Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813194075 “АКТИВ”ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Дунав" №5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” за обекти в Община Варна BG161PO005-1.0.01-0082-C0001
"Интензификация на технологични операции при производството на формови комплекти за стъкларската индустрия" BG161PO003-2.1.04-0143-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик BG161PO001-1.1.09-0009-C0001
Ефективност в производствения процес на „Акумпласт” АД BG161PO003-2.1.06-0330-C0001
Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково BG051PO002-1.6.02-0006-C0001
Инвестиция в енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в община Белослав BG161PO001-1.1.09-0016-C0001
ИНХОМ-98 повишава конкурентоспособността си, чрез модернизиране на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0140-C0001
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик BG161PO001-3.1.03-0047-C0001
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001
"Подобряване безопасните условия на труд, усъвършенстване организацията на трудова дейност и създаване на предпоставки за повишаване ефективността на производството и производителността на труда в "Монтажи-Варна" АД" BG051PO001-2.3.02-0248-C0001
Разработване на иновативна система от информационна платформа и интелигентна количка за пазаруване от „Иностарт” ООД. BG161PO003-1.1.05-0137-C0001
Повишаване класа на произвежданите мебели и технологичния капацитет на „ТОТАЛ - М” ООД BG161PO003-2.1.13-0319-C0001
Обновяване е оборудване на Медицински център- Генерал Тошево BG161PO001-4.1.05-0008-C0001
Автоматизиран видео медия мониторинг BG161PO003-1.1.05-0192-C0001
Подкрепа за иновативните решения на Сисконтрол ООД - разработване на универсална интегрирана система за контрол, оптимизация и дистанционен мониторинг на отоплителни инсталации в обществени и жилищни сгради BG161PO003-1.1.05-0245-C0001
"Подобряване на условията на труд в "ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството при безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-0454-C0001
"Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на "Тотал-М" ООД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0507-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз