Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1240-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Устойчиво развитие на ДЗУ АД чрез внедряване и сертифициране на СУОК съгласно БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), интегрирана към СУК и инвестиционна подкрепа
Бенефициент: ДЗУ АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящият проект е да се внедри и успешно сертифицира СУОС съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), която в съчетание с вече внедрената и сертифицирана Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 ще доведе до по-ефективно управление на качеството, ще подпомогне развитието на потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес в ДЗУ АД и ще допринесе за увеличаване на икономическия ефект, с оглед постигането на устойчив напредък и конкурентноспособно развитие. Ръководството на фирмата се отнася отговорно към проблемите, свързани с опазването на околната среда и смята, че е неотложно и задължително сертифицирането по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), който ще ангажира дружеството да намали до минимум въздействието върху околната среда, предизвикано от осъществяването на процесите, свързани с дейността на ДЗУ АД.
Дейности: Дейност 1 Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Дейност 2 Избор на доставчик на консултантски услуги
Дейност 3 Избор на доставчик на Дълготрайни материални активи
Дейност 4 Разработване и внедряване на СУОС в ДЗУ АД, съответстваща на изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) със съдействието на избрания консултант
Дейност 5 Доставка на ДМА от избраните доставчици
Дейност 6 Избор на доставчик на сертификационни услуги
Дейност 7 Сертифициране на СУОС и издаване на сертификат
Дейност 8 Визуализация на проекта
Дейност 9 Отчитане на проекта
Дейност 10 Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 000 BGN
Общ бюджет: 305 818 BGN
БФП: 229 119 BGN
Общо изплатени средства: 321 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 321 683 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
321 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 273 430 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 252 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 252 BGN
Финансиране от бенефициента 108 146 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Комплект документи на СУОС (БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) - Наръчник и процедури
Индикатор 6 Индикатор 2: Проведено обучение на персонала.
Индикатор 7 Индикатор 3: Проведен вътрешен одит.
Индикатор 8 Индикатор 4: Проведен преглед от ръководството.
Индикатор 9 Индикатор 5: Закупено и инсталирано оборудване съгласно спецификацията
Индикатор 10 Индикатор 6: Проведен сертификационен одит на СУОС (БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS)
Индикатор 11 Индикатор 7: Издаден сертификат - СУОС (БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз