Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/019
Наименование: Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Да се изгради ефективна образователна инфраструктура, осигуряваща равен достъп до качествено образование и съвместима с изискванията на населението и европейските политики за балансираното устойчиво развитие.
Дейности: Управление и изпълнение
Избор на фирма за осигуряване на информация и публичност
Осигуряване на информация и публичност
Изработване и съгласуване на технически проект в съответствие с Наредба №4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и издаване на разрешителни за: “Достъпна архитектурна среда - СОУ „Климент Охридски,”, СОУ „П. Р. Славейков”, СОУ „Ди
Изработване на детайлно енергийно обследване на сградите на СОУ „Климент Охридски”, СОУ „П. Р. Славейков”, СОУ „Димитър Талев”, ХГ „СВ., СВ. Кирил и Методий”, СОУ „Г. С. Раковски” и средношколско общежитие, ЦДГ 10, ЦДГ 9
Избор на изпълнители на СМР
Избор на изпълнители на СН
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на ЦДГ 9
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на ЦДГ 10
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на СОУ „Климент Охридски”
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на СОУ „П. Р. Славейков”
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на СОУ „Д. Талев”
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на СУ „Г. С. Раковски и средношколско общежитие
Избор на фирма за доставка на оборудване и обзавеждане за СОУ „Климент Охридски”, СОУ „П.Р. Славейков”, СОУ „Димитър Талев”, СОУ „Г.С. Раковски”, Средношколско общежитие, ЦДГ 10 и ЦДГ 9
Доставка на оборудване и обзавеждане за СОУ „Климент Охридски”, СОУ „П.Р. Славейков”, СОУ „Димитър Талев”, СОУ „Г.С. Раковски”, Средношколско общежитие, ЦДГ 10 и ЦДГ 9
Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 983 274 BGN
Общ бюджет: 4 423 317 BGN
БФП: 4 328 683 BGN
Общо изплатени средства: 4 238 689 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 328 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 40 892 BGN
2010 1 556 076 BGN
2011 2 869 918 BGN
2012 0 BGN
2013 - 228 196 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 238 689 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 679 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 34 758 BGN
2010 1 322 664 BGN
2011 2 439 430 BGN
2012 0 BGN
2013 - 193 966 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 602 886 BGN
В т.ч. Национално финансиране 649 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 134 BGN
2010 233 411 BGN
2011 430 488 BGN
2012 0 BGN
2013 - 34 229 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
635 803 BGN
Финансиране от бенефициента 110 076 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз