Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0248-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02008
Наименование: "Подобряване безопасните условия на труд, усъвършенстване организацията на трудова дейност и създаване на предпоставки за повишаване ефективността на производството и производителността на труда в "Монтажи-Варна" АД"
Бенефициент: "МОНТАЖИ - ВАРНА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 31.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: 1. Привеждане условията на труд в "Монтажи-Варна" АД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар чрез: - подобряване и адаптиране на условията на труд при спазване изискванията на законодателството по безопасност и здравословна среда при работа; - подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила чрез прилагане на превантивна система за мониторинг и контрол на риска за здравето и безопасността на работното време. 2. Изграждане на съвременна система от трудиви стандарти и инструкции; 3. Повишаване на производителността и конкурентоспособността на заетия персонал в Монтажи-Варна АД.
Дейности: Дейност 1 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на общата трудова дейност. Чрез анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност ще се:  определят силните и слаби страни в структурата на организация на работния процес;  осъществи преглед на разработените и внедрени оценки на риска;  заложат методи и показатели за отчитане на трудовата дейност и проследяване на постигнатите резултати от дружеството. На база на извършения анализ на състоянието ще се насочат усилия към отстраняване на констатираните слабости в организацията и ще се вземат мерки за подобряване условията на труд.
Дейност 2 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Необходимостта от закупуването на нови по-модерни предпазни средства и специално работно облекло на заетите в „Монтажи-Варна” АД се обуслява от характера и вида на изпълняваните в дружеството дейности, извършената оценка на риска на работните места и нуждата старите и неефективно предпазващи ЛПС и СРО да се заменят с нови, осигуряващи по-висока степен на безопасност и защита. Обосновка на необходимостта от адаптиране на ЛПС и СРО за постигане на съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар: - Комплект яке и полугащеризон - използваните в „Монтажи – Варна” АД якета и полугащеризони не са изработени от висококачествени материали (100 % памук, 240гр/кв.м.) и не осигуряват максимална степен на безопасност при работа. Новото облекло ще предпази работника от хвърчащите искри. По-лесната разпознаваемост при намалена видимост ще се осигури чрез светлоотразителни ленти, които към момента отсъстват от облеклата и по този начин ще се покрият европейските изискванията. Новите комплекти (зимен и летен) ще минимизират рисковете за здравето при работа на открито, провокирани от нарушаване на терморегулацията и развитие на простудни заболявания (идентифицирани като значими рискове за персонала на „Монтажи-Варна” АД в „Анализ на заболеваемостта и травматизма с временна нетрудоспособност” за 2010 г., извършен от Служба по Трудова медицина „Веца-ОТ” ЕООД); - Работни обувки - работните обувки трябва да осигуряват пълна защита при специфични климатични и работни условия през летния и зимен сезон. Настоящите не осигуряват такава и не предоставят необходимия комфорт на работника. Те трябва да бъдат водоустойчиви и масло-киселиноустойчиви, с композитно или метално бомбе и с композитна пластина в ходилото, предпазваща работника от нараняване с тежки метални предмети и обождане. Наличните не осигуряват защита от гъбички и изпотяване на крака. Предивидените за закупуване нови обувки ще покриват стандартите EN ISO 20345:2004/A1:2007 - Защитна каска - сегашната наличност от каски на работниците не отговаря на съвременните модели каски. Възниква необходимостта от каска с възможност за поставяне на подбрадник, антифон и лицев щит; - Предпазни очила – необходимост от съвременен модел предпазни очила, които да дават възможност за употреба върху корективни очила и покриват изискванията стандарт EN 166, class 1FTи EN 170; - Противопрашна маска – към момента в дружеството се употребяват маски за еднократна употреба, които не предпазват работниците в достатъчна степен от проникване на прах в дихателните пътища. Необходими са маски за многократна употреба със сменяем прахов филтър и филтър за химически газове. Предивидените за закупуване маски ще осигурят максимална дихателна защита и ще покриват стандартите EN 140 и EN 143:2000, EN 14387:2004 за филтъра; - Облекла за заварчици - Предвид спецификата и динамичността на работа на заварчиците се определя необходимостта от модификация на работното им облекло с такова, предоставящо още по-висока безопасност при работа. Затова се изисква то да бъде изработено от висококачествена телешка кожа и с ограничена горимост за предпазване от хвърчащи искри и неблагоприятни климатични условия. Предивидените за закупуване облекла за заварчици ще покриват стандартите EN 470-1; - Шлем за електродъгово заваряване – Наличните заваръчни маски (шлемове) не разполагат с автоматично затъмняващ се филтър, което създава риск от „осветяване” на очите (развива се болестта: офталмия електрика) при заваръчните операции. За да се покрият напълно изискванията на европейските и български стандарти за безопасност е необходимо шлемовете да имат свойство за самозатъмняване при започване на заваръчни процеси. За изпълнението на дейността ще се използват продуките и услугите на утвърдени на пазара фирми, предлагащи работно облекло и лични предпазни средства от модерни, качествени и тествани материали. Те ще предпазват в максимална степен работещите в „Монтажи-Варна” АД и ще гарантират минимизиране рисковете за здравето и възникване на инциденти по време на работния процес. Тази дейност се отчита като първостепенна за дружеството по отношение осигуряване на безопасност, удовлетвореност и комфорт на служителите и работниците и повишаване производителността на труда.
Дейност 3 Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии Закупеното от „Монтажи-Варна” АД ново технологично оборудване и технологии за изработка на метални конструкции е внедрено в обособен Цех за метални конструкции и включва: 1) Газорезна машина на фирма „Ред стил” България с програмно управление, предназначена за разкрояване на листов материал; газокислородно и плазмено рязане; работна маса: 2.5м х 8 м; 2) Четиривалова машина тип АНS25/20 с хидроуправление от пулт за управление на процесите на огъване на листов материал с кръгла и овална форма и конуси; 3) Щанц машина тип HPM-175 със CNC управление (компютърно управление), предназначена за пробиване на отвори в листов материал; 4) Лентоотрезна машина тип СТ 500/800S с ръчно управление, предназначена за разкрояване на тръби и профили; 5) Абкант до 4 мм, ширина 2.5 мм, предназначен за огъване под ъгъл на листов материал; 6) Компресор „Атлас Копко” с електронно управление, предназначен за доставяне на въздух за газорезната машина. Наличието на тези нововъведения в производствения процес ще повиши конкурентоспособността на дружеството. За успешното му внедряване и експлоатация има необходимост от разработване на съвременна система от трудови стандарти и инструкции, които да регламентират и обезпечат информационно безопасността на производствения процес посредством това оборудване. Оборудването разполага с паспорти за експлоатация и специализиран софтуер за управление, предоставен от производителя или външна фирма, но няма разписан стандарт за работа с оборудването и технологичния софтуер. Стандартите и инструкциите, които ще бъдат разработени ще надградят и доразвият съществуващите паспорти за експлоатация и инструкциите за безопасна употреба. Според експертна оценка на риска в цеха за метални конструкции, изпълнена от „Веца-ОТ” ЕООД, с цел да се намали риска при източника чрез осигуряване на безопасно поведение на работещите са необходими оперативки или технически инструкции, позоваващи се на наръчници или работни указания преди използването на определен тип оборудване.
Дейност 4 Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии Обученията са насочени към персонала в цеха за метални конструкции, за да се постигне: безопасна експлоатация, осъвременяване на работния процес и рационално използване на трудовите и материални ресурси във връзка с въвеждането на новото технологично оборудване и технологии е необходимо първоначално и регулярно, работниците и служителите да преминат през следните модули на обучение:  Модул за безопасна експлоатация на Газорезна машина;  Модул за безопасна експлоатация на Четиривалова машина тип АНS25/20 с хидроуправление от пулт;  Модул за безопасна експлоатация на Щанц машина тип HPM-175 със CNC управление;  Модул за безопасна експлоатация на лентоотрезна машина тип СТ 500/800S с ръчно управление;  Модул за безопасна експлоатация на Абкант;  Модул за безопасна експлоатация на Компресор „Атлас Копко” с електронно управление;  Модул за рационално използване на трудовите и материални ресурси;  Модули за опазване на околната среда и повишаване на съзнанието в тази насока;  Информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи. Чрез преминаване през съответните модули на обучение ще се постигнат заложените цели по дейността. Продължителността на модулите за обучение е 45 учебни часа. След реализация на дейността по обучение на работещите, преминали обучението ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ успешното завършване и придобиване на умения и компетентности.
Дейност 5 Модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване на условията на труд – доставка и монтаж на вентилационна система за газорезна машина Към момента, цехът за метални конструкции разполага с минимална вентилационна система с филтър за отвеждане на вредните газове при извършване на операции с газорезната машина, но тя не е достатъчна, тъй като клапите засмукват отделените газове отдолу и отстрани. При плазмено и газокислородно рязане, над обработвания метал се отделя значително количество газове, примесени с прах и метални частици, които се отлагат високо във въздуха. За осигуряване на максимална безопасност при работа е необходима вентилационна система, която да ги засмуква отгоре и по този начин да минимизира химичните рискове от вдишване на инхалабилен прах и контакт със замърсени с прах повърхности. Системата ще е разположена непосредствено над газорезната машина. За обезопасяване на работните дейности по заваряване и шмиргелене е необходима и вентилация непосредствено над местата за извършване на тези операции. Чрез изграждането и внедряването на вентилационната система в работния цех ще се подобрят параметрите на работната среда по отношение на газовата среда и вредните елементи във въздуха, както и нивото на запрашеност. По данни на „Анализ на заболеваемостта и травматизма с временна нетрудоспособност” за 2010 г., извършен от Служба по Трудова медицина „Веца-ОТ” ЕООД, болестите на дихателната система (остри инфекции на ГДД, бронхопневмонии, хронични бронхити) са с най-голям дял (51.53%) в структурата на заболеваемостта на заетите в „Монтажи-Варна” АД. Данните от Протокол № 374-УТ-2/2011.12.13 за контрол на химичните агенти показват, че въглеродният диоксид в работна зона „газорезна машина” е над допустимата гранична стойност от 9000.0 mg/m3 - 9150.0 mg/m3. Отчетените стойности за работна зона „електродъгово заваряване” показват повишена концентрация на азотен диоксид над допустимата гранична стойност 4.0 mg/m3 - 4.2 mg/m3. За работна зона „заваряване със заварочна тел” е отчетена концентрация на азотен диоксид 4.4 mg/m3 над допустимата - 4.0 mg/m3. Заключението на сертифициращия Орган за контрол ЕЛОТ „ЕГИУТ-Пловдив” относно концентрацията на посочените химични агенти във въздуха на работната среда не е в съответствие с изискванията на Наредба № 13 (ДВ бр.8/2004).
Изготвяне на финален отчет и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 102 BGN
Общ бюджет: 125 170 BGN
БФП: 125 170 BGN
Общо изплатени средства: 125 169 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 620 BGN
2013 99 549 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 169 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 777 BGN
2013 84 616 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 394 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 843 BGN
2013 14 932 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 775 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз