Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/028-05
Наименование: «Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич,община Петрич»
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 18.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Чрез реализацията на на проекта ще се подобри физическата и жизнената среда на територията на град Петрич за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с високо качество на живот, повишаване на инвестиционната привлекателност за икономическото и социално развитие на община Петрич.
Дейности: Дейност 1 – за основен обект Организация, управление и мониторинг на дейностите по проекта
Дейност 8 – за основен обект Одит
Дейност 8 – за основен обект Одит
Дейност 6 – за допълнителни обекти Авторски надзор
Дейност 6 – за основен обект Авторски надзор
Дейност 3 – за основен обект Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
Дейност 7 – за основен обект Въвеждане на основните обекти в експлоатация
Дейност 4 – за основен обект Извърщване на строително-монтажни работи за изграждане на 7 /седем/ основни обекти на интервенция по проект «Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич,община Петрич»
Дейност 7 – за основен обект Въвеждане на основните обекти в експлоатация
Дейност 5 – за допълнителни обекти Строителен надзор
Дейност 1 – за допълнителни обекти основен обект Организация, управление и мониторинг на дейностите...
Дейност 4 – за допълнителни обекти Извърщване на строително-монтажни работи за изграж...
Дейност 2 – за допълнителни обекти Мерки за осъществяване на информация и публичност
Дейност 2 – за основен обект Мерки за осъществяване на информация и публичност
Дейност 5 – за основен обект Строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 306 296 BGN
Общ бюджет: 6 129 256 BGN
БФП: 6 129 256 BGN
Общо изплатени средства: 4 700 024 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 129 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 845 644 BGN
2015 854 380 BGN
4 700 024 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 209 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 440 839 BGN
2015 764 445 BGN
4 205 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 919 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 404 805 BGN
2015 89 935 BGN
494 739 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 !Създадени нови работни места: временни
Индикатор 8 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - 6 бр. допълнителни обекта
Индикатор 9 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - 6 бр. допълнителни обекта
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - 6 бр. допълнителни обекта
Индикатор 11 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - 6 бр. допълнителни обекта
Индикатор 12 (Д) Създадени нови работни места - допълнителни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз