Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/045-01
Наименование: Инвестиция в енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в община Белослав
Бенефициент: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 08.06.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Белослав
Описание
Описание на проекта: Целта на проектното предложение по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
дейност 2 СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
дейност 3 АВТОРСКИ НАДЗОР
дейност 4 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
дейност 5 ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
дейност 6 МОНИТОРИНГ И ОДИТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 335 763 BGN
Общ бюджет: 1 060 460 BGN
БФП: 1 044 368 BGN
Общо изплатени средства: 890 983 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 044 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 616 922 BGN
2014 274 060 BGN
2015 0 BGN
890 983 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 887 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 616 922 BGN
2014 274 060 BGN
2015 0 BGN
890 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 24 619 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 (Д) Население, облагодетелствано от обновените сгради
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 7 (Д) Брой създадени нови работни места- временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз