Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, самочувствието и комфорта”
Бенефициент: "ЛАБОРАТОРИЯ-МЕДИЦИНСКИ РЕШЕНИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Създаване на условия за производство, разпространение и успешно налагане на българския и европейски пазар на иновативни продукти, насочени към подобряване на здравето и естетиката и с потенциал да окажат положителна роля за повишаване конкурентоспособността на българския здравен сектор.
Дейности: Дейност 7. Такса за нетекущ анализ на иновативните продукти в лицензирана лаборатория
Дейност 10. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 12. Визуализация
Дейност 4. Изработване на икономическа и финансова оценка на разработваните иновативни продукти
Дейност 1. Сформиране на екип Възнаграждения, командировки
Дейност 2. ДМА
Дейност 6. Изработване на бизнес план
Дейност 3. Такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн
Дейност 8. Консултантски услуги относно проучване, изготвяне, подаване и регистриране на заявка за полезен модел и изготвяне на патентно досие
Дейност 9. Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 5. Изработване на маркетингов план за пазарна реализация на иновативните продукти
Дейност 13. Наем на помещение, необходимо за осъществяване на дейностите по организация и управление на проекта
Дейност 11. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 364 230 BGN
Общ бюджет: 395 669 BGN
БФП: 356 102 BGN
Общо изплатени средства: 291 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 356 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 123 454 BGN
2015 167 930 BGN
291 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 104 936 BGN
2015 142 741 BGN
247 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 518 BGN
2015 25 190 BGN
43 708 BGN
Финансиране от бенефициента 40 470 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 "Проведени процедури за избор на изпълнител"
Индикатор 10 "Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА"
Индикатор 11 "Сформиран екип за изпълнение на проекта"
Индикатор 12 "Разработен бизнес план"
Индикатор 13 Индикатор 5 Разработен маркетингов план
Индикатор 14 "Разработен маркетингов план"
Индикатор 15 Индикатор 6 Изготвена икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Индикатор 16 Индикатор 7 Разработена интернет страница
Индикатор 17 Изготвена икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Индикатор 18 Индикатор 8 Разработени брошури за популяризиране
Индикатор 19 "Разработена интернет страница"
Индикатор 20 Индикатор 9 Разработена информационна табела
Индикатор 21 Индикатор 10 Изработени информационни брошури за проекта
Индикатор 22 "Разработени брошури за популяризиране"
Индикатор 23 Индикатор 11 Изработени информационни стикери
Индикатор 24 Индикатор 12: Изготвен одиторски доклад
Индикатор 25 "Разработена информационна табела"
Индикатор 26 "Изработени информационни брошури за проектa"
Индикатор 27 "Изработени информационни стикери"
Индикатор 28 "Изготвен одиторски доклад"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз