Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0051-C0001
Номер на проект: 13-13-52
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Бобов дол
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските политики за устойчиво развитие
Дейности: 1. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие, включително за секторните политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна Под-дейност 1.1 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие Приложенията, които ще бъдат разработени към правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики – включително икономическия, социален, екологичен и бюджетен сектор на общинските политики, ще се придържат строго към правилата на „рамковия документ”, но ще съдържат конкретни правила, въз основа на действащото законодателство в различните области и ще дефинират конкретните отдели или дирекции, в чийто ресор попада изпълнението на конкретните секторни политики. Четирите секторни политики обхващат основните области за провеждане на политики на местно ниво. Процесът на разработване и осъществяване на общинските политики за устойчиво развитие преминава през следните фази: - Стратегическо планиране (на местно ниво, съгласно ЗРР, основният стратегически документ, даващ насоките за развитие е Общинският план за развитие на общината). - За подпомагане изпълнението на ОПР, общината разработва конкретни политики и програми, насочени към приоритетни области за развитие на общината – стратегически документи и програми за подпомагане и развитие на конкретни области от секторните политики, залегнали в ОПР. - Прилагането на общинските политики е изпълнението на заложените дейности и мерки в ОПР и подпомагащите го стратегически планови документи, насочени към конкретни области от секторните общински политики. - Мониторинг и контрол на местните политики за устойчиво развитие; - Оценка (оценка на процеса по планиране и изпълнение на общинските политики; оценка на резултатите – степента на постигане на очакваните резултати от провежданите политики; оценка на въздействието от общинските политики, както и чистият ефект от изпълнението на конкретни стратегически планови документи. В тази връзка, правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики ще бъдат прилагани във всички фази на разработване и провеждане на местните политики. Това включва процеса на разработване и изпълнение на основния стратегически документ - Общинския план за развитие, определящ приоритетите на общината във всички сектори и разработените стратегическите планови документи за подпомагане и развитие на конкретни области от секторните политики. По тази причина разработените в Дейност 1 правила ще бъдат приложени и при произтичащите от ЗРР оценки на ОПР, като ще се предвиди и механизъм за участието на заинтересованите страни в мониторинга и контрола по изпълнението на ОПР. Обвързаността на ОПР с Областната стратегия за развитие ще допринесе за увеличаване на регионалния ефект от ефективното прилагане на местните политики, което е основната цел и очаквания ефект от въвеждането на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретните общински политики на община Бобов дол. Изброените фази на разработване и прилагане на местните политики за устойчиво развитие, предопределят характера на „рамковия” документ, който ще се разработи в рамките на Дейност 1. Правилата за мониторинг и контрол ще определят точните механизми за проследяване и измерване постигането на целите на конкретните общински политики и ефективността в хода на тяхната реализация. Разработените правила за оценка ще дефинират методите за: оценка на процеса по планиране и изпълнение на общинските политики; оценка на резултатите – степента на постигане на очакваните резултати от провежданите политики; оценка на въздействието от общинските политики, както и чистият ефект от изпълнението на конкретни стратегически планови документи. Приложенията, които ще бъдат разработени към правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики - за икономическия, социален, екологичен и бюджетен сектор на общинските политики, ще се придържат строго към правилата на „рамковия документ”, но ще съдържат конкретни правила, въз основа на действащото законодателство в различните области и ще дефинират конкретните отдели или дирекции, в чийто ресор попада изпълнението на конкретните секторни политики. Това налага разработените правила да бъдат прилагани при мониторинга и контрола на изпълнението на всички стратегически планови документи на общината, включително и на тези, които ще бъдат актуализирани или разработени в рамките на настоящия проект. За оперативното им въвеждане ще бъдат разработени указания за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на политики за общинската администрация. Разработените правила ще бъдат представени на Общински съвет Бобов дол и приети до 1 месец след тяхното одобрение. Под-дейност 1.2 Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие, включително за секторните политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна Тази дейност от проектното предложение е насочена към служителите на ръководни длъжности в общинска администрация – Бобов дол, както и представители на гражданското общество и неправителствения сектор, които да бъдат подробно запознати с въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие. Обучението ще се извърши след приемането на правилата от Общиснки съвет Бобов дол и ще включва 20 участници - служители на ръководни длъжности – кмет, зам-кметове, секретар, директори на дирекции и представители на местните структури на гражданското общество и неправителствения сектор. Обучението ще се извърши извън град Бобов дол и ще бъде с продължителност два дни (два дни и 1 нощувка). Дейността ще се извърши от външния изпълнител, разработил правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики и приложенията и указанията към тях. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно ЗОП.
2. Дейности, свързани с разработването на основния стратегически документ на общинско ниво – Общинският план за развитие Общинският план за развитие е основен стратегически документ на общинско ниво и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. В настоящата дейност са предвидени всички етапи, през които ще премине разработването на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г., включително и за провеждането на последващата оценка на изпълнявания план, чието действие изтича тази година. Под-дейност 2.1 Анализ на нуждите на заинтересованите страни Под-дейност 2.1.1. Идентифициране на заинтересованите страни и изготвяне на план за комуникация и взаимодействие с тях по отношение на ОПР и останалите стратегически документи, изготвяни по проекта Анализът на заинтересованите страни, има за цел: • идентифициране на всички заинтересовани страни; • изясняване на тяхното отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво. За изпълнение на дейността се предвижда след идентифициране на заинтересованите страни (предствители на общинската администрация, местни структури на гражданското общество, бизнес и граждани), да бъде проведено проучване, което да изясни тяхното отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво. Под-дейност 2.1.2 Провеждане на фокус групи Дейността включва провеждане на три фокус групи с представители на бизнеса, структури на неправителствения сектор и гражданското общество и общинската администрация, относно изпълнението на настоящия план за развитие и за идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети. За изпълнението на дейността ще бъдат разработени анкетни карти за фокус групите, а данните от тях ще бъдат обработени и анализирани в доклада от анализа на нуждите на заинтересованите страни. Под-дейност 2.1.3 Провеждане на социологическо проучване Социологическото проучване ще бъде проведено сред населението в общината за идентифициране на проблемите, нуждите и очакванията на местната общност, както и дефинирането на бъдещи приоритети за развитие. Чрез това проучване ще се набере информация за проблемите и нуждите на местната общност, състоянието на местните услуги, удовлетвореност и информираност за тях; бъдещите приоритети за развитие на общината, адекватността на направените изводи в SWOT анализа на действащия общински план; оценка на населението за адекватността на формулираните цели в действащия план за развитие и тяхната приоретизация, съществуващи проблеми и потребности / на населението и др. В резултат от изпълнението на дейността анализът на получените резултати ще бъде включен в в доклада от анализа на нуждите на заинтересованите страни. Под-дейност 2.1.4 Информиране и консултиране с всички заинтересовани страни Дейността преставлява информиране и консултиране с обществеността на изготвената оценка на общинския план и разработените аналитични документи, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки) за периода на новия общински план за развитие на община Бобов дол – 2014 – 2020 г. Разработените материали ще се публикуват на интернет страницата на общината и на специализирания портал за обществено информиране за общинските поликики (Дейност 2.1.5 на настоящия проект) ще даде възможност за изпращане на мнения/ становища. Ще се организира обществено обсъждане с предствители на заинтересованите страни. Получените становища и мнения ще бъдат анализирани и където е подходящо - отразени в разработените документи. Под-дейност 2.1.5 Разработване на общински портал за Информиране и консултиране с всички заинтересовани страни Дейността предвижда разработването на специализиран интернет портал за обществено осведомяване и информиране относно политиките, провеждани от общинска администрация Бобов дол. Този портал ще съдържа основно 4 модула: - Модул с пълна информация за настоящия проект, дейностите, целите, резултатите, индикаторите и т.н.; - Модул, съдържащ всички стратегически планови документи, които са в процес на актуализация или разработване, с възможност за обратна връзка с всички заинтересовани страни, които ще могат да дават мнения и препоръки, отнасящи се към съответните документи; - Модул с всички действащи стратегически планови документи на общинско ниво; - Модул за обществени допитвания, който ще бъде използван и по време на проучванията във връзка с оценката на действащия и разработването на новия общински план за развитие. Под-дейност 2.2 Набиране на изходни данни (включително статистически, официални, информация на място („on-the-spot”), чрез специално проведени проучвания и др.) за целите на разработването на Общински план за развитие на община Бобов дол 2014 – 2020 г. Дейността включва набиране на информация за периода 2007 - 2013 г. в следните примерни области: икономическо развитие, техническа инфраструктура, демографско развитие, доходи, пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната среда, местни финанси и бюджет, институционален капацитет, външна среда и др. Освен статистическа информация, изпълнителят на дейността трябва да проучи максимално широк набор от документални източници – проекти, стратегически и политически документи, доклади, анализи, информация от компетентни органи и ведомства, приети от общината документи и действащи планове, анкети, и др., имащи отношение към разработването на общинския план за развитие. Цялата събрана информация ще бъде систематизирана в база данни, която да позволява ефективното й използване. Под-дейност 2.3 Изготвяне на анализите, необходими за разработване на Общински план за развитие на община Бобов дол 2014 – 2020 г., вкл. SWOT анализ Дейността включва изготвянето на анализ на икономическото и социалното развитие на общината, изготвен въз основа на получената количествена и качествена информация, събрана в резултат на изпълнението на предходните под-дейности. В следствие от анализа на икономическото и социално развитие на общината ще бъде разработен SWOT анализ. Под-дейност 2.4 Разработване на стратегическата част на Общинския план за развитие на община Бобов дол 2014 – 2020 г. На базата на а всички изпълнени предходни по-дейности ще бъде разработена стратегическата част на Общинският план за развитие на община Бобов дол за периода 2014 – 2020 г., чието съдържание ще бъде съобразено с изискванията на ЗРР. Индикативното съдържание на плана включва: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината, вкл. обща характеристика на общината (местоположение, население и демографска ситуация); анализ на стопанския сектор (селско и горско стопанство, индустрия, услуги, туризъм, инвестиции и др.); човешки ресурси (пазар на труда, доходи); социални дейности(здравеопазване, социални дейности, образование, култура); общинска инфраструктура; околна среда и т.н. 2. Цели, приоритети и мерки за развитие на общината; 1. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на ОПР,. 2. Необходимите действия за наблюдението, оценката и актуализацията на плана, включително индикаторите за наблюдение и оценка; 3. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 4. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която ще се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите, включително план – график със срокове, отговорници, статус на отделните етапи, индикативен финансов ресурс за изпълнението на отделните прокети, източници на информация за проследяване на изпълнението и др. 5. Раздел за общинските ПЧП, допълващ програмата за реализация на ОПР, съгласно Предходните и заключителни разпоредби на Закона за ПЧП, чл.2, ал.2. Разработването на ОПР ще бъде изцяло съобразено с изискванията на ЗРР и добрите практики, както и европейските, национални и регионални приоритети за развитие, включително Стратегията „Европа 2020“, Договора за партньорство, Националната програма за развитие България 2020, Областната стратегия за развитие на област Смолян за периода 2014-2020 и други приложими национални и регионални стратегически документи с хоризонт 2020 г. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно ЗОП, който ще бъде независим от изпълнителя, изготвил ОПР. Общинският план за развитие на община Бобов дол за периода 2014 – 2020 г. ще бъде внесен за одобрение от Общински съвет Бобов дол.
3. Извършване на оценки на Общинския план за развитие на община Бобов дол Под-дейност 3.1 Провеждане на последваща оценка на Общински план за развитие на община Бобов дол 2007 – 2013 г. Въз основа на събраната количествена и качествена информация в предходните под-дейности ще бъде извършвена Последваща оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година. Последващата оценка ще включва всички етапи, произтичащи от ЗРР: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. При провеждането на последващата оценка на изпълнявания ОПР, ще бъдат приложени разработените в Дейност 1 правила за мониторинг, контрол и последваща оценка. Под-дейност 3.2 Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Бобов дол 2014 – 2020 г. Предварителната оценка на общинския план за развитие е задължителна съгласно чл 32 от ЗРР. Тя ще съдържа: 1. оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР; 2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно ЗОП, който ще бъде независим от изпълнителя, изготвил ОПР.
4. Актуализация и разработване на стратегически планови документи, които ще действат през новия планов период – 2014 – 2020 г. По време на разработването на настоящото проектно предложение, община Бобов дол извърши подробен преглед на съществуващите стратегически документи, планове и програми, насочени към реализирането на общинските политики. В тази връзка беше идентифицирана необходимостта от актуализация на някои от тях и разработване на нови за общината стратегически планови документи, които са от особено важно значение за развитието на конкретни приоритетни области за община Бобов дол. Под-дейност 4.1 Актуализация на съществуващи документи Дейността включва актуализацията на следните документи: 1. Общинска програма за опазване на околната среда /2008-2012 г./ и програма за управление на дейностите по отпадъците, във връзка с изпълнението на чл.79 от Закон за опазване на околната среда; 2. Стратегия за развитие на туризма в община Бобов дол за периода 2009-2016 г. и Първи план за изпълнението й; Актуализираните документи ще бъдат с период на действие до 2020 год. Под-дейност 4.2 Разработване на стратегически планови документи Дейността включва разработването на следните стратегически планови документи:  Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2020 г., във връзка с чл. 10 от Закон за енергията от възобновяеми източници.  Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Бобов дол за периода 2014 - 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.19 от Закона за културното наследство. Разработените в рамките на Дейност 1 правила за мониторин, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие ще бъдат приложени и за мониторинг и контрол на актуализираните и разработени документи. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно ЗОП.
5. Дейности за информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ).
6. Подготовка, управление и отчитане на проекта Под-дейност 6.1: Сформиране на екип и дейности по организация, управление и отчитане на проекта Със заповед на кмета на Бобов дол ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Под-дейност 6.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Изпълнението на дейността ще се възложи на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 550 BGN
Общ бюджет: 70 864 BGN
БФП: 70 864 BGN
Общо изплатени средства: 70 864 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 710 BGN
2014 55 154 BGN
2015 0 BGN
70 864 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 353 BGN
2014 46 881 BGN
2015 0 BGN
60 235 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 356 BGN
2014 8 273 BGN
2015 0 BGN
10 630 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Брой разработени, приети от Общински съвет Бобов дол и въведени в общинска администрация правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие, включително приложения за секторните политики: ико
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Разработени указания за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на политики за общинската администрация
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Брой обучени служители и предствители на структурите на гражданското общество
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Изготвен анализ на заинтересованите страни
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Изготвен анализ на заинтересованите страни. Идентифицирани заинтересовани страни за целите на анализа от под-дейност 2.1
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Брой организирани фокус групи
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Брой доклади от фокус групи
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Проведено социологическо проучване.
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Организирани обществени обсъждания.
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - Брой разработени електронни портали за обществено информиране и консултиране.
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Брой систематисирани бази данни с информация.
Индикатор 14 (Д) По дейност 2 - Брои изготвени анализи на социално-икономическото развитие на общината, SWOT анализ.
Индикатор 15 (Д) По дейност 2 - Брой разработени ОПР
Индикатор 16 (Д) По дейност 2 - Брой приети ОПР от Общински съвет
Индикатор 17 (Д) По дейност 3 - Брой проведени последващи оценки
Индикатор 18 (Д) По дейност 3 - Брой проведени предварителни оценки
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Брой актуализирани документи.
Индикатор 20 (Д) По дейност 4 - Брой разработени документи
Индикатор 21 (Д) По дейност 5 - Проведени пресконференции.
Индикатор 22 (Д) По дейност 5 - Информационен банер (транспарант).
Индикатор 23 (Д) По дейност 5 - Информационна табела
Индикатор 24 (Д) По дейност 5 - Дипляни
Индикатор 25 (Д) По дейност 5 - Папки – картон.
Индикатор 26 (Д) По дейност 5 - Настолен календар – бележник.
Индикатор 27 (Д) По дейност 5 - Химикалки.
Индикатор 28 (Д) По дейност 5 - Флаш памет 2GB.
Индикатор 29 (Д) По дейност 5 - Връзки за бадж.
Индикатор 30 (Д) По дейност 6 - Брой граждански договори.
Индикатор 31 (Д) По дейност 6 - Брой протоколи от проведени работни срещи.
Индикатор 32 (Д) По дейност 6 - Изготвяне на финален технически и финансов отчет.
Индикатор 33 (Д) По дейност 6 - Брой разработени документации за избор на изпълнители.
Индикатор 34 (Д) По дейност 6 - Брой проведени процедури по ЗОП.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз