Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0108-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/007-01
Наименование: “Асеновград – свещената порта на Родопите”
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 28.12.2010
Дата на приключване: 19.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта: Чрез разработката на този проект се цели да се подкрепи развитието на разкритите в община Асеновград конкурентоспособни туристически атракции с оглед диверсификацията на туристическия продукт на РБългария, опазване на културното наследство в контекста на устойчиво развитие и диверсификация на туристокопотока към по-слаби и не толкова добре развити туристически региони, намаляването на териториалната концентрация и по-равномерното разпределение на ползите за страната от туризма.
Дейности: дейност 1 (Управление, мониторинг и контрол на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители)
дейност 3 (Публичност на проекта и визуализация)
дейност 5 (Изпълнение на СМР и доставка на оборудване)
дейност 6 (Авторски и строителен надзор)
дейност 7 (Обучение на персонал за работа с туристи в социализираните туристически атракции)
дейност 8 (Маркетинг)
дейност 9 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 136 077 BGN
Общ бюджет: 2 719 779 BGN
БФП: 2 632 477 BGN
Общо изплатени средства: 2 185 479 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 632 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 932 983 BGN
2013 1 460 004 BGN
2014 - 291 472 BGN
2015 83 965 BGN
2 185 479 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 237 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 932 983 BGN
2013 1 460 004 BGN
2014 - 291 472 BGN
2015 83 965 BGN
2 185 479 BGN
В т.ч. Национално финансиране 394 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 90 380 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 (Д) Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции
Индикатор 6 (Д) Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта)
Индикатор 7 (Д) Нетни годишни приходи от международен туризъм в съответната територия
Индикатор 8 (Д) Брой нощувки в съответната територия.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз