Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0035-C0001
Номер на проект: 12-11-60
Наименование: Подобряване на ефективносттаи ефикасността на администрацията в Община Хасково
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 08.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на държавната администрация чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта 1.1 Разпределяна на задълженията на екипа 1.2. Изготвяне и приемане на подробен План-график за изпълнение на дейностите. 1.3. Работни срещи на екипа с подизпълнителите. 1.4. Създаване и поддържане на система за комуникация в екипа и с подизпълнителите. 1.5. Уточняване на организация на работата в офиса и начините за съхраняване на документите. 1.6. Планиране и организиране на тръжни процедури. 1.7. Изготвяне на технически и финансови отчети.
Дейност 2. Изготвяне на функционален анализ на Община Хасково в 4 етапа Дейността „Функционален анализ” ще бъде извършена при стриктно спазване на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Функционалният анализ ще включва преглед на всички общински структури и фунции и следните поддейности: • Анализ на релевантността • Анализ на ефективността • Анализ на ефикасността • Формулиране на препоръки за подобрение • План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите. Предвижда се провеждането на функционалния анализ да премине през слените етапи, описани в Единната методология: • Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност); • Етап 2: Провеждане на функционалния анализ (анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране нa области за подобрение; формулиране на предложения за подобрение); • Етап 3: Приключване на функционалния анализ (приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад; комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни); • Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ). Методите, които ще бъдат използвани и приложени за извършване на функционалния анализ включват: • Събиране, проучване и анализ на документи и информация (доклади за състоянието на съответната административна структура, резултати от изследвания, проучвания, външни и вътрешни одити, обратна информация от заинтересованите страни , др), с цел установяване на правомощията на органа на власт, функциите на общинската администрация, функциите на районната администрация, поставените цели, постигнатите резултати и ресурси, които са използвани. • Анкетни проучвания чрез предварително разработени въпросници за ръководители и служители и избрани заинтересовани лица. • Провеждане на интервюта с ръководителите, служителите и избрани заинтересовани лица от администрацията на община • Провеждане на фокус група с представителите на екипа за провеждане на функционален анализ от страна на общинска администрация • Наблюдение и експертна оценка на резултатите от анкетните проучвания, интервютата и фокус групите Изборът на изпълнител ще се извъши от екипа по проекта съгласно разпоредбите на националното законодателство и ПМС №55/2007 Необходими средства/разходи за изпълнение на дейността: лева Раздели/пера на бюджета, към които са отнесени съответните разходи: Раздел /перо
Дейност 3. Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи на Община Хасково На база на функционалния анализ за Община Хасково и в частност на направените препоръки (Дейност 2), ще се разработят предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи на Общината.
Дейност 4. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в администрацията на община Хасково Подобряването на организацията, работните процеси и координацията в администрацията на община Хасково чрез: - разработване/ усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и процедури; - разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; - въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; - въвеждане на механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури; - разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението, и др.
Дейност 5. Мониторинг и преглед на изпълнението на препоръките от функционалния анализ Извършването на мониторинг и преглед на изпълнението на препоръките, посочени във функционалния анализ (дейност 2).
Дейност 6. Организирането на публични обсъждания и кръгли маси Организиране и провеждане на публични обсъждания и кръгли маси за обсъждането на промените в нормативните и стратегическите документи и създадените нови стратегически и нормативни документи.
Дейност 7. Работни срещи и работни групи Организирането и провеждането на работни срещи на членовете на екипа и представители на подизпълнителите.
Дейност 8. Одит Извършването на финансов одит на проекта.
Дейност 9. Дейности за информация и публичност 9.1. Включване на информация в общинския сайт и дискусии във форума. 9.2. Заснемане и излъчване на видеофилм. 9.3. Пресконференции (2 броя). 9.4. Съобщения до СМИ. 9.5. Интервюта и статии в печатни издания. 9.6. Участия в радио предавания. 9.7. Рекламни карета в печатни медии 9.8. Отпечатване на рекламни материали - плакат, афиши, флаери и стикери, рекламни химикалки).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 998 BGN
Общ бюджет: 165 879 BGN
БФП: 165 879 BGN
Общо изплатени средства: 165 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 620 BGN
2014 126 259 BGN
2015 0 BGN
165 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 677 BGN
2014 107 320 BGN
2015 0 BGN
140 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 943 BGN
2014 18 939 BGN
2015 0 BGN
24 882 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой отчети
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой на анализираните документи
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой на документите, за които са разработени предложения за промени
Индикатор 7 По Дейност 3 - Брой разработени и приложени методологии, вътрешни правила, стратегии и др.
Индикатор 8 По Дейност 5 - Брой на докладите за изпълнение
Индикатор 9 По Дейност 6 - Брой на публичните обсъждания и кръглите маси
Индикатор 10 По Дейност 7 - Брой на проведените работни срещи
Индикатор 11 По Дейност 8 - Брой на докладите за одит
Индикатор 12 По Дейност 9 - Заснемане на видеофилм
Индикатор 13 По Дейност 9 - Излъчване на видеофилм
Индикатор 14 По Дейност 9 - Провеждане на пресконференции
Индикатор 15 По Дейност 9 - Рекламни карета в печатни издания
Индикатор 16 По Дейност 9 - Разработване на банер за интернет реклама
Индикатор 17 По Дейност 9 - Провеждане на интернет рекламна кампания
Индикатор 18 По Дейност 9 - Отпечатване на рекламни материали - плакати
Индикатор 19 По Дейност 9 - Отпечатване на рекламни материали - афиши
Индикатор 20 По Дейност 9 - Отпечатване на рекламни материали - флайъри
Индикатор 21 По Дейност 9 - Отпечатване на рекламни материали - стикери
Индикатор 22 По Дейност 9 - Отпечатване на рекламни материали - рекламни химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз