Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-017
Наименование: Национален музеен комплекс
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 21.06.2012
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проблемите във финансирането и издръжката на музеите са едни от елементите, които обуславят влошената инфраструктурата и остарялото оборудване. Едно от основните предизвикателства пред подобряване на качеството на предлаганите услуги в този бранш са необходимостта от нов, съвременен музеен комплекс и от подновяване на местата за съхранение на експонатите и създаване на възможности за обогатяване на културното развитие на жителите на страната. Подобряването на качеството на предлаганите услуги имат важно влияние не само върху изграждането на културните ценности на обществото, но и върху приноса на България за запазване на световното културно наследство. Създаването на Национален музеен комплекс ще създаде едно ново обществено пространство и ще се превърне в отправна точка за културния живот на страната – нов мощен двигател за българското изкуство както и престижна платформа за международни експозиции.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка, подпомагане и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Дейност 2: Подготовка, подпомагане и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3: Подобряване на материалната база и физическата среда в Националния музеен комплекс (Строително Монтажни Работи) Дейност 3: Подобряване на материалната база и физическата среда в Националния музеен комплекс (Строително Монтажни Работи)
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 5: Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи Дейност 5: Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи
Дейност 6: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта Дейност 6: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 182 407 BGN
Общ бюджет: 24 452 283 BGN
БФП: 24 382 817 BGN
Общо изплатени средства: 23 742 128 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 382 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 568 556 BGN
2013 971 845 BGN
2014 11 768 180 BGN
2015 2 433 548 BGN
23 742 128 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 725 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 283 272 BGN
2013 826 068 BGN
2014 10 002 953 BGN
2015 2 068 515 BGN
20 180 809 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 657 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 285 283 BGN
2013 145 777 BGN
2014 1 765 227 BGN
2015 365 032 BGN
3 561 319 BGN
Финансиране от бенефициента 69 466 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз