Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа"
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 14.05.2012
Начална дата: 30.05.2012
Дата на приключване: 30.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Кнежа, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Конкретните цели на настоящия проект са определени в съответствие със специфичните цели на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и са, както следва: 1. Повишаване на обхвата на услугите по отвеждане на битови отпадъчни води на територията на град Кнежа в резултат на изпълнение на първи етап на доизграждане на канализационната мрежа 2. Увеличаване на обхвата на пречистването на отпадъчни води, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕС . В допълнение, проектът допринася за реализацията на средните
Дейности: Техническа помощ
Публичност
Надзор по време на строителството
Строителство
Одит
проучвания и проектиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 261 373 BGN
Общ бюджет: 24 386 813 BGN
БФП: 22 947 639 BGN
Общо изплатени средства: 22 861 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 947 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 563 068 BGN
2013 8 150 479 BGN
2014 15 295 551 BGN
2015 - 2 147 983 BGN
22 861 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 427 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 250 454 BGN
2013 6 520 383 BGN
2014 12 236 441 BGN
2015 - 1 718 386 BGN
18 288 892 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 520 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 312 614 BGN
2013 1 630 096 BGN
2014 3 059 110 BGN
2015 - 429 597 BGN
4 572 223 BGN
Финансиране от бенефициента 7 621 197 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз