Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0021-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/025-02
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се работи за повишаване качеството на живот и подобряване на физическата среда на градския център, чрез изработване на интегриран план за градско развитие, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта
дейност 2 (Разработване, съгласуване и провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3: Анализ
Дейност 4: Разработване на ИПГВР
дейност 5 (Дейности за осигуряване на публичност)
дейност 6 (Одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 480 BGN
Общ бюджет: 434 854 BGN
БФП: 434 854 BGN
Общо изплатени средства: 413 111 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 434 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 165 745 BGN
2013 136 970 BGN
2014 110 396 BGN
2015 0 BGN
413 111 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 369 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 298 BGN
2013 122 552 BGN
2014 98 776 BGN
2015 0 BGN
369 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 447 BGN
2013 14 418 BGN
2014 11 621 BGN
2015 0 BGN
43 485 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз