Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0089-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/038-01
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователнатата инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 14.10.2011
Дата на приключване: 14.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е осигуряване на подкрепа за развитие на Община Тетевен и повишаване качеството на живот, жизнената и работна среда в т.ч и за групи в нернастойно положение, чрез инвестиции в съществуваща образователна инфраструктура за постигане на високо ниво на енергийна ефективност
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Подготовка и изпълнение на авторски и строителен надзор
дейност 4 Подготовка и изпълнение на дейности по СМР
ДЕЙНОСТ 5 ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
ДЕЙНОСТ 6 ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 168 920 BGN
Общ бюджет: 940 101 BGN
БФП: 939 657 BGN
Общо изплатени средства: 835 861 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 939 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 923 BGN
2013 583 653 BGN
2014 202 285 BGN
2015 0 BGN
835 861 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 798 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 923 BGN
2013 583 653 BGN
2014 202 285 BGN
2015 0 BGN
835 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 140 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 958 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз