Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.04-0012-C0001
Номер на проект: 10-31-19
Наименование: Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на Българския институт по метрология (БИМ). БИМ – доставчик на електронни административни услуги.
Бенефициент: Български институт по метрология
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2010
Начална дата: 13.07.2011
Дата на приключване: 13.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, чрез оптимизиране организацията на дейностите, ускоряване на работните процеси, съкращаване на разходите по предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса от Българския институт по метрология
Дейности: 1. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за проектните дейности
2.Преглед и анализ на административните услуги, извършвани в БИМ. Отчитане на слабите страни. Оптимизиране на процесите, следвайки добрите практики в национални или външни организации с подобен род дейност. Разработване на подобрени модели/алгоритми
3. Разработване на техническо задание за интегрирана информационна система
4. Сертифициране на техническото задание и интегрираната информационна система
5. Разработване на софтуер, внедряване на интегрирана информационна система – инсталации, доработки, настройки, тестване и документиране на – инструкции за работа, наръчници за употреба.
6. Реинженеринг на административни процеси и подготовка на нормативни и стратегически документи.
7. Одит
8. Разработване и разпространение на информационни материали относно предлаганите от БИМ електронни услуги
9. Дейности за информация и публичност
10. Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 448 652 BGN
Общ бюджет: 314 609 BGN
БФП: 314 609 BGN
Общо изплатени средства: 314 609 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 89 730 BGN
2012 88 896 BGN
2013 135 983 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
314 609 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 76 271 BGN
2012 75 562 BGN
2013 115 585 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
267 418 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 460 BGN
2012 13 334 BGN
2013 20 397 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Стартирали процедури в срок и без забележки от формален характер
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой запитвания и искания за разяснение на процедурата и документацията, постъпили в установения срок
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой кандидати с оферти, адекватни на очакванията
Индикатор 4 По Дейност 1 - Избран в срок подходящ изпълнител и сключен договор
Индикатор 5 По Дейност 2 - Извършен преглед на административните услуги и възможностите за тяхното предоставяне онлайн
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой реализирани анализи, проучвания, изследвания, мониторинг, оценка на дейността на администрацията
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой проведени срещи с представители на БИМ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 8 По Дейност 2 - Степен на приемане на изготвения анализ от страна на БИМ
Индикатор 9 По Дейност 3 - Техническо задание
Индикатор 10 По Дейност 4 - Брой сертификат на техническо задание, съгласно действащото национално законодателство
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой сертификат на система, съгласно действащото национално законодателство
Индикатор 12 По Дейност 5 - Брой електронизирани документи
Индикатор 13 По Дейност 5 - Разработен нов модул – информационна система
Индикатор 14 По Дейност 5 - Изградена информационна система
Индикатор 15 По Дейност 6 - Извършена оценка на административните услуги и възможностите за тяхното електронизиране.
Индикатор 16 По Дейност 6 - Брой реализирани дейности за изготвяне на предложения/препоръки за промени на нормативни, стратегически или други документи, чрез които да се постига публичност и прозрачност в дейността на администрацията
Индикатор 17 По Дейност 6 - Брой разработени планове за действие, вътрешни правила и процедури, методологии, наръчници или други инструменти за работата на администрацията с цел постигане на повече прозрачност, отчетност, контрол и превенция на корупцията
Индикатор 18 По Дейност 6 - Брой проведени срещи за представяне и отразяване на коментарите на БИМ
Индикатор 19 По Дейност 6 - Степен на възприемане на разработените документи от страна на служителите в БИМ
Индикатор 20 По Дейност 7 - Положителен одитен доклад
Индикатор 21 По Дейност 8 - Брошури за метрологичен контрол на средства за измерване – одобряване на тип, първоначална и последващи проверки, експертиза
Индикатор 22 По Дейност 8 - Брошури за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие
Индикатор 23 По Дейност 8 - Брошури за осигуряване на проследимост чрез калибриране на средства за измерване
Индикатор 24 По Дейност 8 - Брошури за изпитване на продукти за съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост
Индикатор 25 По Дейност 8 - Брошури за контрол на игрални съоръжения – изпитване за одобряване на тип, първоначална и последващи проверки
Индикатор 26 По Дейност 8 - Брошури за контрол на фискални устройства и системи – изпитване за одобряване на тип
Индикатор 27 По Дейност 9 - Брой организирани информационни дни и събития
Индикатор 28 По дейност 9 - Брой организирани пресконференции
Индикатор 29 По Дейност 9 - Изготвени брошури
Индикатор 30 По Дейност 9 - Брой разпространени плакати
Индикатор 31 По Дейност 9 - Брой попълнени анкетни карти и дадени мнения относно резултатите от проекта
Индикатор 32 По Дейност 9 - Увеличение на броя на посещенията на сайта на БИМ
Индикатор 33 По Дейност 9 - Получени запитвания за проекта
Индикатор 34 По Дейност 9 - Изработена стратегия за продължаващо популяризиране на подобрените дейности и резултатите от проекта след неговото приключване
Индикатор 35 По Дейност 10 - Брой одобрени от договарящия орган доклади
Индикатор 36 По Дейност 10 - Срок на одобрение на докладите
Индикатор 37 По Дейност 10 - Брой проведени срещи на екипа
Индикатор 38 По Дейност 10 - Брой проведени срещи със заинтересовани лица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз