Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0069-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/017
Наименование: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” е да се подобри физическата и жизнената среда в градски център и агломерационен ареал Хасково, като предпоставка за повишаване качеството на живот, екологичните условия и възможностите за икономическо и социално развитие.
Дейности: Сформиране на екип и управление на проекта
Разработване и провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с подизпълнители
Дейности по ремонт и благоустрояване
Дейности за осигуряване на публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 999 539 BGN
Общ бюджет: 8 811 911 BGN
БФП: 8 811 911 BGN
Общо изплатени средства: 8 811 911 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 811 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 944 530 BGN
2011 4 346 609 BGN
2012 2 520 772 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 811 911 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 490 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 652 850 BGN
2011 3 694 617 BGN
2012 2 142 656 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 490 124 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 321 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 291 679 BGN
2011 651 991 BGN
2012 378 116 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 321 787 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 5 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 6 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз