Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/002-01
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за обучение както и за развитие на извънкласни форми на заетост за подрастващите на възраст от 6 до 18 години в 7 училища на град Русе чрез прилагането на интегриран подход за повишаване на рентабилността на образователна инфрструктура
Дейности: дейност 1 Формиране на екип на проекта и оперативно управление дейност 1 Формиране на екип на проекта и оперативно управление
дейност 2 Възлагане изработването на 1 пакет тръжна документация дейност 2 Възлагане изработването на 1 пакет тръжна документация
дейност 3 Изработване на 1 пакет тръжна документация дейност 3 Изработване на 1 пакет тръжна документация
дейност 4 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за СМР на обектите дейност 4 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за СМР на обектите
дейност 5 Избор на изпълнител на строителен надзор на обектите на интервенция в проекта. дейност 5 Избор на изпълнител на строителен надзор на обектите на интервенция в проекта.
дейност 6 Избор на изпълнител на авторски надзор на обектите на интервенция в проекта дейност 6 Избор на изпълнител на авторски надзор на обектите на интервенция в проекта
дейност 7 Избор на изпълнител на „Финансов одит” на проекта. дейност 7 Избор на изпълнител на „Финансов одит” на проекта.
дейност 8 Изпълнение на СМР дейност 8 Изпълнение на СМР
дейност 9 Изпълнение на строителен надзор дейност 9 Изпълнение на строителен надзор
дейност 10 Изпълнение на авторски надзор дейност 10 Изпълнение на авторски надзор
дейност 11 Изпълнение на финансов одит дейност 11 Изпълнение на финансов одит
Изпълнение на дейност 12 Приемане на изпълнените СМР Изпълнение на дейност 12 Приемане на изпълнените СМР
Изпълнение на дейност 13 Провеждане на пресконференции Изпълнение на дейност 13 Провеждане на пресконференции
Изпълнение на дейност 14 Изработка и монтаж на билбордове Изпълнение на дейност 14 Изработка и монтаж на билбордове
Изпълнение на дейност 15 Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели за визуализация Изпълнение на дейност 15 Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели за визуализация
Изпълнение на дейност 16 Текущо информиране на местните медиите за напредъка на проекта Изпълнение на дейност 16 Текущо информиране на местните медиите за напредъка на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 915 535 BGN
Общ бюджет: 2 920 919 BGN
БФП: 2 920 919 BGN
Общо изплатени средства: 2 478 401 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 920 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 478 401 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 478 401 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 482 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 478 401 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 478 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 438 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 3 636 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 +Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз