Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0075-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/054-01
Наименование: „Българското читалище - минало, настояще и бъдеще”
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри, обнови и модернизира материално – техническата база на 11 читалища в малките населени места на Община Тунджа, като се осигури съвременна културна инфраструктура и се подобри достъпа до културни услуги за жителите на селата в общината. Така определената обща цел на проекта кореспондира изцяло със специфичната цел на операция 1.1. „Социална инфраструктура” в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие”, а именно: „да се осигури
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2.1. Избор на изпълнител за разработване на тръжна документация за процедурите за строителство и строителен надзор
Дейност 2.2. Процедура за избор на изпълнител на СМР
Дейност 2.3. Процедура за възлагане на строителен надзор
Дейност 2.4. Процедура за избор на доставчик на оборудване – озвучителна апаратура и осветителни системи за читалищата
Дейност 2.5. Изработка и доставка на билбордове, табели и информационни брошури
Дейност 3 Строително- монтажни работи по сградите на читалищата
Дейност 4 Строителен надзор на ремонтните дейности по сградите на читалищата
Дейност 5 Доставка и монтаж на оборудване за читалищата
Дейност 6 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 871 591 BGN
Общ бюджет: 4 658 834 BGN
БФП: 4 658 834 BGN
Общо изплатени средства: 4 646 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 658 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 178 667 BGN
2011 116 887 BGN
2012 350 631 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 646 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 960 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 551 867 BGN
2011 99 354 BGN
2012 298 036 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 949 257 BGN
В т.ч. Национално финансиране 698 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 626 800 BGN
2011 17 533 BGN
2012 52 595 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
696 928 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни ,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз