Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0056-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Помощ в дома за нуждаещите се хора от община Дългопол“
Бенефициент: Община Дългопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Дългопол
Описание
Описание на проекта: Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж в община Дългопол. Предоставяне на социалните услуги чрез социални асистенти,лични асистенти и домашни помощници- общо 32 ,наети по проекта. Обслужване на 64 потребители ,от които 6 деца ,от общината.Промяна на обществената нагласа в подкрепа на хората в изолация.Предоставяне на подкрепящи дейности – психолог, консултант-рехабилитатори социален консултант.
Дейности: Дейност 1: Подбор и наемане персонал по трудови договори за Звеното за услуги в домашна среда.Подбор и наемане на експерти/консултанти за подкрепящи дейности Провеждане на кампания за информиране за целите и дейностите на проекта по населени места в общината – чрез обяви, лични срещи с кметовете по населени места, чрез сайта на общината и местния вестник. Определяне на критерии за подбор на кандидатите. Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, до 50% с опит в социалната сфера, образование – средно или основно, без ограничения по отношение на пол, религия, етническа принадлежност, политическа ориентация и др. признаци, определящи личността/, с изключение ограниченията в КТ за заеманата длъжност. Приемане на документи за персонал по проекта, който ще предоставя услугите. Обяви, документи и начин на оценка на кандидатите. Назначаване на комисия за подбор на персонала-със заповед на бенефициента се определя състава. Разглеждане на документите и провеждане на индивидуално интервю с всеки кандидат. Изготвяне на протокол на комисията и списък с одобрените кандидати. Предоставяне на кмета на общината – бенефициент по договора за сключване на трудовите договори. Публично обявяване на резултатите от подбора. Провеждане на процедура за подбор на консултанти специалисти по проекта – психолог и консултант-рехабилитатор. След проведена процедура – сключване на договори за услуга с избраните специалисти. Социален консултант - предвижда се да бъде служител на бенефициента. Критерии за избор на специалистите: да има необходимото образование, опит в сферата на дейността, опит в работата по проекти и др. За наетия персонал ще бъде осигурена трудова медицина - оценка и профилактични прегледи. Тъй като услугите ще се предоставят 12 месеца без прекъсване, на наетият персонал ще бъдат изплатени обезщетения за неползван полагаем платен отпуск, съгласно Кодекса на труда.
Дейност 2: Обучение на персонала по проекта за предоставяне на социални услуги Обучението предвижда в него да бъдат включени 16 човека от наетия персонал. Тъй като този проект надгражда предишен проект на бенефициента, се допуска до половината от персонала да са вече обучени и те няма да бъдат включени в обучението за избягване на двойно финансиране. Обучението ще се проведе в края на 2-рия месец, веднага след избора на персонал и преди старта на предоставяне на социалните услуги. Предвижда се обучението да се извърши на два етапа: въвеждащо – 3 дни по 8 академични часа. И надграждащо – 6 месеца след въвеждащото обучение, То ще се проведе в два неработни дни по 8 академични часа. Обучението ще се проведе от специалист – физическо лице / специалист по социално дело или психолог/, външно на кандидата, след процедура по избор. Часовете ще се провеждат в административния център на общината – гр.Дългопол. На наетите лица от населени места, извън гр.Дългопол – ще бъдат изплатени пътни и дневни за дните на обучението. Обучението включва: Идентифициране на проблемите на целевата група и изработване на общи дейности и планове за предоставяне на социалните услуги, запознаване с българското законодателство в сферата на социалните услуги, запознаване със специфичните потребности на хората с увреждания, с методиката за предоставяне на социалните услуги – социален асистент, личен асистент, домашен помощник, запознаване с длъжностните характеристики. В надграждащото обучение е включена и грижа за персонала – превенция на синдрома „прегаряне“. Обучението ще се проведе посредством лекции, решаване на казуси, споделяне на добри практики, тренинги. Обучените ще получат сертификат за преминатото обучение.
Дейност 3: Информиране, консултиране и подбор на потребители от населените места в Община Дългопол Провеждане на информационна кампания за потребители - обяви в населените места, в сайта на общината, в местния вестник. Отпечатване на флаери с информация за реда и начина на предоставяне на услугите. Срещи с кметовете по места и със семействата на потенциални кандидати. Изработване на критерии за подбор, подаване на пакет от документи, входящ регистър. Назначаване на комисия за подбор на потребителите. В работата и участва и социалния консултант. Предоставяне на списък на кандидатите на Дирекция „Социално подпомагане“ за извършване оценка на потребностите на кандидатите. Одобрение на първите 64 в изготвения списък от Дирекция „Социално подпомагане“ с най-много точки по Методиката за оценка на потребностите на кандидатите, отговарящи на заложените критерии. Комисията прави разпределение на часовете,които ще ползват потребителите за предоставяне на социални услуги. Разпределение на персонала за обслужване на потребителите. Сключване на тристранни договори:бенефициент-обслужващ персонал – потребител, за срока на предоставяната услуга – 12 месеца.
Дейност 4: Предоставяне на пакет от социални услуги Предоставяне на почасови услуги за лична помощ: помощ за поддържане на хигиената, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. Услугите се предоставят от личен асистент. Предоставяне на почасови услуги за комунално –битови дейности: пазаруване,поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.Услугите се предоставят от домашен помощник. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на потребителите:помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещение на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, всякаква друга дейност изразена в социална работа с представители на целевата група – честване на рождени дни, разходка сред природата, приятелско парти, посещения на изяви на читалищата, църковни и др.празници. Дейността се предоставя от социален асистент. Изготвяне на индивидуални планове на потребителите. Изготвяне на графици на часовете за предоставяне на услугите. Въвеждане на Дневници на потребителите. Изготвяне на графици за работа на приложните специалисти - експертите/консултанти: - психолог – средно по 5 часа на месец /общо 60 ч./ - рехабилитатор - средно по 4 часа на месец /общо 50 ч./ - социален консултант - 14 месеца по 16 часа /общо 224 часа/ - взема участие и при подбора на кандидатите потребители. При посещения на потребители по домовете са предвидени пътни разходи до населените места, където те живеят.
Дейност 5: Публичност и информация Провеждане на две конференции с презентации на проекта- в началото и в края на проекта. Местната общност ще бъде запозната с дейностите и резултатите по проекта, с ролята на ЕСФ за реализирането на проекта.Журналисти ще отразят дейностите и ще ги направят достояние на хората извън общината.Провеждане на заключителен семинар на тема „Развитие на социалните услуги в дома“ – с участието на представители на институциите имащи отношение към темата,представители на потребителите и персонала по проекта. Ще бъде формиран модел за по-нататъшно развитие на Звеното и услугите в домашна среда на територията на общината, въз основа на постигнатите резултати от проекта и направените изводи. Публикации- 2 бр. - в местен вестник, в регионален или централен вестник. Публикации в сайта на общината - 5 броя - обяви за старта на кампанията по набиране на кандидати-потребители и персонал, за пресконференциите – 2 бр., за семинара – 1 бр., за постигнатите резултати от проекта – 1бр. Публикациите ще дават информация за извършваното по проекта и ще гарантират прозрачност на дейността. Отпечатване на информационни материали – 500 бр. флаери за разяснителната кампания, 300 бр. брошури за резултатите от проекта и приноса на ЕСФ за реализацията на проекта. Отпечатаните материали ще бъдат раздавани в местната общност и по време на публичните инициативи – конференции и семинар. Изработване на: 1 бр. информационна табела за офиса на проекта, където ще работи управленческия екип. 1 бр.банер на стойка с логото на проекта. Той ще е лесно преносим и ще бъде поставян на всички инициативи свързани с проекта – срещи, интервюта, конференции, семинари и др. Самозалепващи стикери за закупеното оборудване с логото на проекта.
Дейност 6: Закупуване на материали, консумативи и оборудване за предоставяне на социалните услуги Закупуване на материали и консумативи. За реализацията на дейностите по проекта ще бъдат необходими и закупени:канцеларски материали- химикали, коректор, папки, джобове, баджове, бележници, както и консумативи-тонери. Те ще са необходими на персонала по проекта:ще носят баджове по време на работа, канцеларските материали ще са необходими за вадене на документацията по предоставяне на услугите – графици, индивидуални планове, дневници на потребителите, месечни отчети за извършената работа. Тъй като ще обслужват по няколко потребители, ще им бъдат необходими бележници за задачите. Същите ще бъдат използвани и по време на обучението – за записки. Закупуване на лични предпазни средства. За спазване на трудовата безопасност на персонала ще бъдат закупени: по 2 комплекта на всеки от персонала - домакински ръкавици, по 2 комплекта – защитни ръкавици. Маски – по 10 бр. на всеки. /при вирусни заболявания/. Закупуване на оборудване. Тъй като Звеното е нова структура, за работата на наетия персонал ще бъде закупено следното оборудване: заседателна маса, столове, информационни коркови табла, флипчарт. -Те са необходими за персонала – за тяхната нформираност, обучение и работни съвещания. Ще бъде закупен лаптоп. Преносимият компютър дава възможност на място – по селата, където работят СА, ЛА и ДП да се извършва корекции на графици, индивидуални планове, отчети и др. Без да се правят разходи за пътни на персонала и да се нарушава работното им време. Разпечатването на документите ще става при кметовете на населените места, където има принтери, собственост на общината.
Дейност 7: Организация и управление на проекта,вътрешен мониторинг Сформиране на екип на проекта.Провеждане на заседания на екипа за плануване на дейността по проекта и предприемане на корекционни дейности при необходимост. Сключване на тристранни договори с потребителите,трудови договори с персонала на Звеното, договори за услуга с наетите специалисти-консултанти. Сключване на договор за услуга между бенефициента и екипа за управление /съгласно ПМС 330/. Изготвяне на необходимата документация по проекта. Оформяне на досиета на потребителите, на персонала на Звеното за услуги в домашна среда. Изготвяне на междинните технически и финансови отчети по проекта, окончателен технически и финансов отчет. Въвеждане на финансова отчетност по проекта съобразена с българското законодателство и изискванията на Оперативната програма и финансиращия орган. Въвеждане на система за вътрешен финансов контрол. Вътрешен мониторинг: Извършване на проверки по населени места,съобразно предварително изработен график. Проверка на: спазване графиците за обслужване на потребителите, воденето на дневниците на потребителите, изпълнението на индивидуалните планове на потребителите. При необходимост – корекционни мерки. Провеждане на два месеца анкети с потребителите за удовлетвореност от предоставяните социални услуги. Отчет на дейностите и резултатите от проекта пред Обществения съвет по чл.35 от ЗСП и общинския съвет – Дългопол.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 996 BGN
Общ бюджет: 178 633 BGN
БФП: 178 633 BGN
Общо изплатени средства: 165 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 000 BGN
2014 85 753 BGN
2015 0 BGN
165 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 000 BGN
2014 72 890 BGN
2015 0 BGN
140 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 000 BGN
2014 12 863 BGN
2015 0 BGN
24 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой обучени лица за предоставяне на социалните услуги. - 56
Индикатор 5 Брой извършени оценки за потребности на кандидат потребители В т.ч. деца - 56
Индикатор 6 Брой инициативи за публичност и промяна на обществената нагласа - 56
Индикатор 7 Брой назначени лица за предоставяне на социални услуги чрез Звеното за услуги в домашна среда -
Индикатор 8 Брой утвърдени потребители и сключени с тях договори - 56
Индикатор 9 Брой обслужвани потребители- 56


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз