Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200468129 "Студио-Унико"ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково Ул."Витоша" 2А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за обществена подкрепа на деца и семейства BG051PO001-5.2.06-0094-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково BG161PO002-3.3.02-0001-C0001
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково BG161PO001-1.1.12-0008-C0001
ЦНСТ, УПИ ХV, кв. и ЦНСТ, УПИ ІІ, кв. 798, по плана на гр. Хасково BG161PO001-1.1.11-0029-C0001
Подобряване на ефективносттаи ефикасността на администрацията в Община Хасково BG051PO002-1.1.04-0035-C0001
“Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково” BG161PO001-1.4.09-0008-C0001
Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип ” BG051PO001-5.2.12-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз