Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0025-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-17
Наименование: Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип ”
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Разкриване на два броя социални услуги - ЦНСТ
Дейности: Дейност 7. Дейности за осигуряване на информираност и публичност. Концепцията за публичност и прозрачност изисква организирането на широка медиийна кампания, която от една страна да презентира заложените цели, задачи, дейности на проекта, но от друга страна ни задължава да провокираме толерантност у хората към проблемите на децата/младежите с увреждания. Стартовата пресконференция ще представи пред всички заинтересовани страни реализирането на новия устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, една нова качествена грижа, ориентирана към индивидуалните нужди, в среда близка до семейната. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: • Отпечатана и разпространена информационна дипляна за популяризиране целите и услугите на проекта – 500 бр.; • листовка за популяризиране на постигнатите резултати по проекта и ОП „РЧР” и финансовия принос на ЕС – 250 бр.; • Отпечатване и разпространение на плакати на проекта-30 бр. • рекламни материали – химикали и щипки за хартия с логото на ОП”РЧР” и ЕСФ-по 150 бр. • монтиране на информационни табели - 3 бр. За достигане до максимално широка аудитория за популяризирането на проекта ще бъдат организирани участия на екипа в предавания и емисии на регионалните медии. Посредством интервюта и репортажи ще се повиши информираността на обществото по отношение на проблемите на децата/младежите с увреждания. Основната цел на форумите ще бъде да запознаят пряко обществеността и представителите на местни неправителствени организации с проекта, социалния ефект от неговото реализиране и да сложат началото на предизвикване на промяна на съществуващите обществени нагласи и стереотипи по отношение на децата/младежите с увреждания. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителна конференция, на която ще бъдат представени добрите практики по отношение на междуинституционалното партньорство.
Дейност 5. Функциониране на социалната услуга ЦНСТ. Функционирането на социалната услуга в новоразкритите Центрове е в съответствие с Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип”, при спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца в общността. За функционирането на ЦНСТ ще бъде изготвен План за развитие на услугата, разработен в съответствие с потребностите на децата, утвърденото методическо ръководство за ЦНСТ, нуждите на областта и наличните ресурси. Планът за развитие ще се разработи въз основа на оценка на потребностите на децата. Той цели очертаването на визия за развитие на услугата. В ЦНСТ ще се поддържа задължителната документация за услугата, процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга. Броя на заетите служители е съобразно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Персоналът в ЦНСТ ще бъде организиран така, че да осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Цялостната дейност в ЦНСТ ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца.
Дейност 2. Подбор и наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи в Центровете за настаняване от семеен тип. Подборът и наемането на персонала е съобразен с принципа на равнопоставеност и в съответствие с изискванията на трудовото и антидискриминационното законодателство, и изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Подборът на персонала на ЦНСТ ще бъде извършен на конкурсен принцип. За осъществяването на прецизен подбор ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи, които ще се публикуват на електронната страница на общината, на информационното табло на общината, в местните средства за масова информация и Дирекция „БТ”. Ще бъде назначена комисия със заповед на Кмета на Община Хасково, която ще организира конкурса и извърши подбора на персонала. Провеждането на конкурса ще бъда на два етапа – по документи и интервю. Одобрените кандидати се предлагат за назначаване и сключване на договор, съгласно изискванията на Кодекса на труда. Те ще получат длъжностна характеристика, неразделна част от договора, в която са описани задълженията, отговорностите и подчиненост. Изборът на персонал на ЦНСТ ще приключи минимум месец преди подготовката и настаняването на децата, за да имат възможност да се включат в подготвителния процес по преместването и настаняването им.
Дейност 6. Мониторинг и отчетност на проекта. Дейността включва: разработването на подробен времеви график за изпълнение на дейностите; ясни и точни процедури, които ще се спазват стриктно по време на изпълнението на проекта; ежемесечен мониторинг за качеството на предоставяните услуги. Ще се провеждат работни срещи на екипа за обсъждане изпълнението на заложените дейностите /напредък, закъснения, проблеми, мерки за преодоляването им/. Ще се извършват проверки и анализ на управлението на финансовите ресурси и организацията, и поддържането на счетоводната отчетност по изпълнение на дейностите по проекта. При приключване на дейностите ще бъде изготвен финален финансов отчет, относно финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.
Дейност 1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта. Дейността планира рамките за качественно управление на проекта, за успешната координация и реализация на всички дейности. Сформирането на ефективен екип създава необходимите предпоставки за постигане на целите на проекта, мониторинг и контрол. Отчитайки спецификата на Проекта ще бъде необходимо вземането на отговорни, управленски решения, стриктно прилагане на методическите указания и подкрепа. Екипът за управление на проекта е определен със заповед на Кмета на Община Хасково, при съблюдаване на изискванията за недопускане на конфликт на интереси. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носи екипът за управление на проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности от Екипа за управление: контрол по отношение на качеството на предоставянето на услугата, вътрешен контрол по предоставянето на услугите, вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им чрез проверки на място. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол до ръководителя на проекта. В рамките на осъществявания мониторинг се отбелязват и анализират, и констатираните добри практики с цел описание и подготовка за мултиплицирането им.
Дейност 4. Подготовка за преместване и настаняване на децата и младежите от домовете за деца с увреждания в ЦНСТ. С цел психологическа и психо-социална подготовка и предварително запознаване с новия начин на живот в семейна среда ще бъде проведена групова и индивидуална работа с децата. Преместването на децата/младежите в новите социални услуги ще бъде извършено поетапно, за по-добра адаптация в новата среда, в съответствие с препоръките, направени при оценката на потребностите, и в съответствие с плана за преместване. То ще бъде съпътствано от индивидуализирана грижа и подкрепа за личностното съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. При настаняването ще се изготвя и комплектова задължителната документация /съгласно Методическото ръководство/, при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение. Ще бъдат разработени процедури за: прием, за подаване и разглеждане на жалби, прекратяване или удължаване на настаняването, за осъществяване на вътрешен контрол /финансов и за функционирането на услугата/, за подбор на персонала, за подкрепа и супервизия, за превенция на насилие и справяне със случаи на злоупотреби и насилие, други административни услуги. Всяко дете/младеж ще участва активно при вземане на решения в процеса на планиране на услугата и възможностите за ползване на други съпътстващи услуги в общността /образователни, здравни, социални, културни и др./. Приемането и настаняването в ЦНСТ, ще става планирано, след извършена оценка, придружена със социален доклад и план за действие, под ръководството и с участието на съответния социален работник /съгласно процедурата за прием/. Детето/младежът се запознава със социалната услуга, с екипа и останалите деца, с правилата и процедурите приети в Центъра. Изготвя се пакет от документи /лично досие/, в което се прилагат всички събрани документи и се координират дейностите по изготвянето на специализирана оценка и план за грижи. Целият процес на договаряне на ангажиментите, изпълнението на плана за грижи, ролите и задачите на отделните специалисти от екипа и детето/младежа, се ръководи от ключовият социален работник. Той има водеща роля в подкрепата на детето/младежа, с цел успешното му социално включване и придобиване на умения за самостоятелен живот. Мултидисциплинарният екип, който провежда периодични срещи за обсъждане развитието на всеки отделен случай има ангажимента да предложи обща визия и насоки за работа в съответствие с потребностите на всяко дете. Екипът определя специалистите за конкретните дейности, задачи и срокове за изпълнение. Той обсъжда резултатите от специализираните оценки, приема и преразглежда плановете за грижи и осъществява целенасочено наблюдение на децата/младежите за нивото на социална компетентност.
Дейност 3. Обучение и консултиране на персонала. Ще се организира въвеждащо обучение на персонала за запознаване с философията и целите на услугата, с организацията на работа и функциите на всеки служител, в рамките на дейностите по Компонент 1. Периодично ще се провежда и продължаващо обучение/текущи тренинги в периода след настаняване на децата, които ще бъдат съобразени с особеностите на настанените деца, и конкретните потребности на персонала, за надграждане на придобитите професионални умения и знания, и развитие на екипните принципи на работа. Ще бъдат включени и теми с конкретна проблематика като: • Екипна работа в ЦНСТ - роли, отговорности, взаимодействие; • Подходи на работа с деца с увреждания. • Справяне с поведенческите прояви и кризите при децата; • Преодоляване на последствията от деинституционализацията при децата. • Основни нормативни документи по отношение на закрилата на детето, институции и партньорски организации, свързани с предоставянето на услугата. Провеждане на индивидуални и групови консултации на персонала, предоставящ услуги в ЦНСТ, методическа подкрепа в кризисни ситуации. Предвижда се извършването на индивидуални консултации за всеки от персонала, потребителите и техните семейства. Ще бъдат организирани посещения на действащ Център за настаняване от семеен тип.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Предоставянето на социалната услугата ще гарантира: • задоволяване на основните жизнени потребности на децата /храна, подслон, сигурност и др./ и условия за тяхното надграждане; • безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да развиват пълноценно своите възможности; • равнопоставено участие в живота на местната общност; • гарантиран достъп до различни видове услуги в общността /здравни, образователни / и други адекватни услуги и условия; • съдействие за връзки с родители, близки и включване в живота на общността; • адаптация и индивидуализирано планиране на грижите и др. В новоразкритите Центрове за настаняване от семеен тип /2 бр./ като социална услуга от резидентен тип, ще бъде осигурена качествена грижа на общо 24+4 деца/младежи с увреждания. Организирането на живота и услугите в Центровете ще бъдат насочени към подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, както и създаването на условия и нагласи за равнопоставено участие в местната общност. Структурата на дейността по предоставяне на социалната услуга включва: • Заповед на Кмета на Община Хасково за разкриване на социалната услуга от резидентен тип – 2 бр. ЦНСТ ; • Разработване на необходимата документация за предоставяне на услугата /процедури, правила и др./, съгласно действащите нормативни актове; • Осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата/младежите с увреждания; • Задоволяване на основните жизнени потребности от храна, подслон, сигурност, развитие и условия за тяхното надграждане; • Екипни срещи за обсъждане и вземане на решение относно планиране и индивидуализиране грижите за всяко дете/младеж с увреждане; • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата/младежите до различни образователни услуги (детска градина, училище и др.), специализирани услуги (ДЦДВУ „Марина”, ЦОП), центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др. на територията на община Хасково; • Съдействие на децата/младежите с увреждания за поддържането на контакти с родители и близки и/или при възможност за приемна грижа или осиновяване и др. Центровете за настаняване от семеен тип ще предоставят лично пространство за всяко дете/младеж, съобразно неговите предпочитания, потребности и възможности. Социалните услуги в общността, насочени към социално включване и интеграция на потребителите, предполагат голяма част от дневните занимания и грижи да се провеждат извън Центровете.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 304 069 BGN
Общ бюджет: 263 723 BGN
БФП: 263 723 BGN
Общо изплатени средства: 263 721 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 263 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 814 BGN
2015 202 907 BGN
263 721 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 224 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 692 BGN
2015 172 471 BGN
224 163 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 122 BGN
2015 30 436 BGN
39 558 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз