Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0352-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02006
Наименование: Подобряване условията на труд във фирма Коди - 07 ООД чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и машини от ново поколение, премахващи тежкия физически труд и съхраняващи здравето на работниците, и въвеждане на международна система за безопасност на труда OHSAS 18001 и сертифициране според изискванията на стандарта
Бенефициент: Коди - 07 ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията и качеството на труд във фирма КОДИ-07 ООД чрез въвеждане на международен стандарт за строителния бранш OHSAS 1801, стандартизиране на фирмата и обучение на персонал в съответствие с изискванията на стандарта. Гарантиране на по-високо качество на работната среда и на работната сила с цел подобряване производителността на заетите лица.
Дейности: 1.Организация и провеждане на процедури за избор на изпълнители - подготовка За целта, юриста по проекта ще подготви заданието и ще проведе пет процедури за изпълнители на основните дейности по проекта и/или ще състави съответните договори, ако процедурата е с директно договаряне с покана – 2, 3, 4 и 5. Така, излъчените фирми-изпълнители ще отговарят на високи критерии и ще бъдат обвързани за спазването на качеството и сроковете на изпълнение. Процедурата е лесно проследима за отчетността към финансиращата организация и е прозрачна за гарантиране на доброто управление на безвъзмездна помощ. Едната процедура ще бъде обща с обособени отделни позиции и ще може да се кандидатства общо и за всяка отделна позиция. В заданието за закупуването на оборудването и материали ще бъдат включени и екологични критерии за опазване на околната среда съгласно изискванията в строителния бранш и съгласно Указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на ОП РЧР.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Заданието за дейността ще включва съответен брой анализи от различно естество (мин. бр. 5), необходими за установяване на състоянието на условията на работа във фирмата; ще се извърши съответен брой допитвания и анкети до работниците, чиито резултати ще послужат за основа на доклада-анализ на сътоянието; извършване на необходимите дейности по проектиране на организацията на трудовата дейност, което е на незадоволително ниво към момента на подаване на проектното предложение. Разработване и внедряване на система за превантивен контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопастността на работното място; разработване на съответния наръчник в помощ на внедряването на системата и отпечатването му.
3. Mодернизация на трудовия и технологичен процес с цел повишаване защитата на работниците, намаляване на ръчния и тежък физически труд и обезопасяване на строителните площадки Закупуването на нови лични предпасни средства за работниците, които до момента не се ползват във фирмата ще отговори и ще изпълни на целите на проектното предложение за повишаване степента на лична безопасност на работещите и повишаване производителността на труда им.
4а. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд Дейността цели повишаване на информираността на работниците и служителите в сферата на нововъведения международен стандарт ОHSAS 18001 и сертифициране на фирма КОДИ-07 ООД. Разработването на брошурите ще приложи принципа за създаване на култура за безопастност на труда и интегрирания подход за работа.
5.Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, първа помощ. Обучение на обучители по новия стандарт ОHSAS 18001 -подготовка Предвижда се провеждането на обучение на работниците и служителите последователно, като някои от тях ще бъдат обучени за обучители, които в последствие ще обучават новопостъпилите работници на временна заетост. Продължителността на модулите ще бъде съответно: Модул І „Нормативнa уредба” – 8 часа, Модул ІІ „Професионален и здравен риск при трудовите дейности в строителната промишленост „ – 8 часа, Модул ІІІ „Колективни и индивидуални средства за защита. Лични предпазни средства и работно облекло – нововъведения и нови технологии„ – 4 часа, Модул ІV „Знаци и сигнали за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд” – 4 часа, Модул V „Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците” – 8 часа, Модул VІ „Пожарна и аварийна безопасност „ – 8 часа и Модул VІІ „Техники за мониторинг на работната среда. Поддръжка на работното оборудване.” – 8 часа. Модул VІІІ: „Работа с лазерни измервателни машини. Функционални характеристики на мобилния силоз за мазилка. Работа с машина за полагане и шлифоване на мазилки.” – 8 часа. Модул IX – Оказване на първа помощ. – 6 часа. Ще бъде изработено и съдържание на допълнително обучение от 20 часа със следните примерни теми, отговарящи на OHSAS 18001: 1. Параметри на стандарта, 2. Условия за въвеждане, 3. Изисквания за сертифициране, 4. Безопасни и здравословни условия на труд според стандарта, 5. Как моята лична безопасност зависи от самия мен и как да се науча да спазвам изискванията на стандарта?, 6.Психологични основи и превенция на риска според изискванията на стандарта. Общо обучението на работниците и служителите ще бъде 82 часа и ще се проведе в рамките на 12 съботи и недели.
6. Публичност на проекта. Предвиждат се три постоянни обяснителни информационни подвижни табели с наименованието на проекта, изработени според изискванията на ЕСФ и ЕС; изработка на рекламен видеоклип 30 сек изработване и отпечатване на флаери А4 /сгънати на 3 части/; изработване на рекламни химикали; изработване на рекламни папки за обученията; изработване на лого на проекта; изработка на видео-репортажи за събития във формати за излъчване по интернет; изработка на интернет страница за целите на проекта поддръжка на интернет страница; публикуване на прессъобщения във връзка с дейностите по проекта.
1.Организация и провеждане на процедури за избор на изпълнители - изпълнение проведени процедури за избор на изпълнители
4б. Изработване, публикуване и разпространение на наръчник и брошури във връзка с новия стандарт Изработен наръчник, изработени брошури
5.Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, първа помощ. Обучение на обучители по новия стандарт ОHSAS 18001-изпълнение Проведено обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, първа помощ. Обучение на обучители по новия стандарт ОHSAS 18001
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 377 BGN
Общ бюджет: 109 047 BGN
БФП: 109 047 BGN
Общо изплатени средства: 109 038 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 075 BGN
2013 54 284 BGN
2014 32 679 BGN
2015 0 BGN
109 038 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 764 BGN
2013 46 141 BGN
2014 27 777 BGN
2015 0 BGN
92 682 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 311 BGN
2013 8 143 BGN
2014 4 902 BGN
2015 0 BGN
16 356 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз