Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200905408 „Нео Сървисис” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 226, вх. Б, ет. 8, ап. 44
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронното управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване събираемостта на данъците върху недвижими имоти. BG051PO002-3.1.04-0008-C0001
"Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик- изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие" BG161PO001-1.4.07-0036-C0001
Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на Българския институт по метрология (БИМ). БИМ – доставчик на електронни административни услуги. BG051PO002-3.1.04-0012-C0001
Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД”Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността BG051PO002-3.3.05-0002-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0001-C0001
Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт BG051PO002-3.3.07-0002-C0001
Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули BG051PO002-3.2.04-0008-C0001
Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги BG051PO002-3.2.04-0027-C0001
Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в НАЦИД BG051PO002-3.2.04-0025-C0001
НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване BG051PO002-3.1.08-0004-C0001
„Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4.“ BG051PO002-3.1.08-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз