Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0037-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/033
Наименование: Обновяване, основен ремонт и оборудване на ОДЗ „Митко Палаузов”, гр. Крумовград
Бенефициент: Община Крумовград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Крумовград
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение по същество представлява инвестиция в човешкия капитал на общината като решаващ фактор за съживяването и икономическото развитие на региона. Подобрените обществени услуги ще повишат привлекателността на общината като място за живеене и отглеждане на деца, което от своя страна ще допринесе за преодоляването на негативните демографски тенденции и миграционни процеси сред най-младото население, характерни за региона
Дейности: Подготовка и и изпълнение на Дейност 1: Предварителен анализ и оценка на необходимостта от интервенция
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2: Осигуряване на човешки ресурси за реализация на проекта
Изпълнение на Дейност 3: Управление на проекта
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4: Възлагане и изготвяне на технически проект за монтаж на слънчеви колектори и обяснителни записки за основния ремонт и обновяване
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5: Извършване на обследване за енергийна ефективност
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Подготовка на тръжни процедури за СМР и строителен надзор
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Провеждане на възлагателни процедури за избор на изпълнители на СМР и строителен надзор
Подготовка и Изпълнение на Дейност 8: Изпълнение на СМР
Подготовка и Изпълнение на Дейност 9: Извършване на независим строителен и авторски надзор
Изпълнение на Дейност 10: Приемно-предавателна процедура
Подготовка и Изпълнение на Дейност 11: Дейности за осигуряване на публичност
Изпълнение на Дейност 11: Дейности за осигуряване на публичност
Подготовка и Изпълнение на Дейност 12: Вътрешен мониторинг, одит и контрол на изпълнението
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 948 802 BGN
Общ бюджет: 808 441 BGN
БФП: 808 441 BGN
Общо изплатени средства: 808 441 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 808 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 189 760 BGN
2010 642 085 BGN
2011 0 BGN
2012 - 23 405 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
808 441 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 687 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 161 296 BGN
2010 545 773 BGN
2011 0 BGN
2012 - 19 894 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
687 175 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 464 BGN
2010 96 313 BGN
2011 0 BGN
2012 - 3 511 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз