Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.11-0001-C0001
Номер на проект: MC12-22-1
Наименование: Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.04.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Засилване на административния контрол при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими
Дейности: Дейност 8 Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се: • проведе конференция за представяне на целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни – 150 участника; • проведе конференция за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни – 150 участника; • подготвят и предоставят необходимите информационни материали на участниците на конференциите – 350 комплекта; • публикуват статии в началото и в края на проекта – 2 статии; • разработят и отпечатат 2 000 бр. брошури с информация за проекта. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 6 Провеждане на обучение на не по-малко от 1200 ръководители и служители с контролни функции от централните, областните и общинските администрации по обучителни модулите за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и • Провеждане на обучение на не по-малко от 1200 ръководители и служители от централни, областни и общински администрации, упражняващи административен контрол върху дейността на администрацията при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими. • Провеждане на контролни тестове за верифициране на придобитите умения. • Издаване на сертификати за успешно завършено обучение. • Анализ на резултатите от обучението, изготвен от екипа за управление на проекта.
Дейност 3 Разработване на обучителни модули за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и контролни тестове за верифициране на придобитите умения за ръководителите и служителите с контролни функции В рамките на тази дейност ще се разработят 6 отделни обучителни модула за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и контролни тестове за верифициране на придобитите умения, адресирани към ръководителите и служителите от централните, областните и общинските администрации, упражняващи административен контрол върху дейността на администрацията при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими и 18 варианта на контролни тестове за верифициране на придобитите умения.
Дейност 2 Изготвяне на анализ на корупционните практики при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими в централните, областните и общинските администрации Изследването на корупционните практики включва следните поддейности: • Преглед на направените проучвания от неправителствения сектор и административните структури относно корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими, обхващащ времевия интервал от присъединяването на България към ЕС до момента на изпълнение на проекта. • Разработване на въпросници за ръководителите и служителите от централните, областните и общинските администрации, упражняващи административен контрол върху дейността на администрацията при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими, относно приложението на съществуващата система за противодействие срещу корупционните практики в администрацията. Въпросниците ще бъдат съгласувани с Възложителя. • Провеждане на допитване посредством въпросниците относно приложението на съществуващата система за противодействие срещу корупционните практики в администрацията. • Анализ на получените резултати от допитването. • Анализ на корупционните практики в централните, областните и общинските администрации при предоставяне на административни услуги и функционирането на регулаторните режими. • Разработване на предложения за насоките на усъвършенстване на системата за противодействие срещу корупционните практики в администрацията.
Дейност 4 Разработване и представяне на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията на Наръчник за идентифициране на корупционни практики в администрацията при предоставяне на административни услуги и функциониран • Разработване в електронен формат на Наръчник за идентифициране на корупционни практики в администрацията при предоставяне на административни услуги и функционирането на регулаторните режими; • Представяне на Наръчника на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.
Дейност 1 Подготовка на документация и провеждане на процедури по ЗОП за изпълнение на дейностите по проекта (Дейността предвижда провеждането на процедури по ЗОП за дейности 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9). • Изготвяне на комплекти от документи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и действащите подзаконови нормативни актове, за осъществяване на дейностите по проекта и провеждане на процедурите. • Провеждане на процедури по ЗОП. В комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще вземат участие експерти, след назначаването им от възложителя. • Сключване на договори за възлагане на дейности 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.
Дейност 7 Дейности, свързани с цялостното управление и отчитане на постигнатото по проекта Изготвяне на междинни (ежемесечни) и заключителен доклад за постигнатите резултати от реализацията на проекта и осъществяване на мониторинг.
Дейност 5 Разработване и представяне на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията на Справочник за функциите на контролните органи в областта на противодействие на корупцията в държавната администрация • Разработване в електронен формат на Справочник за функциите на контролните органи в областта на противодействие на корупцията в държавната администрация. • Представяне на Справочника на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.
Дейност 9 Дейности за провеждане на одит на проекта Ще се извърши цялостен одит на изпълнените дейности по проекта и направените разходи, за което ще се изготви одитен доклад. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 643 850 BGN
Общ бюджет: 507 636 BGN
БФП: 507 636 BGN
Общо изплатени средства: 513 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 507 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 196 BGN
2014 186 437 BGN
2015 300 980 BGN
513 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 431 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 266 BGN
2014 158 471 BGN
2015 255 833 BGN
436 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 929 BGN
2014 27 965 BGN
2015 45 147 BGN
77 042 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули
Индикатор 2 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Изготвени комплекти от документи за провеждане на процедури по ЗОП
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Проведени процедури
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Подписани договори
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Изготвен преглед на направените проучвания
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Разработени въпросници
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Проведено допитване
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Изготвен анализ
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Изготвен анализ
Индикатор 15 (Д) Дейност 2: Разработени предложения
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Разработени обучителни модула
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: Разработени варианта на контролни тестове
Индикатор 18 (Д) Дейност 3: Разработен образец на сертификат
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Разработен електронен формат на Наръчник
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Публикация на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията за представяне на Наръчника
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Разработен електронен формат Справочник
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Публикация на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията за представяне на Справочника
Индикатор 23 (Д) Дейност 6: Брой обучени ръководители и служители с контролни функции
Индикатор 24 (Д) Дейност 6: Резултати от проведени контролни тестове за верифициране на придобитите умения
Индикатор 25 (Д) Дейност 6: Списък с издадени сертификати за успешно завършено обучение
Индикатор 26 (Д) Дейност 6: Изготвен анализ
Индикатор 27 (Д) Дейност 7: Междинни ( ежемесечни ) доклади за постигнатите резултати от реализацията на проекта и други документи за осъществяване на мониторинг по проекта от екипа за управление
Индикатор 28 (Д) Дейност 7: Заключителен ( финален ) доклад за постигнатите резултати от реализацията на проекта и осъществяване на мониторинг
Индикатор 29 (Д) Дейност 8: Провеждане на 1 стъпителна и 1 заключителна конференции в началото и в края на проекта
Индикатор 30 (Д) Дейност 8: Информационни материали за участниците на конференциите
Индикатор 31 (Д) Дейност 8: Публикувани статии в началото и в края на проекта
Индикатор 32 (Д) Дейност 8: Брошури с информация за проекта
Индикатор 33 (Д) Дейност 8: Публикации в електронен формат
Индикатор 34 (Д) Дейност 9: Предаден окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз