Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0019-C0001
Номер на проект: 13-31-22
Наименование: „Подобряване на процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на част от съществуващите до ниво 4.“
Бенефициент: Български институт по метрология
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 10.04.2014
Дата на приключване: 10.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел, която БИМ си поставя с настоящия проект е подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса, чрез реализиране и внедряване на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги.
Дейности: Дейност 4: Доставка на технологично оборудване: Сървъри, комуникационно оборудване и др. За реализация на проекта, надграждане на съществуващата система и обезпечаване на работата на електронните административни услуги е необходимо закупуване на допълнително технологично оборудване (сървъри, комуникационно оборудване и др. Доставчикът на необходимото оборудване ще бъде избран съгласно изискванията на ЗОП, подготвена в рамките на Дейност 1.
Дейност 5: Финансов одит Дейността се състои в извършването на финансов одит на проектната документация за проверка на изразходването на средствата по проекта. Одитът ще бъде извършван съгласно нормативните изисквания. Избраният съгласно изискванията на ЗОП одитор ще представи одитен доклад в края на проекта.
Дейност 6: Дейности по информация и публичност: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и разпространение на рекламни материали Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризират сред обществеността дейностите по проекта. Тази цел ще бъде осъществена посредством: • организиране на 1 пресконференция за оповестяване на стартирането на проектните дейности, целите на проекта и очакваните резултати; • организиране на 2 информационни дни – един в началото на проекта и един в края на проекта. Включени 2 кафе паузи и кетъринг; • 2 бр. публикации в български вестник или списание – за оповестяване началото и края на проекта; • 18 бр. плакати; • 2 бр. банери; • Дизайн, печат и разпространение на 2000 бр. брошури; • Изработване и разпространение на 500 бр. комплекта, включващи химикал, флаш памет, тефтер, торба и дипляна. Рекламните и информационните материали за проекта са в големи количества, защото са предназначени за целевите групи по проекта – служителите на БИМ, които са 324 човека към момента, както и граждани и представители на бизнеса, които ще бъдат поканени на информационните събития – пресконференция и информационни дни. Предвид, че информационните събития ще се провеждат само в град София, а БИМ има териториално разпределение в 16 града (София включително), предвиждаме да предоставим част от рекламните и информационните материали по проекта в административните структури на БИМ в останалите 15 града.
Дейност 2: Аналитични дейности В рамките на тази дейност са включени следните поддейности: 1. Анализ на правното и текущо състояние на административните процеси и механизми, които ще се реализират в рамките на проекта от гледна точка на пригодността им за електронизирането, както и надграждането им до ниво 4. 2. Анализ на информационно-комуникационната техника и системи, необходими за реализиране, обезпечаване и доусъвършенстване на електронните услуги предоставяни от БИМ. Анализът на правното и текущо състояние на административните процеси ще включва: • Пълен анализ на нормативната регламентация на предвидените за цялостна електронна реализация административни услуги; • Анализ на нормативната регламентация на избраните за надграждане до ниво 4 електронни административни услуги; • Преглед на разработените, утвърдени и внедрени практически методики и процедурни наръчници; • Преглед на вътрешни нормативни документи и при необходимост - проекти за изменение и допълнение на нормативни и ненормативни актове, съобразно последващите нормативни изменения и по-високото ниво на електронизация на определените услуги. • Идентифициране на задълженията на БИМ като доставчик на електронни административни услуги, установяване на неизпълнените задължения и изготвяне на препоръки за изпълняването им. • Разработка на технически спецификации за необходимите софтуерни разработки и надграждания на ИС. Анализът на информационно-комуникационната техника и системи, необходима за реализиране на услугите ще обхваща всички технологични нива – хардуер, комуникации, инфраструктура, сигурност, базов и системен софтуер, използвани ИС, такива разработени по предходни проекти и такива закупени като готови приложение, препоръки за подобряване на надеждността, бързодействието, сигурността и удовлетвореността на клиентите, включително и удобство за потребителите при използването им.
Дейност 3: Технологични разработки и доставки Надграждане на информационната система и среда на БИМ чрез разработка на нови електронни административни услуги и надграждане на съществуващи, разработка на съответните софтуерни модули за реализация на вътрешните процеси във връзка с предоставянето на тези услуги. Осъществяването на тези технологични разработки ще бъде извършено въз основа на резултатите от аналитичните дейности по предходната Дейност 2. Избраният изпълнител по дейности 2 и 3 трябва да извърши софтуерните разработки въз основа на изготвената техническа спецификация в рамките на Дейност 2: „Аналитични дейности“ и съответните под-дейности: „Анализ на правното и текущо състояние на административните процеси и механизми, които ще се реализират в рамките на проекта от гледна точка на пригодността им за електронизирането, както и до ниво 4.“ и „Анализ на информационно-комуникационната техника и системи, необходими за реализиране, обезпечаване и доусъвършенстване на електронните услуги предоставяни от БИМ.“. В рамките на тази дейност, ще бъде извършено : • Разработване на 2 нови електронни административни услуги, съгласно техническата спецификация и в съответствие с изискванията на ЗЕУ; • Надграждане на 5 работещи електронни услуги; • Надграждане на съществуващата информационна система и софтуерни модули, реализирани в рамките на предходни проекти, във връзка с разработката на нови и надграждане на съществуващи електронни административни услуги; • Настройка на оборудване и доизграждане на софтуерната инфраструктура съгласно изискванията на софтуерната разработка по отношение на надеждност, производителност и сигурност. В рамките на дейността се очаква изпълнителят да разработи техническа и експлоатационна документация, както и ръководство за потребителя и ръководство за администратора; Също така в рамките на тази дейност се очаква изпълнителя да подготви за вписване информационните обекти съгласно изискванията на ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по отношение на оперативна съвместимост и информационна сигурност, както и да подготви съответните заявления.
Дейност 7: Организация и управление на проекта При стартиране на проекта се предвижда изготвяне на правила за ръководителя на проекта и членовете на екипа за управление, регламентиращи техните правомощия и отговорности. Организацията на документооборота и отчетността е важно задължение по време на всички етапи на проекта. Добрата предварителна организация на дейностите ще улесни тяхното провеждане в срок и съгласно критериите. Важен момент в проекта е провеждане на процедура за избор на изпълнител. Осигуряване на независим одит на проекта ще бъде гаранция за достоверност на всички финансови отчети. Сключването на договорите определя конкретните правомощия и отговорности в отделните дейности с детайлно описание на възложената работа и сроковете за нейното изпълнение и отчитане. Осигурява се поддръжка на техниката, доставка на канцеларски материали, определя се място и служител за съхранение на документите. Ефективната организация на дейностите по проекта ще бъде подпомагана и контролирана съгласно актуализиран план-график, документиране в посочените срокове на изпълнените дейности и изготвяне и представяне на отчети.
Дейност 1: Подготовка и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за възлагане изпълнението на дейностите по проекта и извършване на цялостно подпомагане на дейностите по проекта В рамките на тази дейност ще бъде разработена документацията за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на проектните дейности. Съгласно нормативна уредба изпълнители на дейностите по проекта ще бъдат избирани чрез процедура за избор по ЗОП. Необходимата тръжна документация ще бъде подготвена, одобрена и обявена в срок. С оглед спецификата й конкретната дейност ще бъде възложена на външен консултант, който да подготви документация, съобразно изискванията на ЗОП. При избора на изпълнител за дейности 2, 3 и 4 ще бъдат привлечени външни за БИМ консултант/-и с експертиза в областта на информационните технологии и правото. С тези консултанти ще бъдат сключени договори за изпълнение на конкретната задача. Същите ще бъдат използвани и като консултанти по време на изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Нео Сървисис” ООД
"Ависко" ООД
Консорциум "Ей Яй Пи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 774 718 BGN
Общ бюджет: 764 597 BGN
БФП: 764 597 BGN
Общо изплатени средства: 764 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 764 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 154 000 BGN
2015 610 597 BGN
764 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 649 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 130 900 BGN
2015 519 007 BGN
649 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 100 BGN
2015 91 589 BGN
114 689 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Изготвени пълен пакет на документацията за обществени поръчки
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществени поръчки и избрани изпълнители
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Брой аналитични доклади
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Брой технически спецификации
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Разработени и внедрени нови електронни административни услуги
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Надградени електронни административни услуги до ниво 4
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Надградена информационна система и разработени нови функционалности модули
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Брой приложни сървъри
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Брой сървъри за бази данни
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Брой мрежови дискови масиви
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой защитни стени
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Брой комуникационно оборудване
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой непрекъсваеми токови захранвания
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой софтуерни лицензи за операционна система
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Брой софтуерни лицензи за бази данни
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Положителен одитен доклад
Индикатор 19 (Д) По Дейност 6 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) По Дейност 6 - Брой проведени информационни дни
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Брой публикации в българска печатна медия
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Брой изработени и разпространени плакати
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6 - Брой изработени и разпространени банери
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6 - Брой изработени и разпространени брошури
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6 - Брой изработени и разпространени комплекти, включващи химикал, флаш памет, тефтер, торба, дипляна
Индикатор 26 (Д) По Дейност 7 - План за изпълнение
Индикатор 27 (Д) По Дейност 7 - Междинни технически доклади
Индикатор 28 (Д) По Дейност 7 - Окончателен технически доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз