Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/023-02
Наименование: Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за разнообразяване на туристическия продукт и икономическа диверсификация в Община Златоград и региона чрез развитие на конкурентноспособни туристически атракции в град Златоград, основани на културно – историческото наследство и обсобяването им в комплексен интегриран туристически продукт и преживяване с висока добавена стойност.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за организация, управление и отчетност на проекта)
дейност 2 (Управление и отчетност)
дейност 3 (Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки,провеждане на процедури, сключване на договори)
дейност 4 (Упражняване на авторски надзор)
дейност 5 (Упражняване на строителен надзор)
дейност 6 (Изпълнение на СМР за повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград)
дейност 7 (Повишаване капацитета и квалификацията на персонала на туристическите атракции)
дейност 8 (Повишаване на капацитета и квалификацията на персонала)
дейност 9 (Програми за техники за интерпретация и анимация и закупуване на оборудване и обзавеждане)
дейност 10 (Изпълнение на рекламни и маркетингови дейности)
дейност 11 (Информация и публичност на проекта)
дейност 12 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 374 908 BGN
Общ бюджет: 965 351 BGN
БФП: 887 544 BGN
Общо изплатени средства: 895 904 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 887 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 716 565 BGN
2014 179 339 BGN
2015 0 BGN
895 904 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 754 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 609 080 BGN
2014 152 438 BGN
2015 0 BGN
761 518 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 485 BGN
2014 26 901 BGN
2015 0 BGN
134 386 BGN
Финансиране от бенефициента 71 687 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз