Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/009
Наименование: „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в община Мадан”
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в община Мадан”, е да се подобрят възможностите за развитие, качеството и средата на живот в община Мадан, като се минимизират максимално рисковете ОСНОВНО ЗА ЖИВОТА и щетите за населението и имуществото му, чрез изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищни процеси .
Дейности: 1- Формиране и институционализиране на ЕОУП-старт на изпълнението на проекта и регулярна дейност до финализиране на
2- Обява и провеждане на процедури по ЗОП/ НВМОП за избор на изпълнител на СМР и др. дейности.
3- СМР по КСС на проекта
4- Приемо-предавателни комисии, Протоколи и Крайни актове №х 19 и № 15.
5- Информация и публичност по изпълнението на проекта.
6- Подробен финансово-счетоводен одит от ДЕС – регулярен 3 месечен и краен.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 758 557 BGN
Общ бюджет: 665 492 BGN
БФП: 665 492 BGN
Общо изплатени средства: 665 492 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 665 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 227 567 BGN
2010 437 925 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
665 492 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 565 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 193 432 BGN
2010 372 236 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
565 668 BGN
В т.ч. Национално финансиране 99 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 34 135 BGN
2010 65 689 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 824 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор:Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор:Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор: Откриване на работни места, постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз