Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/004-01
Наименование: Пъстрото лице на Добруджа
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Развитие на регионален туристически продукт в общините град Добрич, Балчик, Добричка и Каварна и постигане на по-висока ефективност на регионалния маркетинг посредством прилагане на интегриран подход. Специфични цели: - Популяризиране на природното, културното и историческото наследство в общините град Добрич, Балчик, Добричка и Каварна чрез включване в регионални туристически пакети и диверсифициране на съществуващите за намаляване на териториалната концентрация и сезонната ограниченост на туризма. - Икономическа диверсификация на целевата територия чрез привличане на потребители на специфични регионални продукти, ориентиране към нови пазарни сегменти, намаляване на сезонността и използване на съвременни техники за популяризиране и реклама.
Дейности: Дейност 1 Организация, изпълнение и управление на проекта
Дейност 2 Разработване на тръжна документация
Дейност 3 Разработване на нови туристически пакети и диверсификация на съществуващите
Дейност 4 Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети
Дейност 5 Организиране и участие в национално туристическо изложение и международни туристически борси
Дейност 6 Мониторинг, анализ и оценка на ефективността на маркетинговите и рекламни дейности
Дейност 7 Организиране и провеждане на комуникационна кампания за популяризиране на туристическия продукт
Дейност 8 Одит на проекта
Дейност 9 Осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 486 245 BGN
Общ бюджет: 416 869 BGN
БФП: 416 828 BGN
Общо изплатени средства: 380 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 416 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 257 169 BGN
2014 122 900 BGN
2015 0 BGN
380 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 354 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 230 099 BGN
2014 109 964 BGN
2015 0 BGN
340 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 070 BGN
2014 12 937 BGN
2015 0 BGN
40 007 BGN
Финансиране от бенефициента 41 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 9 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 10 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 11 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз