19 По Дейност 6 - Отпечатан наръчник в тираж
Индикатор 20 По Дейност 6 - Разработени правила за ПЧП
Индикатор 21 По Дейност 6 - Отпечатани дипляни в тираж
Индикатор 22 По Дейност 7 - Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 23 По Дейност 7 - Проведени срещи на партньорите по проекта
Индикатор 24 По Дейност 7 - Проведени процедури по НВМОП
Индикатор 25 По Дейност 8 - Брой проведени пресконференции по проекта
Индикатор 26 По Дейност 8 - Изработени и разпространени информационни листа на проекта
Индикатор 27 По Дейност 8 - Изработени и разпространени плакати на проекта
Индикатор 28 По Дейност 8 - Изработени стикера на проекта
Индикатор 29 По Дейност 8 - Изработени банери по проекта
Индикатор 30 По Дейност 8 - Разработен сайт на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз