Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126742305 "Блу Арт" ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул. "Вършец" 10, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ХИММАШ” АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ BG161PO003-2.1.04-0913-C0001
„Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” BG161PO001-1.4.02-0069-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково BG161PO001-1.4.07-0021-C0001
ОМЕЛИЯ ЕООД - конкурентни и устойчиви на европейския пазар BG161PO003-2.1.06-0432-C0001
Модернизация на производствените процеси в "БРАВИС И КО" ООД BG161PO003-2.1.06-0446-C0001
Подобряване условията на труд и безопасността му в "ХИММАШ" АД BG051PO001-2.3.02-0196-C0001
Оползотворяване на твърдия отпадъчен продукт от пиролизата на износени автомобилни гуми като пълнител в състави за каучуковата промишленост и по-специално за топлоизолационни настилки за животновъдството BG161PO003-1.1.06-0034-C0001
„Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване” BG051PO002-2.4.09-0005-C0001
"Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково " BG161PO001-5.3.02-0018-C0001
"Повишаване на енерийната ефективност на производствения процес в "Хлебна промишленост" АД" BG161PO003-2.3.02-0095-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Харманли BG051PO002-2.2.12-0112-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково чрез инвестиции в обучения BG051PO002-2.2.15-0156-C0001
Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз