Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/008-01
Наименование: “Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково”
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: С реализация на проекта ще приключи обновяването и благоустрояването на централната градска част на гр. Хасково, което ще даде по-добър облик на града, ще се създаде привлекателна градска среда, предпоставка за привличане на допълнителни инвестиции и допълнително развитие на града.
Дейности: Дейност 1: за основен обект Избор на екип и управление на проекта.
Дейност 2: за основен обект Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта.
Дейност 3: за основен обект Строително монтажни работи за изпълнение на основните обекти на интервенция.
Дейност 5: за основен обект Авторски и строителен надзор
Дейност 6: за основен обект Дейности по информация и публичност.
Дейност 7:за основен обект Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 890 877 BGN
Общ бюджет: 4 720 897 BGN
БФП: 4 720 897 BGN
Общо изплатени средства: 4 484 852 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 720 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 002 173 BGN
2015 482 679 BGN
4 484 852 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 012 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 580 892 BGN
2015 431 871 BGN
4 012 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 708 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 421 281 BGN
2015 50 808 BGN
472 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз