Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0066-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/062-01
Наименование: НОВИ МОДЕЛИ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В ПОЛЗА НА МЕЖДУООБЩИНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 26.08.2011
Дата на приключване: 26.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на интегриран подход за проучване и въвеждане на добри практики за общинско развитие чрез активно междурегионално сътрудничество между български и чуждестранни общини и представители на структурите на гражданското общество. Създаване на оперативен капацитет за местно развитие чрез обмяна на ефективни подходи и подходящо обучение на регионално равнище
Дейности: дейност 1 Управление на проекта и проучване и адаптиране на информация за международни подходи и практики за местно развитие
дейност 2 Разширяване на международното партньорство с общини и организации в областта на устойчивото местно развитие.
дейност 3 Изготвяне на печатни и информационни материали по въпросите на инициативите и политиките за устойчиво местно развитие.
дейност 4 Популяризиране на въпросите на устойчивото развитие (демонстационни събития, обучения)
дейност 5 Разработване на проекти за местно развитие
дейност 6 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 232 624 BGN
Общ бюджет: 57 642 BGN
БФП: 57 642 BGN
Общо изплатени средства: 57 642 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 418 BGN
2013 - 23 777 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 642 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 206 BGN
2013 - 20 210 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 995 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 213 BGN
2013 - 3 567 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 646 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 3 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта...
Индикатор 4 участници в междурегионални събития...
Индикатор 5 междурегионални събития, организирани за обмяна на опит...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз