Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/011-01
Наименование: Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център
Бенефициент: Община Годеч
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 25.10.2012
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Годеч
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура в община Годеч, като осигури равен и справедлив достъп на населението в общността до различни видове болнична медицинска помощ, високо качество и ефективно разпределение на обществения ресурс за здравеопазване.
Дейности: дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 7 (Доставка и монтаж на оборудване)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 1 (Организация и управление на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 970 102 BGN
Общ бюджет: 1 284 982 BGN
БФП: 1 284 982 BGN
Общо изплатени средства: 880 520 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 284 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 591 751 BGN
2014 164 341 BGN
2015 124 428 BGN
880 520 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 092 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 502 988 BGN
2014 139 690 BGN
2015 105 764 BGN
748 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 192 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 763 BGN
2014 24 651 BGN
2015 18 664 BGN
132 078 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места
Индикатор 7 индикатро Брой създадени/подкрепени общински медицински центрове (лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа) - за компонент 2
Индикатор 8 ! индикатор: Брой закрити общински лечебни заведения за болнична помощ - за компонент 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз