Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0004-C0001
Номер на проект: A08-12-16/29.07.2008
Наименование: Прозрачна и достъпна общинска администрация
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на прозрачност и достъпност до общинските административни дейности и процеси, и подобряване на механизмите за ефективен граждански контрол върху дейността на общинските администрации
Дейности: 1.1.Анализ и проучване удовлетвореността на гражданите и бизнеса от предоставяната информация за работата и дейността на общинска администрация Проучванията ще бъдат извършени чрез анкетни карти, разпространявани както в звената за административно обслужване така и сред представители на бизнеса, ползвали услуги на общинските администрации на 6 общини. Резултатите ще бъдат представени на специално издадени информационни листи, както и публикувани в местните общински издания. Ще се изготви и публикува обобщен доклад
1.2.Създаване на база данни на административните услуги Изготвяне на технологично описание на услугите, предоставяни от общинските администрации; Създаване на електронна база данни с технологичното описание на услугите, систематизирано в специално приложение с публичен достъп от електронния портал на съответната община; Издаване „Сборник административни услуги”
1.3.Създаване на електронни регистри и обновяване на информационните системи Създаване на следните електронни публични регистри: Регистър на общинска собственост, Регистър на разпоредителните сделки, Регистър на обществените поръчки, Регистър на регулаторните режими, Регистър на индивидуалните административни актове,Регистър на проектите, Регистър на предоставените документи
1.4.Проучване на българския и европейския опит за ефективен граждански контрол върху работата на общинската администрация и установяване на партньорство с местните власти при вземане на решения на местно ниво Ще бъде проведено изследване на българския опит за предоставяне на електронен достъп до проследяване процеса на извършване на административна услуга и участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво; Организиране и провеждане на четиридневен семинар в Холандия; Разработване и публикуване на Наръчник „Ефективния граждански контрол-гаранция за ефективно и прозрачно местно самоуправление”
2.1. Разработване на електронна базирана система за достъп до процеса на извършване на общински административни услуги Ще бъде разработено уеб-базирано приложение към съществуващите електронни деловодни системи за проследяване процеса на извършване на административна услуга
2.2. Разработка и поддръжка на електронни портали на общините Разработване на единен софтуерен продукт за електронни портали на общините на български и английски език
2.3. Внедряване на интегрирана система за създаване и визуализация на информация Ще бъде изградена специална система за създаване и визуализация на информация за достъп до информацията за административните услуги, публичните регистри, наредбите и дейността на общинските съвети и анкетна карта за измерване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване
2.4. Обучение на общински служители Провеждане на (три-дневно) обучение на общински служители; Издаване на „Наръчник на общинския служител”
2.5. Информационно осигуряване на гражданите и бизнеса за организацията и структурата на общинската администрация Организиране и провеждане на 6 информационни едно-дневни семинара във всяка община за популяризиране на Електронната базирана система за достъп до процеса на извършване на общинска административна услуга, създадените електронни портали на общините, интегрираната система за създаване и визуализация на информацията; Изработване и разпространение на информационни брошури; Изработка на информационни табелки (баджове)
3.1. Управление и отчитане на проекта Ежемесечни срещи на екипа за управление на проекта; Двумесечни срещи на партньорите по проекта;
3.2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури Подготовка на документи; Провеждане на процедурите и обявяване на резултатите от процедурата
3.3. Дейности за информация и публичност Организиране и провеждане на две пресконференции; Организиране и провеждане на информационни срещи по общини за представяне на проекта; Изработване на плакати и стикери, информационни листи на проекта; Изготвяне на банер на проекта; Разработване на Интернет сайт на проекта;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 958 938 BGN
Общ бюджет: 731 979 BGN
БФП: 731 979 BGN
Общо изплатени средства: 730 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 731 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 350 076 BGN
2010 139 926 BGN
2011 240 741 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
730 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 622 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 297 565 BGN
2010 118 937 BGN
2011 204 630 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
621 131 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 52 511 BGN
2010 20 989 BGN
2011 36 111 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 611 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на анкетираните граждани и представители на бизнеса
Индикатор 2 Брой на публикациите в местните и регионални медии
Индикатор 3 Брой на разпространините информационни листи с резултатите от проучванията
Индикатор 4 Брой на електронните бази
Индикатор 5 Брой на разработените формуляри на адм. услуги
Индикатор 6 Брой на разпространените сборници на административните услуги
Индикатор 7 Брой на електронните публични регистри
Индикатор 8 Брой на създадените софтуери
Индикатор 9 Брой на проучените български и европейски практики
Индикатор 10 Брой на служителите участвали в семинара
Индикатор 11 Брой на разпространените Наръчници
Индикатор 12 Уеб-базирано приложение за осигуряване на достъпа до процеса на извършване на общински административни услуги
Индикатор 13 Брой на посетителите в електронно базираната система
Индикатор 14 Брой на изградените портали
Индикатор 15 Брой на рубриките в електронните портали
Индикатор 16 Брой на подрубриките в порталите
Индикатор 17 Брой на внедрените интегрирани системи за създаване и визуализация на информацията
Индикатор 18 % на ползващите потребители на админстративни услуги ползващи интегрираната система
Индикатор 19 Брой на участниците в обученията
Индикатор 20 Брой на проведените обучения
Индикатор 21 Брой на разпространените Наръчници и СD - та
Индикатор 22 Брой на връчените сертификати
Индикатор 23 Брой на проведените семинари
Индикатор 24 Брой на участниците в семинарите
Индикатор 25 Брой на изготвените баджове за служителите
Индикатор 26 Брой на проведените срещи
Индикатор 27 Брой на проведените срещи на партньорите
Индикатор 28 Брой на проведените тръжни процедури
Индикатор 29 Брой на проведите пресконференции
Индикатор 30 Брой на разпространените информационни листи на проекта
Индикатор 31 Брой на разпространените плакати на проекта
Индикатор 32 Броя на участниците в пресконференциите
Индикатор 33 Брой на участниците в информационните срещи
Индикатор 34 Брой на изработените банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз