Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/009
Наименование: РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Създаване на комплексен туристически продукт в туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина за български и чуждестранни туристи, увеличаване на броя им и техния престой, при удължен летен туристически сезон и целогодишен за останалите видове туризъм. Специфични цели: 1. Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база разнообразието от природни и антропогенни дадености на района и подобряване на неговото качество 2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар 3. Подобряване на състоянието на местната среда за развитие на туризма 4. Създаване и укрепване на рамка за развитието на туризма, на основата на широко партньорство
Дейности: дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти
дейност 4 Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали
дейност 5 Участие в туристически борси, изложения и информационни събития
дейност 6 Експедиентски пътувания - за пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори (ТО) и туристически агенти (ТА)
дейност 7 Мониторинг на осъществяваните рекламни и маркетингови дейности
дейност 8 Одит на проекта
дейност 9 Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 477 096 BGN
Общ бюджет: 428 122 BGN
БФП: 419 122 BGN
Общо изплатени средства: 386 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 419 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 158 634 BGN
2014 227 786 BGN
2015 0 BGN
386 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 356 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 141 936 BGN
2014 203 809 BGN
2015 0 BGN
345 745 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 698 BGN
2014 23 978 BGN
2015 0 BGN
40 676 BGN
Финансиране от бенефициента 10 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз