Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0196-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-15002
Наименование: Подобряване условията на труд и безопасността му в "ХИММАШ" АД
Бенефициент: "ХИММАШ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд и безопасността му в „ХИММАШ” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ХИММАШ- общо и по отделни елементи от нея. Дейност 1 е задължителна за проектното предложение. Анализът ще отговаря на следните минимални изисквания: I. Въведение, в което да се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ, в която се описват силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Тук се изисква да се обоснове и опише надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието, както и какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение. ХИММАШ счита, че Дейност 1 е изключително важна за него, като очаква резултатите от провеждането й да бъдат много полезни за цялостното подобряване на организацията на трудовата дейност в предприятието, а оттам и за сериозно повишаване на мотивацията за труд и производителността на труда на работещите в него. Поради това кандидатът желае разработката по Дейност 1 да бъде максимално задълбочена, да съответстваща на специфичните проблеми на кандидата и да му помогне ефективно за тяхното решаване. Желанието му е особено силно да се развие част III от Дейност 1, в която трябва да се направи обосновка за оптимизиране на работата и на нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Кандидатът счита, че в това направление е целесъобразно да се използва и опита на една от най-известните в световен мащаб системи за анализ и оптимизиране на организацията на трудовата дейност, каквато е немската система REFA. Тази система съдържа научно обосновани и многократно доказали се на практика методи за оптимизиране на организацията на трудовата дейност и особено ясно диференцирани методи за нормиране на труда, за хронометриране на работните операции, за заснемане на времена за организация на работното място, както и за осигуряване изпълнението на възможно по-добри, по-здравословни и по-безопасни условия на труд. Считаме, че тези и други подобни съвременни методи и п доходи могат успешна да се адаптират чрез Дейност 1 в процеса на проектиране на по-добра организация на трудовата дейност в предприятието- общо и по отделни елементи от нея.
Дейност 2: Модернизация и реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд За трайно преодоляване на професионалните вредности и снижаване на риска на посочените работни места и длъжности, по тази дейност се планира да се закупят следните съоръжения: - Мобилни аспирационни системи; Мобилните аспирационни системи служат за отстраняването на вредни емисии, аерозоли и други флуиди с алергично и токсично въздействие. Към момента предприятието не разполага с такава система и работниците са изложени директно на тези вредни въздействия.
Дейност 3: Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд с въвеждане на ново работно оборудване и технология ХИММАШ се стреми да провежда активна политика по управление и минимизиране на рисковете за трудовото здраве на своите служители вообще и особено в процеса на въвеждане на описаното по-горе ново работно оборудване и модернизираните на тази основа технологии като част от общата организация на трудовата дейност на кандидата. За да се усъвършенства и получи максимална степен на устойчивост тази политика на кандидата е много целесъобразно да се разработи и придобие международния стандарт BS OHSAS 18001 като една от най-съвременните системи за управление на здравето и безопасността при работа. Дейност 3 ще включва две основни поддейности: 3А. Разработване и внедряване на стандарта за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001.3 Б. Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001 Поддейност 3А ще включва следните етапи на работа: - Анализ на състоянието и определяне структурата на системата за управление на здравето и безопасността при работа; - Разработване на документите, свързани със системата и включващи процедури, оперативни документи, наръчник и др.; - Внедряване, вкл. извършване на одити по елементите от системата при нейното внедряване и изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; - Провеждане на обучение на вътрешни одитори и извършване на вътрешни одити. За изпълнение на Поддейност 3Б- Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001 ще бъде проведена процедура по сертифициране от сертификацираща организация. Считаме дейност 3 за много обоснована, тъй като: - стандартът BS OHSAS 18001 ще бъде разработен и придобит в тясна връзка с особеностите на въведеното ново работно оборудване и произтичащите от него нови технологии за работа в ХИММАШ; - на основа на този стандарт BS OHSAS 18001 ХИММАШ ще може да прилага ефективно в своята практическа дейност всички важни елементи на този стандарт, вкл. политика и ангажимент, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. - ХИММАШ ще може да се демонстрира пред свои реални и потенциални клиенти и доставчици ангажираността си по отношение на осигуряването на безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти, както и ангажираността му да управлява ефективно и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и на тези, към които е насочена дейността му.
Дейност 4: Обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии С оглед заложените цели е целесъобразно обучението да се фокусира върху следните основни компоненти: - Обучение на специалисти и работници, съгласно приоритетните действия на Регламент 1081/2006 г. - Ефективно и безопасно използване на нововъведеното работно оборудване и ЛПС. Повишаване квалификацията и знанията по квалификационни групи и допълнителни медицински познания. Застъпване на тематика, свързана с осигуряване на безопасност, ергономия, конфигурация на използвани уреди, надеждни системи за контрол и защита, сигнализация и автоматизация, отпадъчни технологии, микроклимат и др.; - Усвояване на проблематиката на европейските трудови стандарти и най-вече за постигане на хармонична трудова среда. - Повишаване компетентността по ангажирания персонал по прилагане на BS OHSAS18001. - Разработка на тематични програми (информационно-обучителни модули).
Дейност 5 Организация и управление на проектното предложение Чрез настоящата дейност ще се гарантира: 1. Коректното организиране и провеждане на тръжни процедури съгласно изискванията на ПМС 55. 2. Осигуряване на съдействие на избраните изпълнители за коректно изпълнение на дейностите и задачите им. 3. Регулярно отчитане на изразходените средства 4. Коректно изплащане на възнаграждения и преведени дължими суми към бюджета за екипа по проекта 5. Документална обосновка на счетоводните операции 6. Законосъобразно и целесъобразно изразходване на средствата по проекта според одобрения бюджет
Дейност 6 : Информиране и публичност на проекта Предвидени са следните дейности за информиране и публичност по настоящия проект: - Изработка и поставяне на информационни табели – 2 броя; - Провеждане на информационни събития – 2 бр.; - Изработка и поставяне на банер – 1 бр.; - Изработка и поставяне на стикери върху новозакупеното оборудване – 4 бр.; Всички изработени елементи ще отговарят напълно на изискванията за визуализация, посочени в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 7: Одит на проекта Ще бъде възложено на независим експерт проверката на документацията за извършените разходи. Периодично ще бъде извършван преглед на всички първични и вторични счетоводни документи. При евентуални несъответствия ще се взимат своевременни мерки за тяхното отстраняване с цел успешно осъществяване на проекта. Одиторският доклад ще бъде неразделна част от финалния финансов отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 013 BGN
Общ бюджет: 110 511 BGN
БФП: 110 511 BGN
Общо изплатени средства: 110 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 003 BGN
2013 0 BGN
2014 86 509 BGN
2015 0 BGN
110 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 402 BGN
2013 0 BGN
2014 73 532 BGN
2015 0 BGN
93 935 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 600 BGN
2013 0 BGN
2014 12 976 BGN
2015 0 BGN
16 577 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз