Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0109-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови технологии за производство на биогориво
Бенефициент: "МАГНУМ ПРОЕКТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на иновативната проектна идея е да се стимулира производството на биоетанол на национално и европейско ниво.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки
придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка /финансова оценка / Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка /финансова оценка /
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга /маркетингова услуга/ Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга /маркетингова услуга/
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания/програма/ Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания/програма/
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания/опитния образец/ Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания/опитния образец/
Разходи за разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт Разходи за разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт
Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие /изложбени и панаири/ Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие /изложбени и панаири/
консултантски услуги консултантски услуги
одит одит
визуализация визуализация
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за наем на зали и техника Разходи за наем на зали и техника
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 338 BGN
Общ бюджет: 300 658 BGN
БФП: 270 592 BGN
Общо изплатени средства: 270 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 451 BGN
2014 150 420 BGN
2015 40 721 BGN
270 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 533 BGN
2014 127 857 BGN
2015 34 613 BGN
230 003 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 918 BGN
2014 22 563 BGN
2015 6 108 BGN
40 589 BGN
Финансиране от бенефициента 31 926 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Разработена иновативна технология (процес) за производство на биогориво
Индикатор 10 Изработен иновативен апарат за производство на биоетанол от сулфитирани вина
Индикатор 11 Увеличено количество на произведения биоетанол в България
Индикатор 12 Усвояване на залежи десулфитирани нива в България и Европа за производство на биоетнаол.
Индикатор 13 Създадени нови производствени мощности за производство на биоетанол използващи изцяло иновативната технология разработен по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз