Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0191-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Помощ в дома – другото семейство“
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Създаване на звено към действащ домашен социален патронаж, който не е самостоятелна юридическа единица. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на предлаганите услуги като отговор на нарастващите потребности на населението.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Създаването на организация за ефективно управление е основна предпоставка за успешното реализиране на проекта. Екипът за организация и управление ще бъде определен със Заповед на Кмета на Община Провадия, отчитайки спецификата на проекта и съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипът за организация и управление на Проекта ще включва: ръководител, счетоводител и юрист. За провеждане на процедурите ще бъде използвана експертната помощ на юрист. Всички документи, необходими за управлението и отчитането на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и съхраняват в посоченото от българското и общностното законодателство начини и срокове. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) №1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носи Екипа за управление на проекта
Дейност 2: Начална презентация на проекта Представяне на целите, дейностите, целевите групи, услугите, които ще се предлагат и условията за ползване, както и представяне на финансиращия орган и програма. Ще бъдат поканени представители на целевите групи и всички заинтересовани страни, както и медии. Текущо ще бъде публикувана информация на интернет страницата на Община Провадия – www.provadia.bg. Мярката ще отразява събития, напредък на дейностите и предизвикателствата по изпълнение. Всички материали за популяризиране на дейностите по проекта , публичните събития и документите ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички задължителни реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП Развитие на човешките ресурси.
Дейност 3: Подбор и наемане на персонал за Звено за услуги в домашна среда– гр.Провадия За персонал в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Провадия ще бъдат ангажирани безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Персоналът на Звеното за услуги в домашна среда – гр.Провадия ще включва: персонал за управление, състоящ се от технически сътрудник и социален работник, както и от персонал за предоставяне на услуги в домашна среда – лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.
Дейност 4: Обучение на наетия персонала За да се гарантира качеството, ефективността и устойчивостта на предлаганите социални услуги се предвижда обучение, което ще бъде осъществено от експерти, работещи в сферата на социалните услуги. За целта ще се наеме външна организация, съгласно разпоредбите на българското законодателство, която ще проведе обучение на наетия персонал. Продължителността на обучението ще бъде 40 часа, от които 30 учебни и 10 практически. Успешно завършилите курса на обучение ще получат Удостоверение за преминатото обучение.
Дейност 5: Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители Подбора на желаещите да ползват услугите ще се извърши на база подадено заявление и установена нужда от изготвена оценка на потребностите и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Оценяването ще се извърши от Дирекция “Социално подпомагане” по утвърдена за целите на настоящата процедура Методика, отчитайки отразените в социалния доклад потребности на лицето и степента на неотложност на включването му за обгрижване.
Дейност 6: Предоставяне на почасови услуги По настоящия проект ще бъдат обслужвани лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Предоставянето на почасовите услуги за нуждаещите се лица от община Провадия ще бъде съобразено с изготвената оценка на потребностите за всяко лице, съгласно разработена Методика за оценка на потребностите. След идентифициране на потребностите, потребителите могат да ползват следните услуги: 1. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ – помощ за поддържане на лична хигиена; помощ при хранене; помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя; придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; 2. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности – пазаруване; поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите; извършване на административни услуги и плащания; приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. 3. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица - помощ в общуването и осъществяване на социални контакти; придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.; помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции; всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. За ползваните услуги по предходната алинея, потребителите заплащат такси, обвързани с гарантираният минимален доход, както следва: Потребители, чийто доход е равен или по-нисък от: Коефициент Диференцирана ставка за потребителска такса Гарантирания минимален доход (ГМД) 1.0 0.17 лв./час Двукратния размер на ГМД 1.1 0.19 лв./час Трикратния размер на ГМД 1.3 0.22 лв./час Четирикратния размер на ГМД 1.5 0.26 лв./час Петкратния размер на ГМД 1.8 0.31 лв./час Шесткратния размер на ГМД 2.0 0.34 лв./час Потребители с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход - 1.70 лв./час
Дейност 7: Закупуване на оборудване Оборудването на Звеното ще включва: два преносими компютъра, мултифункционално, проектор, екран, фотоапарат, климатик – 2 бр Обзавеждането ще включва – работни столове – 10 бр., заседателна маса – 1бр., бюра – 2 бр., офис столове- 2 бр., метален шкаф за архивиране – 1бр, секция за документи -1бр. Изборът на доставчик ще бъде избран съобразно българското законодателство
Дейност 8: Мониторинг на здравословното състояние на персонала на Звеното. С цел осигуряване на безопасни условия на труд и гарантиране здравето на хората които обгрижват потребителите, се предвижда организация, която ще упражнява мониторинг по трудова медицина, както и закупуване на лични предпазни средства и облекло (ръкавици; маска за лице; престилки)
Дейност 9: Визуализация и публичност По време на изпълнението на проекта ще се изработят информационно - рекламни материали с обозначителните знаци и текстове, според изискванията за визуализация. Изработването на материалите ще бъде възложено на подизпълнител като се спазват изискаванията на ЗОП.
Дейност 10: Заключителна презентация и отчитане на проекта Отчет пред обществеността от целевия регион и донорите за постигнатите резултати и представяне на бъдещите алтернативи за предоставяне на услугите. Разпространение и мултиплициране на постигнатия ефект от проекта . Изготвяне на финален технически доклад и финансов отчет, съпътствани с финансов одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 979 BGN
Общ бюджет: 224 944 BGN
БФП: 224 944 BGN
Общо изплатени средства: 212 286 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 596 BGN
2014 118 064 BGN
2015 46 627 BGN
212 286 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 456 BGN
2014 100 354 BGN
2015 39 633 BGN
180 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 139 BGN
2014 17 710 BGN
2015 6 994 BGN
31 843 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз