Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0015-C0001
Номер на проект: 0069-ОДЧ-3.3
Наименование: СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Град Добрич е разположен в Североизточна България. Община Добрич е община-град с територия 109'497 дка, административен център на област Добрич, съвременен туристически, аграрно-промишлен и транспортен център на Добруджа, най-голямата селскостопанска област в страната. Като областен център град Добрич играе изключително важна роля за осемте общини в областта с население над 246`794 лица (по данни на ГРАО http://www.grao.bg/tna/t41-2008.txt към 2008г). Той представлява административно, икономическо, образователно и културно средище. Осемте общини в област Добрич не се поддават на единно описание, имат различни проблеми и се нуждаят от разнообразна подкрепа. Сериозен проблем обаче за всички е доверието на българските граждани към използването и управлението на ресурсите, осигурени от фондовете на ЕС. Силно проблематичен е въпросът с изграждане на работен механизъм и капацитет за усвояване, публичност и лесен достъп до информацията за тези фондове. Процентът на информираност чрез Интернет
Дейности: Дейност 3 Създаване на Областен информационен център - Добрич Дейността ще допринесе за постигане на една от целите на проекта, а именно създаване и областен информационен център. Предвидено е тя ще включват СМР дейности по монтаж на сградна отоплителна-газова инсталация както и последващи вътрешни довършителни ремонтни и бояджийски работи и ще се реализират съгласно количествено-стойностните сметки и приложения работен проект. Ресурсът за реализиране на тази дейност е заложен в бюджетен ред 9. Разходи за строителни и монтажни работи (Таблица 9 на Приложение_2.Бюджет). Обхватът и работите е подробно описан в обяснителните записки към приложените работни проекти. По отношение на разходите за брандинг, визия, оборудване и обзавеждане не са предвидени средства в бюджета, те ще бъдат предоставени от ЦИО. В работния проект е описано текущото състояния на сградата, вътрешните сградни инсталации и енергопотреблението и необходимостта от отоплителна-газова инсталация. Очаквани резултати/продукти: 1) Монтирана на сградна отоплителна-газова инсталация и извършени последващи вътрешни довършителни ремонтни и бояджийски работи в Областен информационен център - Добрич
Дейност 4 Упражняване на Строителен надзор по част ОиВ-газови инсталации Строителният надзор ще бъде изпълняван съгласно изискванията на възложителя и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Изпълнителят ще осигури надежден контрол с оглед правилното изпълнение на одобрените проекти, вложените материали, качественото и количествено изпълнение на планираните дейности. Надзорните дейности са изключително важни за постигане на проектните цели и резултати. Ресурсът за реализиране на тази дейност ще бъде осигурен по бюджетно перо 10. Разходи за подготовка на техническата документация и задължителните в последствие на изпълнение на СМР разходи (Таблица 10 на Приложение_2.Бюджет), бюджетен ред Разходи за Строителен Надзор. Очаквани резултати/продукти: 1) Извършен строителен надзор и изготвена необходимата документация
Дейност 5 Функциониране на Областен информационен център - Добрич Дейност 5 Функциониране на Областен информационен център - Добрич Описание на дейността: За изпълнение на поставените в проекта цели, постигане на качествените и количествени резултати и гарантиране на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в дейността е предвидено да бъдат предоставяни две основни групи услуги – информационно обслужване и услуги и логистични услуги Същинското изпълнение на дейността ще стартира с обучение на избраните служителите в центъра. Ресурсът за реализиране на тази дейност ще бъде осигурен по няколко пера от бюджета на проекта. На първо място бюджетен ред 1. „разходи за възнаграждения на персонала на информационния център” (Таблица 1 от Приложение_2.Бюджет). Той включва разходите за трудови възнаграждения на персонала и разходите за социални, здравни и други осигуровки за сметка на работодателя, определени със закон. Мобилността на лицата и дейностите, пряко свързани с предоставяне на услуги ще се финансира по бюджетен ред 2. Разходи за командировки (Таблица 2 на Приложение_2.Бюджет). Тук са предвидени пътните, дневните и разходите за наем на автомобил съобразени с нормативната уредба в страната. Средствата по бюджетен ред 3. Разходи за наем на помещения и съответните разходи за отопление, ток, вода, телефон, факс и др. (Таблица 3 от Приложение_2.Бюджет) ще обезпечат нормалното функциониране на центъра по отношение на режийни разходи. Разходи за наем не са предвидени, тъй като Сдружение Бизнес Център Добрич – партньор по проекта няма право да преотдава имота. Всички режийни разходи са изчислени на база средна стойност за лице пребиваващо в офиса, като е взето предвид ползването на общи площи, работни зали, санитарни, складови помещения и др. Ключовите дейности на центъра е предвидено да се финансира по бюджетни редове – 8. Разходи, свързани с организирането на информационни събития, срещи и др. (Таблица 8 на Приложение_2.Бюджет), 4. Разходи за консумативи и материали (Таблица 4 на Приложение_2.Бюджет), 5. Разходи за абонамент за издания/Интернет (Таблица 5 на Приложение_2.Бюджет) и 6. Разходи, свързани с разработването и разпространението на печатна информация и аудиовизуални материали (Таблица 6 на Приложение_2.Бюджет). Те ще осигурят всички средства свързани с обезпечаване на дейностите по организиране на информационни събития, срещи и др., по отношение на услугите и съпътстващите ги мероприятия. Областният информационен център ще предоставя две основни групи услуги –информационно обслужване и услуги и логистични услуги. (С оглед избягване на двойно финансиране, предвид това, че партньор е Сдружение Бизнес Център Добрич приемна структура на информационната мрежа „Европа директно” в проекта са заложени услуги за предоставяне на информация само в областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд. Предоставянето на обща информация свързана с ЕС ще се извършва и финансира от партньора.) 5.1. Дейности по комуникация, предоставяне на експертни услуги и логистика. 5.1.1. Установяване и поддържане на канали за комуникация с национални, регионални, областни, общински и други структури, както и социално-икономическите партньори – ще се извършва еднократно в началото на проекта и ще се обновява периодично в хода на дейностите; 5.1.2. Набиране на информация, вкл. участие в социологически проучвания – ще се извършва текущо по време на проекта; 5.1.3. Предоставяне на експертна информация ще се извършва текущо по време на целия проект от служителите на ОИЦ, като при стартиране на проекта те ще бъдат обучени, за да могат да предоставят обща и специализирана информация. Тази услуга ще се предоставя на място, по телефон или по електронна поща при запитване от потребителите. Експертна информация ще се предоставя и на специално организираните информационни мероприятия. Постъпилите запитвания ще се завеждат в електронния регистър на ОИЦ; 5.1.4. Осигуряване на отговори на въпроси включително препращане към други специализирани източници на информация (чрез ЦИКО) – текущо по време на проекта ще се предоставя информация по конкретно зададени въпроси; 5.1.5. Организиране на информационни събития – текущо за популяризиране на СКФ ще бъдат организирани поне по 2 събития годишно във всяка община на територията на областта. Събитията ще се организират с цел информиране на целевите групи и потенциалните бенефициенти за възможностите, които предоставят СКФ за България, както и конкретни нови моменти за определения период; 5.1.6. Организиране на информационни събития за проактивна работа с медиите на областно ниво – ще се създаде и поддържа активно сътрудничество с националните и/или регионални медии. Ще се организират информационни събития – срещи с медиите, на които активно им се предлага информация и по този начин представителите на медиите ще бъдат обучавани в тематиката на СКФ. В допълнение периодично ще се организират пресконференции (средно на всеки два месеца ще се организират срещи с медиите минимум 6 пъти годишно); 5.1.7. Подготовка на ПР и експертни материали за медиите – ще се извършва текущо събиране на информация и предоставяне на медиите на експертни материали, публикации и прессъобщения; 5.1.8. Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност – текущо ще се оказва техническо съдействие на ЦИЗ и УО/МЗ за организиране на техни информационни мероприятия (напр. предоставяне на залата и техническото оборудване); 5.1.9. Планиране на дейностите на ОИЦ – годишно ще бъдат планирани дейностите на ОИЦ и ще подлежат на одобрение от ЦИКО; 5.1.10. Отчитане на дейността на ОИЦ - ежемесечно ще се изготвят месечни отчети за извършените дейности, а до 31 януари на година следваща отчетната ще се изготвя годишен отчет. 4.2. Дейности по информационно обслужване и услуги: 5.1.1. Предоставяне на място за ползване на компютър и литература – в ОИЦ ще има обособен информационен кът, който ще дава възможност за ползване на компютър с достъп до сайтове с информация за СКФ, специфична литература и информационни ресурси (доклади, проучвания и др.) 5.1.2. Осигуряване на „библиотека” с информационни материали - разнообразна информация за политиките на ЕС, НСРР и оперативните програми, безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ; 5.1.3. Предоставяне на информация за добри практики – споделен опит и успешни проекти; 5.1.4. Ще бъде разпространявана информация и документи по открити процедури по ОП; Очаквани резултати/продукти: 1) План за дейностите на ОИЦ одобрен от ЦИКО; 2) Изготвени ежемесечни отчети за извършените дейности, а до 31 януари на година следваща отчетната изготвен годишен отчет; 3) Организирани и проведени минимум 16 информационни събития на година за популяризиране на СКФ в общините – присъствени списъци, материали, публикации, документи, записи, снимков материал, данни и др.; 4) Организирани информационни събития за проактивна работа с медиите на областно ниво минимум 6 мероприятия годишно; 5) Изготвени въпросници, анкетни карти, статистика па отношение на услугите предоставяни в центъра; 6) Събирани и предоставени на медиите експертни материали, публикации и прессъобщения;
Дейност 1 Организация и управление на проекта СДейност 1 Организация и управление на проекта Описание на дейността: С подготовката на проектното предложение и попълване на формуляра за кандидатстване община Добрич ще се сформира екип за управление и изпълнение на проекта и ще представи на УО на ОПТП данни за него. Екипът ще включва ръководител на проекта и счетоводител. В Заповед на кмета ще бъдат разписани конкретните отговорности на всеки член на екипа по проекта. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг, контрол и публичност продължават през целия период на изпълнение. Те ще се изпълняват съобразно изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006, Регламент (ЕО) № 1828/2006, Регламент (ЕО) № 448/200, ПМС № 62/2007 г., ПМС № 215/2007 г., ПМС № 179/2010 г., както и Договора за предоставяне на БФП по ОПТП и Общите условия към него. Ще бъде извършвана 100% документална проверка на всички съставени документи. Ще се осъществява текущо наблюдение, оценка и контрол на всички дейности, свързани с цялостното изпълнение на проекта и сключените договори с изпълнители. Ще бъдат изготвяни доклади за напредъка по проекта, които ще съдържат пълна информация за изпълнението в съответствие с изискванията на ДО предоставящ безвъзмездната финансова помощ. Те ще съдържат информация и за всички предприети действия по информиране и публичност. Дейността цели постигане на съгласуваност и яснота относно дейностите и правилата за ефективно изпълнение на проекта, както и ясно и точно разпределение на отговорностите и задълженията на всеки член на екипа за постигане ефективност при изпълнение на задачите. Предвиждаме екипа за управление и изпълнение да се състои от следните позиции, съобразени с обхвата и съдържанието на проектното предложение: 1) Ръководител на проекта 2) Счетоводител на проекта 3) Експерт обществени поръчки; Ресурсите за изпълнение на тази дейност са заложени в бюджетно перо 12. Разходи за управление и изпълнение на проекта (Таблица 12 на Приложение_2.Бюджет). В таблица 12 са предвидени разходите за възнаграждения на членовете на екипа за управление по гражданските договори и разходите за социални, здравни и други осигуровки за сметка на работодателя, определени със закон. Ресурсите за доставка на офис обзавеждане и доставка, монтаж, инсталиране и гаранционна поддръжка на офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване известен като Тouchsensingsurface вградена в подходящо офис обзавеждане ** са заложени в бюджетно перо 11. Разходи за доставка на офис обзавеждане и Multitouch surface устройство (интерфейс с многоточково докосване известен като Тouchsensingsurface вградена в подходящо офис обзавеждане) (Таблица 11 на Приложение_2.Бюджет). Ресурсите за закупуване, издръжка и поддръжка на лек автомобил за нуждите на ОИЦ-Добрич са заложени в БП 8.3. Разходи за закупуване на лек автомобил, 8.4. Разходи за консумативи и поддръжка на лек автомобил (гуми, джанти, аксесоари, резервни части и др.), 8.5. Разходи за издръжка на лек автомобил (данъци, такси, винетки, застраховки, хигиена и др.).(Таблица 8 на Приложение_2. Бюджет на проекта). Ще бъде закупен лек автомобил за с бензинов двигател, 5/6-степенна механична скоростна кутия, с климатик, с 4/5 врати, екологична норма миниум Euro 5. Подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнители са съобразени с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), Договора за предоставяне на БФП по ОПТП и Общите условия към него. Подготовката на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждането на процедурите за избор на изпълнители ще бъде възложено на Експерт „Обществени поръчки” с доказан опит и експертиза. Ще се съблюдават принципите на равнопоставеност, прозрачност и недискриминация. В случаите на възлагане на обществени поръчки обект на предварителен контрол по чл. 7, ал. 2, процедурата ще протича по реда на НОПК. Ще бъдат проведени процедури за избор на: 1) изпълнител на СМР - монтаж на сградна отоплителна-газова инсталация - Процедурата за избор на изпълнител на дейностите по изграждане на отоплителна-газова инсталация и довършителни ремонтни работи ще се извърши по реда на НВМОП - Чл. 2., (2), 2; 2) изпълнител за упражняване на Строителен надзор по част ОиВ-газови инсталации – за упражняването на строителен надзор по настоящия проект ще бъде избрана лицензирана фирма. Процедурата за избор ще бъде проведена по реда на НВМОП по чл. 2, ал.(2), т. 2; 3) изпълнител за организиране и провеждане на информационните събития, срещи и др.. - Поръчката ще бъде организирана и проведена в съответствие с НВМОП - Чл. 2., (1), 2; 4) изпълнител за изработване и осигуряване на материали за информационните събития, срещи и др. - Поръчката ще бъде организирана и проведена в съответствие с НВМОП - Чл. 2., (1), 2; 5) изпълнител на дейностите по осигуряване на информация и публичност по проекта – Поръчката ще бъде организирана и проведена в съответствие с НВМОП - Чл. 2., (2), 2; 6) изпълнител за изработване и разпространение на информационни и рекламни материали – Поръчката ще бъде организирана и проведена в съответствие с НВМОП - Чл. 2., (1), 2; 7) изпълнител за изработване и разпространение на аудиовизуални материали – Поръчката ще бъде организирана и проведена в съответствие с НВМОП - Чл. 2., (2), 2; 8) изпълнител за доставка на консумативи и материали – Процедурата за избор на изпълнител на дейността по доставка на консумативи и материали за дейността на областен информационен център - Добрич ще се извърши по реда на НВМОП - Чл. 2., (2), 2; 9) изпълнител за доставка и монтаж на офис обзавеждане за ОИЦ; 10) изпълнител за доставка, монтаж, инсталиране и гаранционна поддръжка на офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване известен като Тouchsensingsurface вградена в подходящо офис обзавеждане; 11) изпълнител за осигуряване на Брандинг на ОИЦ. 12) изпълнител за доставка на лек автомобил – публична покана по чл. 14, ал. 4 ЗОП; 13) изпълнител за консумативи за лек автомобил – директно възлагане; 14) издръжка на лек автомобил (данъци, такси, винетки, застраховки, хигиена и др.) Очаквани резултати/продукти: 1) Сформиран екип по проекта - заповед на Кмета; 2) Сключени граждански договори – 3 бр.; 3) Проведени регулярни срещи – протоколи от срещи на екипа; 4) Изготвени графици/отчети за изработено време; 5) Подготвени и проведени процедури за избор на изпълнители; 6) Избрани изпълнители; 7) Сключени договори с изпълнители. 8) Обзаведен и оборудван с Multitouch surface устройство ОИЦ; 9) Доставен лек автомобил за нуждите на ОИЦ-Добрич 10) Изготвени и представени междинни технически и финансови доклади; 11) Извършени 100% документална проверка на всички съставени документи; 12) Осъществено текущо наблюдение, оценка и контрол на всички дейности; 13) Депозирани искания за авансово, междинни и окончателно плащане съгласно договор; 14) Изготвен окончателен доклад и финансов отчет;
Дейност 6 Осигуряване на публичност и информираност Дейност 6 Осигуряване на публичност и информираност Описание на дейността: Всички информационни и комуникационни материали включително и тези разпространявани по електронен път ще съдържат информация за ролята на ЕС, че проектът се съфинансира от ЕФРР чрез ОПТП. Дейностите по информация и публичност ще включват: организиране и провеждане на 2 пресконференции за оповестяване старта и финала на проекта. На тези пресконференции ще бъдат поканени представителите на местната власт, гражданското общество, целевите групи, медиите и др. За популяризиране на дейностите в хода на проекта ще бъдат направени публикации в пресата и интернет страницата на общината. За информиране на широката общественост за местоположението и функциите на Областен информационен център - Добрич ще бъдат изработени и инсталирани постоянни външни информационни табели една в близост до офиса и една в самия център на града. При изработване на информационните материали ще бъдат спазени насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по настоящата схема. На различните етапи от реализиране на проекта – след подписване на договор, след започване на строително-ремонтните работи, след приключване на строително ремонтните работи и след получаване на окончателно плащане ще бъдат публикувани прессъобщения на страницата на община град Добрич и в местни медии. Ресурсът за изпълнение на тази дейност е предвиден в бюджетен ред 7. Разходи за информация и публичност (Таблица 7 на Приложение_2.Бюджет), той съдържа разходите необходими за обезпечаване на предвидените мерки за информация и публичност. Тази дейност продължава по време на целия период на изпълнение на проекта и включва – изработване на материали за информация и публичност за популяризиране на дейностите и резултатите по проекта, в съответствие с насоките за публичност, съгласно Регламент на ЕК №1828/ 2006. Очаквани резултати/продукти: 1) Организиране и провеждане на пресконференции – 6 бр; 2) Изработване на 500 бр. информационни плакати за проекта; 3) Публикуване на 6 съобщения на интернет страницата на община град Добрич; 4) Публикуване на 6 прессъобщения/обяви в местни и/или регионални медии; 5) Изработени информационни дипляни за проекта 3000бр. 6) Изработени 2 бр. банери-винил; 7) Осигурен Брандинг на ОИЦ-Добрич
Дейност 2 Избор на екип за „Областен информационен център – Добрич” Екипът на центъра ще се състои от трима експерта – Ръководител, Координатор „Комуникация и логистични услуги” и Координатор „информационно обслужване и услуги”, съгласно Приложение 14 към Насоките за кандидатстване. Те ще бъдат назначени на срочен трудов договор с изпитателен срок на пълен работен ден след проведена процедура за подбор на персонала. За изборът на служители на ОИЦ ще бъде изготвена и публикува публична обява.. Подборът ще се проведе на два етапа (1) писмен тест и (2) интервю пред комисия. В комисията ще вземат участие представители на УО, община Добрич, партньори. В изпълнение на заложените проектни цели „ефективно функциониране на областен информационен център” предвидено е експертите да отговарят на определени изисквания и да имат необходимата експертиза за заемане на длъжностите. Ресурсът за изпълнение на тази дейност ще бъде осигурен по бюджетно перо 12. Разходи за управление и изпълнение на проекта (Таблица 12 на Приложение_2.Бюджет), екипът за управление и изпълнение на проекта ще организира процедурата по подбор на персонала. Очаквани резултати/продукти: 1) Подготвен и проведен конкурс за избор на персонал на „Областен информационен център – Добрич”; Сключени трудови договори с персонала на „Областен информационен център – Добрич”;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 514 712 BGN
Общ бюджет: 440 320 BGN
БФП: 440 320 BGN
Общо изплатени средства: 411 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 440 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 80 000 BGN
2012 42 227 BGN
2013 186 794 BGN
2014 63 374 BGN
2015 39 375 BGN
411 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 374 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 68 000 BGN
2012 35 893 BGN
2013 158 775 BGN
2014 53 868 BGN
2015 33 469 BGN
350 004 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 000 BGN
2012 6 334 BGN
2013 28 019 BGN
2014 9 506 BGN
2015 5 906 BGN
61 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;
Индикатор 7 Обзаведен и оборудван с Multitouch surface устройство ОИЦ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз