Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0097-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/015-01
Наименование: „Нов живот за миналото”
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 28.12.2010
Дата на приключване: 18.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Проектът е елемент от Концепция за използване на ресурсите на Община Раднево за развитие на туризма и превръщането му във фактор за икономическа стабилност и подобряване облика на района, в център за привличане на посетители с разнообразни интереси. Той трябва да играе ролята на катализатор за интерес към този познат само с индустрията си край на България и да го превърне в привлекателен обект за посещение от наши и чуждестранни посетители.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на работен екип за организация и управление
Дейност 2 Среща на екипа за представянето му и разработване на план-график
Дейност 3 Подготовка и окомплектоване на тръжна документация
Дейност 4 Провеждане на редовни технически срещи за отчет на извършените СМР през изтеклия период
Дейност 5 Провеждане на авторски надзор
Дейност 6 Провеждане на тръжна процедура за възлагане на строителен надзор
Дейност 7 Извършване на одит
Дейност 8 Провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител за извършване на одит
Дейност 9 Извършване на одит
Дейност 10 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за СМР
Дейност 11 Подготовка и изпълнение на работи по изграждане на инфраструктурата на парка /Лот 1/
Дейност 12 Изпълнение на възстановка на археологическа субстанция по хипотетична реконструкция и художествено възпроизвеждане на интериорните пространства (Лот 2)
Дейност 13 Провеждане на тръжна процедура за възлагане доставка и изпълнение на услуга – Монтиране на система СОТ - видео –наблюдение
Дейност 14 Доставка и монтиране на система СОТ- видео-наблюдение.
Дейност 15 Възлагане изработването и монтаж на електронни системи и технологии за атрактивната презентация на Археологическия парк „Нов живот за миналото”.
Дейност 16 Изработване, доставка и монтаж на съоръжения и въвеждане на новите технологии и софтуерна система за управление на туристическите атракции в Археологическия парк.
Дейност 17 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за доставка и монтаж на атракционно съоръжение - модулна сценична площадка
Дейност 18 Доставка и монтаж на атракционно съоръжение – модулна сценична площадка.
Дейност 19 Възложено изпълнение на дейности свързани с публичност и информираност
Дейност 20 Организация и провеждане на регулярни пресконференции; публикации на периодични прессъобщения и материали в медиите
Дейност 21 Провеждане на научно-практическа конференция по проблемите на социализацията на културното и природно наследство
Дейност 22 Подготовка и изработване на 2 инфо-табла, представящи помощта на ЕС.
Дейност 23 Организация по официалното финализиране на проекта и откриване на Археологическия парк „Нов живот за миналото
Дейност 24 Провеждане на тръжна процедура за разработване на Маркетингова стратегия за развитие на културния туризъм на територията на община Раднево
Дейност 25 Разработване на Маркетингова стратегия за развитие на културния туризъм на територията на община Раднево и представянето й
Дейност 26 Провеждане на тръжна процедура за доставка на рекламни материали
Дейност 27 Подготовка и изработване на рекламни материали
Дейност 28 Провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител и възлагане написване на сценарий за спектакъл - възстановка на събитие от миналото на този край и реализацията му
Дейност 29 Подготовка за реализация на спектакъл-възстановка на събитие от миналото на този край.
Дейност 30 Провеждане и възлагане на доставка на услуга - Организиране и провеждане на обучение за професионална квалификация по професиите „Екскурзовод” и „Аниматор в туризма”
Дейност 31 Подготовка и реализиране на обучение за професионална квалификация по професиите «Екскурзовод»
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 816 767 BGN
Общ бюджет: 3 898 558 BGN
БФП: 3 539 233 BGN
Общо изплатени средства: 3 008 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 539 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 135 488 BGN
2013 1 872 860 BGN
2014 - 69 437 BGN
2015 69 437 BGN
3 008 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 008 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 135 488 BGN
2013 1 872 860 BGN
2014 - 69 437 BGN
2015 69 437 BGN
3 008 348 BGN
В т.ч. Национално финансиране 530 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 332 480 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Годишен брой посетители на подкрепените атракции -археологически музей -археологически парк
Индикатор 5 индикатор:Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции
Индикатор 6 Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - управление на проекта; - изпълнение на проекта - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз