Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0094-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0026
Наименование: Център за обществена подкрепа на деца и семейства
Бенефициент: Сдружение "Шанс и закрила"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Стамболово
Описание
Описание на проекта: Подобряване благосъстоянието на децата в община Стамболово чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот на деца и семейства в риск за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта 1.1 Работни срещи на партньорите – стартираща +2 - разпределяне на роли и отговорности, периодичност на отчитане и последващ контрол. 1.2 Сформиране на екип. Предвижда се проектът да стартира с – ръководител, координатор, счетоводител. 1.3 Работни срещи на екипа на проекта - текущо обсъждане и контрол.
2. Ремонт и оборудване на Центъра за обществена подкрепа 2.1 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за възлагане на ремонтните дейности и доставка на оборудване за ЦОП. 2.2 Избор на изпълнител и доставчик. Сключване на договори. Осъществяване на ремонтните дейности и доставка и монтаж на оборудването. 2.3 Технически контрол. Ще се следи текущо за съответствие с договорите за ремонтните работи и доставка. 2.5 Тържествено откриване на ЦОП. Кметът на общината ще открие Центъра. Ще бъдат поканени жителите на общината, представители на МТСП, ДАЗД, МОН и други заинтересувани институции.
3. Организационно и методическо изграждане на ЦОП 3.1 Проучване на потребностите на деца и семейства от община Стамболово от социалните услуги . Целта е да се установят актуалните нужди и да се приведе съдържанието на услугите в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите. Проучването ще се извърши на 2 етапа – анкетно, фокус групи от деца, родители, експерти и обществена дискусия. 3.2. Изработване на окончателен вариант на структурата и услугите на ЦОП. На работна среща партньорите ще оптимизират съдържанието на услугите и начините им на предоставяне. 3.2 Позициониране и валидизиране на ЦОП с ключовите институции отговорни за повишаване на благосъстоянието на децата - припознаване на необходимостта от услугите на ЦОП, както и активно ангажиране в по-нататъшното му функциониране. 3.3 Разработване на необходимите документи за функциониране на ЦОП - в съответствие с Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца и други приложими нормативни документи
4. Подбор и назначаване на персонал. Персоналът на ЦОП ще се състои от ръководител, социален работник, специален педагог (педагог) и хигиенист. 4.1 Изготвяне на длъжностни характеристики и определяне на критерии за подбор на персонала – в съответствие с изискванията на нормативната уредба и нуждите на ЦОП. Определяне на процедура за приемане и регистриране на кандидатурите; 4.2 Публикуване на обяви за назначаване на персонал – публикуват се 2 обяви в пресата и в Jobs.bg,; 4.3 Подбор на персонала –Подборът се извършва от комисия от партньорите по предварително установените критерии; 4.4 Назначаване на персонала – сключват се договори с избраните кандидати, прави се инструктаж. Ръководителят се назначава 2 месец, за да участва в подготовка на документите, персонала – 5 месец, за да получи въвеждащо обучение
5. Развитие на персонала на ЦОП 5.1 Създаване на екип за ресурсна подкрепа. Идентифициране на нуждата от експертна подкрепа в зависимост от подготовка на специалистите на ЦОП. Екипът ще включва утвърдени експерти, които ще предоставят обучение, консултиране и супервизия. 5.2 Обучение на персонала. Предвижда се да се проведат 4 обучения на персонала на ЦОП, екипа и партньорите, които да формират базисни и специални умения за качествено предоставяне на услугите. Темите на обученията са: 5.2.1 Встъпително – нормативна база за закрила на детето, основи на социалната работа, мултидисципли-нарна работа – 2 дни с 7 участници. 5.2.2 Развитие на детето, оценка на потребностите, планиране на грижа – 2 дни с 14 участника, изнесено с нощувка. Ще подобри познанията на специалистите в областта на детското развитие, ще предостави методически ресурс за изработване на инструменти за индивидуална оценка и план за грижа на детето; 5.2.3 Умения за консултиране – 2 дни с 7 участника. Ще повиши компетентността за видовете консултиране, начините и техниките за предоставяне; 5.2.4 Насилие върху деца – 2 дни с 14 участника - екипа на ЦОП, ОЗД, МКБППМН, полицейски служител, педагогически съветници, , изнесено с нощувка. Целта е участниците да задълбочат познанията си за феномена, да придобият умения за разпознаване и подобрят сътрудничеството си. 5.3 Консултиране и супервизия. Целта на тази дейност е да се гарантира професионализма на екипа на ЦОП. Периодичното външно наблюдение ще създаде предпоставки да се направи най-доброто за отделния случай. Предвиждат се средно по 4 сесии за супервизия или консултиране месечно от петия месец на проекта. За експертите са предвидени командировъчни. 5.4 Обучително посещение. Екипът на проекта и персоналът на ЦОП ще посетят подобна структура в друга община. Целта е обмяна на информация и добри практики. Учебното пътуване ще е за 2 дни от 10 участника.
6. Предоставяне на услугата “Семейно консултиране и подкрепа” Социални, правни, психо-социални и психологически консултации за подкрепа на родителите да се грижат за децата си; на децата да преодоляват проблемите си. Услугите ще се предоставят от екипа на ЦОП, а при необходимост ще се привличат външни специалисти.
7. Предоставяне на услугата “Превенция на отпадане от училище” 7.1 Подкрепящо обучение - развитие на нагласи и мотивация за учене, групова и индивидуална работа за покриване на обучителните дефицити. 60 часа подкрепящо обучение ще получат 10 деца. 7.2 Консултиране и съветване на деца и родители за откриване на причините за отпадане от училище и препоръки за преодоляването им. Предвидени са 15 консултации на 10 деца. 7.3 Организиране на клубове по интереси. Ще се организират 2 клуба – в зависимост от проучените потребности на децата . Всеки клуб ще провежда най-малко по 2 сбирки в продължение на 6 месеца.
8. Предоставяне на услугата “Подкрепа на деца с проблеми в общуването и превенция на насилие” 8.1. Социално и психологическо консултиране и подкрепа за деца и семействата им – развитие на умения за ефективна комуникация, справяне с конфликти. 8.2. Обучение на педагогически съветници, класни ръководители за провеждане на превантивни програми. Семинар за 15 участника за 2 дни. 8.3. Превантивни програми за деца. 4 групи от 10-12 деца ще участват в 12 сесии на една от следните програми : “Аз и другите” – постигане на промяна в нагласите на децата към тяхната роля в качеството на отношенията им със значимите хора в социалната им среда – връстници, родители и учители; “Комуникативни умения” – изграждане на умения за по-ефективно общуване и умения за ефективно групово взаимодействие. “Силни без насилие” – децата научават да разпознават и преодоляват както собствените си агресивни импулси, така и тези, които са отправени към тях от социалната им среда.
9. Разработване и отпечатване на методически материали за предоставянето на услугите в ЦОП 9.1 Сборник от обучителни материали – ще съдържа набор от материали от проведените обучения на екипа на ЦОП, който да служи както за обучение на последващо постъпили на работа специалисти, така и за педагогически съветници и класни ръководители.; 9.2 Подготовка и издаване на 3 книжки с програми за превенция на насилие – 40 стр., формат А4, тираж 200 екземпляра всяка. Предвижда се да съдържа методически разработки на 3 програми , всяка от по 10-12 занятия: „Комуникативни умения”, „Силни без насилие”, „Аз и другите”
10. Публичност на безвъзмездната помощ. Информиране и разпространение на резултатите от проекта 10.1 Пресконференции - 2 - при стартиране на проекта и при откриване на ЦОП – представяне на цели, дейности, услуги и очаквани резултати; 10.2 Медийно отразяване – ще бъдат публикувани най-малко 4 материала в печатни издания и излъчени най.малко 2 телевизионни репортажа и 1 тематично предаване; 10.3 Разработване на информационни материали за представяне на проекта и услугите на ЦОП – 1 брошура в тираж 1000 броя и 1 плакат в тираж 200 бр; 10.4 Изготвяне на 2 обозначителни табели и 500 броя обозначителни стикери - за разпространяване на информация и визуална идентификация на получената безвъзмездната финансова помощ 10.5 Кръгла маса за популяризиране на дейността на ЦОП. Ще бъдат поканени доставчици на социални услуги, представители на образователни институции, на местни власти от всички общини на Хасковска област, социалните служби, полиция и регионални структури на АСП и МОН. 10.6. Тържествено откриване на ЦОП – публично признание за значимостта му.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 129 BGN
Общ бюджет: - 14 623 BGN
БФП: - 14 623 BGN
Общо изплатени средства: 3 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 14 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 625 BGN
2011 - 18 128 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 12 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 381 BGN
2011 - 15 409 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 972 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 2 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 244 BGN
2011 - 2 719 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
525 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Срещи на екипа за управление и координация
Индикатор 2 Срещи на нартньорите
Индикатор 3 Извършен ремонт на помещения
Индикатор 4 Оборудван ЦОП
Индикатор 5 Привлечени специалисти в ЦОП
Индикатор 6 Открит ЦОП
Индикатор 7 Обучения, консултации, супервизии на персонала
Индикатор 8 Консултирани деца и семейства
Индикатор 9 Деца – участници в клубовете
Индикатор 10 Деца получили подкрепящо обучение
Индикатор 11 Деца – участници в програми за превенция
Индикатор 12 Обучении класни ръководители
Индикатор 13 Издадени методически помагала
Индикатор 14 Дейности за публичност и информиране
Индикатор 15 Мотивация на екипа, изпълнение на задачите
Индикатор 16 Отношение на заинтересованите лица
Индикатор 17 Качество и съответствие на ремонта
Индикатор 18 Съответствие със спецификацията
Индикатор 19 Експертен опит на специалистите в ЦОП
Индикатор 20 Съответствие със стандартите
Индикатор 21 Активност, напредък на участниците
Индикатор 22 Разкрити и закрити случаи и начина на тяхното разрешаване
Индикатор 23 Рецидиви, след ползване на услугите;
Индикатор 24 Време необходимо за изясняване на семейната ситуация и видове последващи действия;
Индикатор 25 Относителен дял на децата ползвали услугите на ЦОП
Индикатор 26 Намаляване на децата отпаднали от училище за учебна година 2010/2011
Индикатор 27 Приложимост на методиката, заявки за ползване
Индикатор 28 Тираж на вестници, зрители, тираж на информационните материали, заявен интерес за притежание


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз