Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/013-02
Наименование: Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ И ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БАЛЧИК.
Дейности: дейност 1: Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение
дейност 2: Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи по изпълнение на мерки за енергийна ефективност
дейност 6: Осъществяване на дейности по строителен надзор авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 7: Приемо-предавателни процедури и въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта;
дейност 9: Реализиране на мерки за информираност и публичност; (дейността се извършва 1,2,3,9,16,17,22,23 и 24 м. от старта на проекта)
дейност 10: Одит на проекта;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 367 292 BGN
Общ бюджет: 2 131 089 BGN
БФП: 2 131 089 BGN
Общо изплатени средства: 1 811 426 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 131 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 781 756 BGN
2013 1 029 670 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 811 426 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 811 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 781 756 BGN
2013 1 029 670 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 811 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 319 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 индикатор: Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз